Make your own free website on Tripod.com
 
LÎch Tân T 2001
Tháng Giêng (January)
Vía ñÙc Di L¥c BÒ Tát
Tt Nguyên ñán
Tháng Hai (February)

 

Tháng Ba (March)
Vía ñÙc PhÆt Thích Ca xuÃt gia
Vía ñÙc PhÆt NhÆp Nit Bàn
Vía Quán Th Âm BÒ Tát
Vía ñÙc Ph° Hin BÒ Tát
Tháng TÜ (April)
Vía ñÙc ChuÄn ñ BÒ Tát
Vía ñÙc Væn Thù BÒ Tát
Tháng Næm (May)
LÍ PhÆt ñän
Tháng Sáu (June)
Tháng Bäy (July)
Tháng Tám (August)
Vía Quán Th Âm BÒ Tát
Vía ñåi Th Chí BÒ Tát
Tháng Chín (September)
LÍ Vu Lan
Tháng MÜ©i (October)
Tháng MÜ©i M¶t (Nov)
Vía Quán Th Âm BÒ Tát
Tháng MÜ©i Hai (Dec)
Vía ñÙc PhÆt A Di ñà