Make your own free website on Tripod.com
 
Tin TÙc Trong Næm tåi Chùa Viên Giác
    1. ñón giao thØa Canh Thìn
    2. LÍ ñÀu næm
    3. Hai Tang lÍ ÇÀu næm
    4. LÍ ThÜ®ng Nguyên
    5. Khóa Tu Bát Quan Trai kÿ I/2000
    6. Hàng rào ÇÃt m§i
    7. Hp bÀu Ban ñiu Hành m§i
    8. LÍ Phát Nguyn Cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo
    9. Ban H¶ Trì Tam Bäo và nh»ng công tác m§i
    10. Khóa Tu TÎnh Nghip
    11. ñåi ñÙc Thích Trí Siêu Çãnh lÍ PhÆt và thæm ThÀy Trø Trì
    12. Thæm ving Chùa Giác Quang
    13. ñåi LÍ PhÆt ñän 2544
    14. ñám cܧi tåi chùa
    15. Tråi Chu Niên lÀn thÙ 12 cûa GñPT Viên Giác
    16. LÍ Tøng gi§i
    17. Ngày Hånh cûa GñPT
    18. Khóa Tu Bát Quan Trai Kÿ III/2000
    19. LÍ Tøng Gi§i
    20. LÍ Vía Quán Th Âm BÒ Tát
    21. Tin Çám cܧi ñH Hùng væn Camp
    22. Hp thành lÆp Ban Hoàn ChÌnh Ni Quy
    23. ñåi LÍ Vu Lan 2544
    24. LÍ phát tang cho ñH Võ Væn Nhâm
    25. LÍ Tøng gi§i ngày 13/8/2000
    26. Khóa Tu bát Quan Trai Hܧng nguyn Vu Lan
    27. LÍ Vía Ngài ñÎa Tång VÜÖng
    28. Tham d¿ lÍ An vÎ ñÙc B°n SÜ và låc thành chùa Bºu Quang
    29. Suy cº ThÜ®ng Ta Vin Chû lên ngôi vÎ Hòa ThÜ®ng
    30. Hôn lÍ cûa TrÀn Cao SÖn và Phåm ThÎ Ngc DiÍm
    31. Tt Trung Thu
    32. Låc quyên cÙu tr®
    33. LÍ Vía Quan Âm
    34. Khóa tu Bát Quan Trai kÿ V
    35. Hôn lÍ cûa anh Lê MÏ Hùng và chÎ ThÎ Ngc Tuyn
    36. LÍ Hå Nguyên


