Make your own free website on Tripod.com
 
 LÎch sº:
Chùa Viên Giác
Sau cu¶c bin chuyn cûa ÇÃt nܧc, sÓ ngÜ©i t nån Vit Nam Çn ÇÎnh cÜ tåi Oklahoma City và vùng phø cÆn càng ngày càng Çông. ñáp Ùng nhu cÀu PhÆt s¿, tháng 8 næm 1981, ñåi ñÙc Thích Giác SÖn cùng m¶t sÓ PhÆt Tº Çã vÆn Ƕng kin tåo m¶t ÇÎa Çim Ç PhÆt tº có th Çn lÍ PhÆt và tu hc hàng tuÀn. Ngày 4/10/81, sau khi ÇÜ®c PhÆt Tº La Long Phát chuyn nhÜ®ng ÇÎa Çim v§i các Çiu kin dÍ dàng, các PhÆt tº b¡t ÇÀu khªi công sºa ch»a ngôi nhà cháy thành chánh Çin cûa Chùa và lÃy tên là Viên Giác. Ta låc tåi 3324 North Ruth, Oklahoma City, Oklahoma.

Ngày 25/2/1982, chính quyn tiu bang cÃp giÃy phép cho Chùa hoåt Ƕng và sª bÜu Çin cÛng chÃp thuÆn cho Chùa hܪng quy ch giäm bÜu phí. Ngày 22/2/82, ñåi ñÙc Thích Giác SÖn r©i Chùa Ç tip tøc PhÆt s¿ nÖi khác. Ban H¶ Trì Tam Bäo tåm th©i thành lÆp Ç Çiu hành các công tác Çang dª dang.

Ban H¶ Trì Tam Bäo qua s¿ giúp Ç« cûa T°ng H¶i PhÆt Giáo Vit Nam (PGVN) tåi Hoa Kÿ và luÆt sÜ Campbell xúc tin vic bäo tr® ñåi ñÙc Thích Trí Hòa hin Çang t nån tåi Tây ñÙc v Oklahoma và cung thÌnh ThÀy vào trách nhim hܧng dÅn PhÆt tº tåi Çây.

Ngày 2/5/1982 phÀn chánh Çin hoàn tÃt và lÍ An-vÎ PhÆt ÇÜ®c t° chÙc dܧi s¿ chÙng minh và chû lÍ cûa ThÜ®ng Ta Thích Pháp NhÅn và ThÜ®ng Ta Vjeckananda (Thái Lan) và chùa b¡t ÇÀu mª cºa cho khách thÆp phÜÖng mi ngày Chû NhÆt. Nhân dÎp này ThÜ®ng Ta phát Ƕng chÜÖng trình CÃp Cô ñ¶c I, nh¢m kêu gi PhÆt tº Çóng góp trong vòng 2 næm v§i sÓ tin là $14,000.00 MÏ Kim Ç trä cho PhÆt Tº La Long Phát nói trên. 

Ngày 21/8/1982, ñåi lÍ Vu-Lan ÇÀu tiên cùng lÍ k t¿ vong linh cûa nh»ng ngÜ©i quá cÓ Çã ÇÜ®c t° chÙc do ThÜ®ng Ta Thích Mãn Giác H¶i Chû T°ng H¶i PhÆt Giáo Vit Nam tåi Hoa Kÿ cùng ba ñåi ñÙc Thích Minh ñåo, Thích Minh Châu và Thích Thin Hu chû lÍ chÙng minh.

Ngày 18/9/82, ñåi ñÙc Thích TÎnh TØ nhÆn l©i m©i cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo chÃp thuÆn nhÆn làm länh Çåo tinh thÀn cho PhÆt tº tåi Çây trong khi ch© Ç®i ñåi ñÙc Thích Trí Hoà v hܧng dÅn. ñåi ñÙc Çã lÜu låi hÖn ba tháng.

