Make your own free website on Tripod.com
 
Tæng / Ni Trø Trì
Hòa ThÜ®ng Thích Trí Hòa (23/3/1983 Çn nay).
VÜ®t bin tìm t¿ do næm 1978, ñåi ñÙc Thích Trí Hòa ÇÜ®c tàu Tây ñÙc v§t và chuyn v t nån tåi Munchen, Tây ñÙc. V§i s¿ thit tha cûa PhÆt tº, ThÀy Çã chÃp nhÆn thÜ cung thÌnh v hܧng dÅn PhÆt tº Oklahoma. V§i s¿ can thip cûa T°ng H¶i PhÆt Giáo Vit Nam, ThÀy ÇÜ®c chính phû Hoa kÿ chÃp thuÆn tái ÇÎnh cÜ tåi Oklahoma cty. ThÀy Çn Oklahoma ngày 23 tháng 3 næm 1983 và chính thÙc Çäm nhÆn Trø Trì và Hܧng dÅn PhÆt tº tØ ngày 8 tháng næm 1983 v§i s¿ tÃn phong cûa T°ng H¶i PhÆt Giáo Vit Nam tåi Hoa Kÿ do Hòa ThÜ©ng Thích Mãn Giác làm H¶i Chû. ThÀy ÇÜ®c tÃn phong lên ThÜ®ng Ta næm 1991, và suy cº lên Hòa ThÜ®ng tÜ tháng 9 næm 2000. Trong gÀn 20 næm hܧng dÅn, ThÀy Çã khai mª các khóa tu hc cho PhÆt Tº, thành lÆp Gia ñình PhÆt Tº Viên Giác (tháng 5 næm 1988) song song v§i vic phát trin cÖ sª. TØ m¶t ÇÎa Çim chÆt hËp, phÜÖng tin khó khæn, 3324 N Ruth, ThÀy Çã vÆn Ƕng di chuyn Chùa v ÇÎa Çim m§i, 5101 NE 36, Oklahoma city khªi công xÃy cÃt ngôi Bäo ñin gÀn 10,000 b¶ vuông trên m¶t lô ÇÃt gÀn 15 mÅu cùng v§i m¶t cÖ sª Çoàn quán Gia ñình PhÆt Tº r¶ng gÀn 5000 b¶ vuông. 

ThÜ®ng Ta Thích TÎnh TØ (19/8/1982 Çn 22/3/1983)
Sau khi ChÙng Minh và Chû LÍ Çåi lÍ Vu Lan 1982, ñåi ñÙc Thích TÎnh TØ ÇÜÖng kim Vin Chû Chùa TØ Quang, San Francisco, California, Çã nhÆn l©i cung thÌnh cûa PhÆt tû trong trách nhim Lãnh ñåo Tinh ThÀn trong lúc ch© Ç®i vÎ Tân Trø Trì. M¥c dù bÆn r¶n v§i nhiu PhÆt s¿, ThÀy Çã lÜu låi hÖn ba tháng Ç s¡p xp, t° chÙc và hܧng dÅn PhÆt tº tåi Çây. R©i Vit Nam tØ næm 1975 sau khi bÎ C¶ng sän cÜ«ng chim min Nam, ThÀy Çn Hoa Kÿ t nån ª tråi Fort Chaffee sau Çó ThÀy ÇÎnh cÜ tåi San Francisco và sáng lÆp Chùa TØ Quang. Th¢y ÇÜ®c tÃn phong lên ThÜ®ng Ta næm 1991; hin là Vin Trܪng Tu Vin Kim SÖn ª California. 
ñåi ñÙc Thích Giác SÖn (4/10/1981 Çn 22/2/1982).
ñåi ñÙc Thích Giác SÖn là vÎ ThÀy ÇÀu tiên sáng lÆp (4/10/1981) và Ç¥t tên Chùa Viên Giác. M¥c dÀu chÌ Trø Trì và hܧng dÅn PhÆt tº trong m¶t th©i gian ng¡n nhÜng ThÀy Çã khai mª m¶t hܧng Çi cho PhÆt tº tåi Çây. Trܧc khi r©i Chùa, ThÀy Çã Ç låi m¶t Chúc thÜ làm kim chÌ nam cho PhÆt Tº trong lúc Chùa chÜa có vÎ Trø Trì k nhim. Cho dù th©i gian Çi qua, nh»ng l©i vàng ngc cûa ThÀy vÅn còn Çó và mãi mã là nn täng cho mi sinh hoåt cûa Chùa. ThÀy ÇÜ®c tÃn phong lên ThÜ®ng Ta næm 1992 v§i Pháp hiu Pháp Tánh và hin là Vin Trܪng Tu Vin Hoa Nghiêm tåi California.