Make your own free website on Tripod.com
 
Sinh Hoåt Tåi Chùa Viên Giác Næm 2000
Chû NhÆt 2/4/2000 LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
ThÙ Bäy - Chû NhÆt 8/4/2000 - 16/4/2000 Khóa Tu TÎnh Nghip
ThÙ Bäy 8/4/2000 Tu Bát Quan Trai Kÿ II
ThÙ Bäy 15/4/2000 Ngày Quán Nim GñPT
Chû NhÆt 30/4/2000 Hp Ban H¶ Trì Tam Bäo
ThÙ Bäy 13/5/2000 (10-4 ÂL) LÍ PhÆt ñän
ThÙ Bäy 3/6/2000 Chu Niên GñPT/VG tåi Ten Killer
ThÙ Bäy 24/6/2000 Bát Quan Trai Kÿ III
Chû NhÆt 16/7/2000 (15-6 ÂL)  LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
ThÙ Bäy 12/8/2000 (13-7 ÂL) LÍ Vu Lan
ThÙ Bäy 19/8/2000 Bát Quan Trai Kÿ IV
Chû NhÆt 27/8/2000 (28-7 ÂL) LÍ Vía ñÎa Tång
ThÙ Bäy 16/9/2000 (19-8 ÂL) Tt Trun gThu
Chû NhÆt 15/10/2000 (18-9 ÂL) LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
ThÙ Bäy 4/11/2000 Bát Quan Trai Kÿ V
Chû NhÆt 12/11/2000 (17-10 ÂL) LÍ Hå Nguyên
Chû NhÆt 10/12/2000 (15-11 ÂL) LÍ Vía A Di ñà
Chû NhÆt 31/12/2000 (6-12 ÂL) LÍ PhÆt Thành ñåo