Make your own free website on Tripod.com
 
ChÜÖng Trình
Tt Nguyên ñán - Tân T 2001
Tåi Chùa Viên Giác
5101 N.E. 36th, Oklahoma City, OK 73121 * ñin thoåi (405) 424-0264

Ngày 27 tháng Chåp (Chû NhÆt 20/1/2001)

11 gi© sáng           Khóa lÍ Sám HÓi cuÓi næm
12 gi© trÜa            Cúng ng, Hip k, Tin linh
02 gi© chiu          Mông sÖn thí th¿c
Ngày 29 tháng Chåp (ThÙ Ba 23/1/2001)
12 gi© trÜa            Cúng ng, Hip k, Tin linh
02 gi© chiu          Mông sÖn thí th¿c
7 gi© chiu            Khai måc các trò chÖi vui Xuân do Gia ñình PhÆt Tº phø trách
8 gi© tÓi                Khóa LÍ CÀu Siêu
11 gi© khuya         LÍ vong bái quê hÜÖng
12 gi© khuya         ñón giao thØa, Múa Lân,
                              LÍ Vía Di L¥c, CÀu an ÇÀu næm, Chúc Tt, Th l¶c
Ngày M¶t Tt (ThÙ TÜ 24/1/2001)
10 gi© 30 sáng      LÍ PhÆt ÇÀu næm
12 gi© trÜa           Cúng ng, Hip k, Tin linh
02 gi© chiu         Mông sÖn thí th¿
08 gi© tÓi             Khai Kinh DÜ®c SÜ
MÒng Hai Çn mÒng BÓn Tt (ThÙ Næm 25/1/2001 Çn thÙ Bäy 27/1/2001)
10 gi© 30 sáng      LÍ PhÆt
12 gi© trÜa           Cúng ng, Hip k, Tin linh
02 gi© chiu         Mông sÖn thí th¿
08 gi© tÓi             Tøng Kinh DÜ®c SÜ
Ngày Næm Tt (Chû NhÆt 28/1/2001)
9 gi© sáng            Dâng Hoa cúng PhÆt (GñPT)
10 gi© 30 sáng     Thuyt giäng ÇÀu næm 
11 gi© 30 sáng     Hoàn Kinh DÜ®c SÜ - Khóa LÍ CÀu An
12 gi© trÜa           Cúng ng, Hip k, Tin linh
02 gi© chiu         X° sÓ ÇÀu Xuân và væn ngh phø diÍn
03 gi© chiu         Mông sÖn thí th¿