Make your own free website on Tripod.com
 
Chúc ThÜ cûa ñåi ñÙc Thích Giác SÖn
Oklahoma ngày 19/2/1982
Kính gªi: Toàn th PhÆt tº chùa Viên Giác - OKlahoma

        Sau khi bÃt ÇÒng kin v§i H¶i PhÆt Giáo Oklahoma, tôi r©i khÕi chùa Giác Quang cûa H¶i. Toàn th PhÆt tº cùng tôi không s® khó khæn, gian kh°, dÜ luÆn, kÈ cûa ngÜ©i công, tinh thÀn vÆt chÃt, tåo d¿ng m¶t cÖ sª PhÆt giáo là Chùa Viên Giác hin nay không ngoài møc Çích có ch cho chÜ Tæng Ni v trø xÙ, hܧng dÅn PhÆt tº tu tÆp theo Chánh pháp ñÙc PhÆt, và là nÖi Ç cho chÜ PhÆt tº t§i lui vun trÒng c¶i phܧc, hc hiu PhÆt Pháp, chiêm lÍ, cúng dÜ©ng, theo tinh thÀn phøng s¿ Chánh pháp, l®i ích quÀn sanh vô u cÛng gi là bäo tÒn væn hoá PhÆt giáo, væn hoá Dân t¶c cho th h này và th h sau này.

         ñau xót thay! Chùa chÜa hoàn thành thì ThÀy phäi v¡ng m¥t, cÛng bªi nhân duyên. VÅn bit, Çåi s¿ chÜa tròn mà v¶i ra Çi thì thÆt là thiu tinh thÀn trách nhim, có t¶i v§i Tam Bäo và có li v§i chÜ PhÆt tº nÖi này. NhÜng vì nhân s¿ này ngoài muÓn không th nán låi th©i gian, mà ra Çi trong bÃt Ç¡c dï, qu vÎ cÛng cäm thông cho s¿ v¡ng m¥t này cûa tôi.
Tuy nhiên, chúng ta làm vic PhÆt, có ÇÜ©ng lÓi rõ rt, không vì m¶t l do gì trong s¿ v¡ng m¥t cûa tôi mà qu vÎ sanh tâm thÓi thÃt, bÕ dª Çåi s¿, cÖ sª (Chùa) PhÆt giáo phäi ÇÜ®c hoàn thành, PhÆt s¿ phäi ÇÜ®c thành công, hܧng Çi Çã Ç° ngã së ÇÜ®c chÃn chÌnh låi. Chùa này không phäi là cûa m¶t vÎ SÜ hay m¶t nhóm ngÜ©i, mà cûa tÃt cä bá tánh, cûa PhÆt giáo. Sau lÜng PhÆt tº chúng ta có cä m¶t T°ng H¶i PhÆt Giáo së h tr® tinh thÀn cÛng nhÜ së c¡t cº chÜ Tæng, Ni v trø trì hܧng dÅn tinh thÀn PhÆt tº. NhÜng muÓn trn vËn nhÜ , trܧc tiên PhÆt tº chúng ta phäi hoàn thành cÖ sª, Çó là vic không th thiu ÇÜ®c cûa mi vÃn Ç. Nh»ng d» kin gÀn nhÃt là sau khi tôi Çi, chÜ PhÆt tº phäi hoàn thành nh»ng yu tÓ này Ç Ü§c nguyn cûa PhÆt tº không bÎ thÃt vng:

