Make your own free website on Tripod.com
 
Sinh Hoåt Tåi Chùa Viên Giác Næm 2001
ThÙ Ba 23/1/2001 (29-12 Canh Thìn)  LÍ Giao ThØa
Chû NhÆt 11/2/2001 (19-1 Tân T) LÍ ThÜ®ng Nguyên
ThÙ Bäy 03/3/2001 (09-2 Tân T) Tu Bát Quan Trai Kÿ I
Chû NhÆt 04/3/2001 (10-2 Tân T) LÍ PhÆt XuÃt Gia
Chû NhÆt 11/3/2001 (17-2 Tân T) LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
ThÙ Bäy 28/4/2001 (6-4 Tân T) Tu Bát Quan Trai Kÿ II
ThÙ Bäy 05/5/2001 (13-4 Tân T) LÍ PhÆt ñän
ThÙ Bäy 30/6/2001 (10-5 Tân T) Bát Quan Trai Kÿ III
Chû NhÆt 05/8/2001 (16-6 Tân T) LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
Chû NhÆt 02/9/2001 (15-7 Tân T) LÍ Vu Lan
ThÙ Bäy 15/9/2001 (28-7 Tân T) Bát Quan Trai Kÿ IV
Chû NhÆt 16/9/2001 (29-7 Tân T) LÍ Vía ñÎa Tång
ThÙ Bäy 06/10/2001 (20-8 Tân T) Tt Trun gThu
ThÙ Bäy 03/11/2001 (18-9 Tân T) Bát Quan Trai Kÿ V
Chû NhÆt 04/11/2001 (19-9 Tân T) LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm
Chû NhÆt 02/12/2001 (18-10 Tân T) LÍ Hå Nguyên
Chû NhÆt 30/12/2001 (16-11 Tân T) LÍ Vía A Di ñà
Chû NhÆt 20/1/2002 (6-12 Tân T) LÍ PhÆt Thành ñåo