Ngày 23/3/1983 ñåi ñÙc Thích Trí Hoà tØ Tây ñÙc Çn Viên Giác và lÍ cung cº ñåi ñÙc Thích Trí Hoà vào trách nhim trú trì Chùa Çã ÇÜ®c cº hành trng th dܧi s¿ chû lÍ và chÙng minh cûa ThÜ®ng Ta Thích Mãn Giác vào ngày 8/5/1983.

ñ có thêm ÇÃt Çai sinh hoåt, mùa Vu Lan 1983, ñåi ñÙc Vin chû Çã phát Ƕng chÜÖng trình Møc Kin Liên nh¢m có ÇÜ®c $20,000.00 MÏ Kim Ç mua thêm hÖn 2.5 mÅu ÇÃt ngay phía trܧc Chùa.

Nhu cÀu PhÆt s¿ mi ngày gia tæng, ngày PhÆt ñän 2530 (5/1986), Chùa phát Ƕng chÜÖng trình CÃp Cô ñ¶c II xây Chánh Çin m§i. Vì ÇÎa Çim hin tåi không ÇÀy Çû cho các tin nghi, ngày 9/5/1990, chùa mua 7.5 mÅu ÇÃt tåi ÇÎa Çim m§i v§i giá $50,000.00 MÏ kim Ç chuÄn bÎ cho vic xây cÃt Chánh ñin. LÍ ñ¶ng ÇÃt cº hành ngày 3/6/90 và lÍ Ç¥t viên Çá ÇÀu tiên ÇÜ®c cº hành vào ngày 16/9/90 do Hoà ThÜ®ng Thích Mãn Giác chû lÍ và chÙng minh. Hãng kin trúc HTB lo thit k và hãng Pendulum xây cÃt. Công tác xây cÃt khªi công tØ 1/4/1991 và hoàn tÃt ngày 31/6/1992. Chi phí lên Çn gÀn $400,000.00 MÏ kim. Chùa b¡t ÇÀu mª cºa cho PhÆt tº và khách thÆp phÜÖng k tØ tháng 7 næm 1992.

Song song v§i các sinh hoåt cûa PhÆt tÙ, t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº Viên Giác ÇÜ®c thành lÆp và mùa PhÆt ñän 1988 Ç Çoàn ngÛ hóa thanh thiu nhi PhÆt Tº. ñoàn quán và các l§p hc cho các em cÛng ÇÜ®c khªi công xây cÃt ngay sau khi hoàn tÃt công tác xây cÃt Chánh Çin v§i 4,400 b¶ vuông.

Mùa Xuân næm 1998, Chùa Çã mua thêm 2.3 mÅu ÇÃt v phía Tây, và mùa xuân næm 1999, Chùa låi mua thêm 5 mÅu ÇÃt cÛng v phía Tây Ç có ch cho PhÆt t¿ ÇÆu xe trong nh»ng ngày lÍ l§n.
 
Chùa Viên Giác ta låc tåi 5101 ÇÜ©ng North East 36, phía ñông B¡c thành phÓ Oklahoma City, cách trung tâm thành phÓ khoäng næm d¥m, Çã ÇÜ®c nhiu vÎ Cao Tæng tåi Hoa Kÿ và nhiu nÖi khác quang lâm và thuyt giäng. Viên Giác cÛng là nÖi Çã ÇÜ®c chn l¿a cho nhiu khóa huÃn luyn A-Døc L¶c-Uyn và ñåi H¶i cho Gia ñình PhÆt Tº min TÎnh Khit và khóa huÃn luyn Huynh Trܪng CÃp II Huyn Trang cho Ban Hܧng DÅn Trung ÐÖng. 

Các khóa tu Bát Quan Trai thÜ©ng t° chÙc mi 2 tháng cho tÃt cä các PhÆt tº.

Viên Giác là m¶t dÃu tích Ç¥c bit cûa PhÆt Giáo Vit Nam tåi Hoa Kÿ.