Make your own free website on Tripod.com
Thông Báo

Chùa Viên Giác së t° chÙc Tu Bát Quan Trai Kÿ II vào ngày ThÙ Bäy 28 tháng 4 næm 2001 (nh¢m ngày 06 tháng 4 Âm LÎch) lúc 8 gi© sáng.