a. Toàn th anh chÎ em PhÆt tº hãy gi» v»ng tinh thÀn vô u, trách nhim, chÎu Ç¿ng gian kh°, kham nhÅn Ç tinh thÀn  phøng s¿ Chánh Pháp ÇÜ®c kt quä tØ s¿ bit thÜÖng yêu,Çoàn kt Çóng góp v§i nhau.
b. Trong Ban H¶ Trì Tam Bäo: phäi ÇÜ®c bÀu cº chính thÙc Ç Çiu hành PhÆt s¿, quän trÎ Chùa, theo m¶t n¶i quy Çã Ãn ÇÎnh rõ rt, nhÃt là Ban Giao t bên ngoài và Ban Nghi lÍ bên trong phäi ÇÜ®c thÃu suÓt ÇÜ©ng lÓi sinh hoåt và góp phÀn cä mi chi phí trong các bu°i lÍ.
c. Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo có quyn tåm th©i thay th ThÀy Trø Trì hܧng dÅn anh em Çiu hành PhÆt s¿ và quän trÎ Chùa, sau khi bÀu xong Ban H¶ Trì Tam Bäo và theo n¶i quy Çã Ãn ÇÎnh.
d. Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo có quyn triu tÆp nh»ng bu°i hp Ç bàn giäi v nh»ng vic  liên h cûa Chùa và ÇÜ®c k tên m©i nhóm hp trong các væn thÜ ÇÓi ngoåi, ÇÓi n¶i.
e. T°ng ThÜ K ÇÜ®c quyn gi» tÃt cä mi giÃy t©, s° sách, væn kin, chìa khoá Chùa, và có th thay m¥t Trܪng Ban chÌ ÇÎnh vic PhÆt khi Trܪng Ban v¡ng m¥t.
f. Ban H¶ Nim, Nghi lÍ phäi làm lÍ hàng tuÀn tåi Chùa khi chÜa có ThÀy Trø Trì chính thÙc.
g. Ban H¶ Trì Tam Bäo gi» tinh thÀn Ƕc lÆp, quän trÎ Chùa, Çiu hành PhÆt s¿ khi chÜa có ThÀy Trø Trì chính thÙc. CÓ g¡ng hàng tháng thÌnh m¶t ThÀy Çn chû lÍ Ç bäo tÒn Çåi cu¶c và tinh thÀn PhÆt tº, tuyt ÇÓi ÇØng gây s¿ phin toái Çn bÃt cÙ m¶t ai.
h. Anh em trong Ban H¶ Trì Tam Bäo muÓn làm vic gì phäi h¶i cûa tÃt cä trܧc khi làm, nu không h¶i hp ÇÜ®c mi tháng m¶t lÀn (làm vic có thÙ l§p).
i. Nh»ng vÎ Tæng, Ni t§i chû ta bu°i lÍ không có quyn b¡t bu¶c Ban H¶ Trì giao phó trách nhim nu vÎ Ãy chÜa phäi th¿c thø Trø Trì chính thÙc, Ban H¶ Trì Tam Bäo gi» vÎ th chû quyn.
j. CÓ g¡ng thÌnh cho ÇÜ®c m¶t vÎ Tæng Çn Trø trì, ho¥c là nh© T°ng H¶i c¡t cº, hay PhÆt tº nào quen vÎ nào có th thÌnh m¶t ThÀy khác vÅn ÇÜ®c nhÜ . PhÆt tº cÛng ÇØng Çòi hÕi có m¶t vÎ trø trì tuyt ÇÓi nhÜ mình muÓn, và Çòi hÕi vÎ Ãy phäi theo cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo quá mÙc.
k. Khi Chùa ÇÜ®c hoàn tÃt nên thÌnh m¶t SÜ v chû toå lÍ khánh thành, an vÎ PhÆt m¶t cách Çàng hoàng, khÕi cÀn có m¥t tôi.
l. Khi có m¶t ThÀy Trø Trì chính thÙc, anh em hãy giao phó trách nhim cho vÎ trø trì, CÓ VÃn Giáo Hånh trên ht, và k là Ban H¶ Trì vÅn gi» y nguyên, hay theo s¿ liu ÇÎnh cûa vÎ trø trì Çó muÓn thäo luÆn, tu sºa gì anh em hãy tuÿ nghi quyt ÇÎnh. NhÜng nh§ sáng suÓt khi giao trách nhim cho ngÜ©i Çáng giao m§i khÕi mÓi håi v sau này, PhÆt Pháp m§i phát trin ÇÜ®c.
m. Khi giao Chùa cho vÎ trø trì phäi có anh em trong Ban H¶ Trì Çông Çû Ç khÕi s¿ xích mích gi»a các anh chÎ em v§i nhau mà hÕng cu¶c. Hãy coi chØng nh»ng vÎ SÜ Ç¶c Çoán.
n. Khi giao chùa nhân bu°i lÍ có PhÆt tº Çông càng tÓt, và nên làm m¶t cu¶c lÍ nhÕ cung thÌnh Çàng hoàng. Khi vÎ Çó không ª ÇÜ®c cÛng ÇÜa Çi Çúng phép Ç gi» ting tÓt cho anh em PhÆt tº chùa Viên Giác mãi mãi, và cÓ g¡ng h tr® trø trì m§i Ç dÍ cäm tình v§i vÎ trø trì m§i ht mình ª låi phøng s¿ PhÆt Pháp.
o. ThÜ®ng Ta Thích Trí Hoà ª Tây ñÙc khi qua Çn Oklahoma nên m©i ThÀy lên Chùa ª, và anh chÎ em trong Ban H¶ Trì Tam Bäo cung thÌnh ThÀy ª låi Trø Trì hܧng Çåo PhÆt tº (và giao thÖ cûa SÜ cho ThÀy). Nu lúc Ãy có vÎ nào rÒi, thì cÛng nên thÌnh ThÀy ª v§i SÜ kia. ñông Tæng chùa m§i thånh.
p. ThÜ©ng liên låc v§i T°ng H¶i Ç thÌnh chÜ Tæng, Ni và k rõ s¿ mong cÀu cûa mình. Anh em làm vic v§i nhau trong tình thÜÖng, hiÍu bit nhau, hÖn là giáo quyn. TÒn tåi hay thÃt båi là do tinh thÀn anh em bit thÜÖng yêu nhau và trách nhim cûa mình hay không.
Tôi cÛng cÓ g¡ng m©i thÌnh các ThÀy kh¡p nÖi giúp cho chùa Viên Giác. CuÓi cùng mà anh em PhÆt tº không gánh ni Çåi s¿ thì giao cho T°ng H¶i giäi quyt. T°ng H¶i không chÃp nhÆn thì cho SÜ hay.
        ñÃy là yu tÓ chính Ç bäo tÒn ngôi chùa Viên Giác khi SÜ v¡ng m¥t. SÖ lÜ®c vài Çiu, còn nh»ng Çiu quan trng khác thì tuÿ nghi mà xº trí, làm sao cho chùa ÇÜ®c tÒn tåi và PhÆt Pháp phát trin là anh chÎ em Çã Çáp Çn Ön PhÆt. Møc tiêu tÓi hÆu là t¿ mi ngÜ©i hãy t¿ tu tÌnh chính mình Ç ÇÜ®c giäi thoát, t¿ mình tåo cho mình m¶t hòn Çäo duy nhÃt.

        CÀu nguyn PhÆt T° gia h¶ anh chÎ em thân tâm thÜ©ng an låc, PhÆt s¿ viên thành trong tinh thÀn phøc vø PhÆt Pháp. Tôi có ª nÖi xa ngàn nào cÛng ÇÜ®c vui lòng khi hay tin chùa Viên Giác phát trin månh. Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa thành công Çåi cu¶c. Kính chào toàn th PhÆt tº.
  


Tÿ KhÜu Thích Giác SÖn

 [Trª v trang chính]