Make your own free website on Tripod.com
 
ThÜ nhÆn l©i cûa ñåi ñÙc Thích Trí Hòa
        Tây ñÙc ngày 31 tháng 3 næm 1982
        Nam Mô A Di ñà PhÆt
        Kính gªi: Ban H¶ Trì Tam Bäo Chùa Viên Giác, Oklahoma City

        Kính thÜa qu Ban:
ThÀy nhÆn ÇÜ®c thÜ ThÌnh Nguyn cûa qu vÎ thÌnh ThÀy v nhÆn chÙc Trø Trì Chùa Viên Giác và hܧng dÅn PhÆt tº, ThÀy vô cùng cäm Ƕng, bªi lÈ qu vÎ Çang sÓng ª m¶t nܧc væn minh t¶t ÇÌnh, do Çó phÀn nhiu tâm nim con ngÜ©i hay lãng quên giá trÎ tinh thÀn và Çåo ÇÙc bªi vÆt chÃt quá cÜ©ng hÜng.

VÆy mà qu hoá thay, qu PhÆt tº låi phát tâm xây ngôi Tam Bäo, trܧc Ç th© kính ÇÙc TØ Tôn, sau Ç ngÜ©i Ç©i khÕi lãng quên c¶i nguÒn phܧc ÇÙc. NhÙt là có nÖi chÓn Ç chÜ Tæng truyn bá giáo l PhÆt ñà, làm l®i låc quÀn sanh. ñó là m¶t công ÇÙc ht sÙc l§n lao mà qu PhÆt tº ª Oklahoma Çã hoàn thành ÇÜ®c (dܧi s¿ hܧng dÅn cûa ñåi ñÙc Giác SÖn).

Kính thÜa qu Ban, Ç khÕi phø lòng cûa qu Ban m©i thÌnh, ThÀy hÙa khä nhÆn l©i m©i v Oklahoma lo vic PhÆt s¿ và hܧng dÅn PhÆt tº trong vùng.

Thành kính nguyn cÀu Tam Bäo gia h¶ cho Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa Viên Giác, lit qu vÎ PhÆt tº thân tâm thÜ©ng an låc.
 
 

Nay thÜ
Tu sï Thích Trí Hoà

[Trª v trang chính]