ñón giao thØa Canh Thìn: Giao thØa Canh Thìn næm nay nh¢m vào tÓi thÙ sáu 4/2/2000. Khí hÆu Ãm áp, bãi ÇÆu xe r¶ng rãi Çã tr® duyên cho hàng ngàn PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng v Chùa lÍ bái và tìm låi hÖi Ãm giao thØa. Chánh Çin trang nghiêm và Çông Çäo tØ lúc ba hÒi chuông trÓng bát nhã vang lên Ç cung nghinh ChÜ PhÆt quang giáng Çåo tràng chÙng minh cho bu°i lÍ ÇÀy Çåo vÎ và thâm tình quê hÜÖng do ThÜ®ng Ta Viên Chû chû trì. B¡t ÇÀu là phÀn t lÍ trܧc bàn th© t° quÓc vng bái quê hÜÖng, tuy không dài nhÜ nhÜng lÀn trܧc nhÜng cÛng Çû g®i låi trong lòng ngÜ©i Vit ly hÜÖng m¶t cäm hoài v nÖi quê cÛ. Bàn th© t° quÓc ÇÜ®c thit ngay trong chánh Çin v hܧng Tây trong nghïa nÖi xa xôi nào Çó cÛng v hܧng này, quê hÜÖng Vit Nam Çang th°n thÙc cho Çám con låc loài nÖi xÙ lå. Bác trܪng lão Võ CÖ trong b áo thøng cûa vÎ Chû t Çã gªi Çn PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng nh»ng l©i cÀu chúc chân tình an låc. Cø cÛng hoan h trao nh»ng phong bì ÇÕ Çn các hàng con cháu nhÜ m¶t c tøc cûa dân tc Vit Nam. 
      LÍ vng bái quê hÜÖng xong thì cÛng lúc gi© giao thØa vØa Çim, nh»ng tràng pháo ÇÀu xuân theo saulà màn múa cûa Çi lân Viên Giác Çã xua Çu°i nh»ng Üu phin kh° não cûa næm cÛ Ç chuÄn bÎ tip Çón nim vui an låc cûa mùa Xuân m§i. L©i chúc mØng næm m§i cûa ñåo h»u Trܪng Ban ñiu Hành b¡t dÀu cho phÀn lÍ.
      ñåo tràng ÇÜ®c trä v thanh tÎnh khi ThÀy Vin Chû b¡t ÇÀu nim hÜÖng Çänh lÍ cho bu°i lÍ cÀu an ÇÀu næm. PhÀn Çãnh lÍ PhÆt Di l¥c cÛng không thiu sót cûa ngÜ©i PhÆt tº trong gi© lÍ linh thiêng này. Di l¥c: M¶t vÎ PhÆt së thÎ hin v§i chúng sanh trong m¶t ngày không xa luôn mang theo nø cÜ©i hoan h.  Sau cùng, phÀn phát løc cûa ThÀy Vin Chû. 
      Bao lì xì tuy nhÕ nhÜng gói g¡m tâm thành mà ThÀy Çã dành th©i gian thâu lÜ®m nh»ng ÇÒng xu m§i và nh»ng câu k ÇÀy nghïa nhÜ m¶t nim vui cho mi ngÜ©i, mi nhà mi lÀn xuân v.
       Ngoài phÀn nghi thÙc lÍ låc, GñPT Viên Giác cÛng mª nh»ng cuc vui xuân ngay tØ 7 giÖ chiu 30 Tt (29 tháng chåp) cho Çn nºa Çêm gÒm các møc nêm phi tiêu, thÄy banh, bÀu cua v.v... Ç PhÆt tº cÛng nhÜ ÇÒng hÜÖng có dÎp vui cuÓi næm trong lúc ch© Çón giao thØa. 

LÍ ñÀu næm: Theo nhÜ thông l, ngày chû nhÆt ÇÀu tiên cûa næm m§i, Chùa Viên Giác t° chÙc lÍ ñÀu næm. Næm nay, chÜÖng trình lÍ ÇÀu næm ngoài phÀn nghi lÍ cÀu an cho toàn th Çåi chúng cÛng nhÜ Giáo H¶i PGVNTN và PhÆt tº tåi quê nhà, chÜong trình có thêm phÀn t° chÙc x° sÓ lÃy hên. ñúng ra, Çây là cuc x° sÓ gây quÏ trä n® PhÆt Tº cho mÜ®n trong công tác làm bãi ÇÆu xe, nhÜng cuc x° sÓ næm nay ThÀy Vin Chû chuyn v vic cÙu tr® ÇÒng bào lÛ løt tåi min Trung trong mÃy tháng trܧc Çó. Kt quä thu ÇÜ®c 7,000 Çô la và Çã ÇÜ®c Ban CÙu Tr® chuyn th£ng v Vit Nam qua các cÖ sª cÙu tr® ho¥c tØ thin cûa PhÆt giáo Ç nÖi Çây phân phát Çn ÇÒng bào. Tܪng cÛng nên nh¡c låi, cuc låc quyên cÙu tr® nån nhân lÛ løt do ThÀy phát Çng qua s¿ tham gia hæng say cûa các anh chÎ em Huynh Trܪng và Çoàn sinh GñPT Viên giác v§i s¿ Çóng góp cûa PhÆt Tº, ñÒng hÜÖng cùng các cÖ sª thÜÖng måi Çã Çem Çn kt quä rÃt Çáng khích l. SÓ tin thu ÇÜ®c lên Çn 11,000 mÏ kim, bên cånh Çó, các anh chÎ em thuc cæn cÙ Không Quân Tinker cÛng Çã chuyn Çn thêm 1,340.00 mÏ kim cÛng nhÜ nhà hàng Golden Palace cÛng låc quyên ÇÜ®c 1,200.00 mÏ kim. TÃt cä Çu ÇÜ®c chuyn v Vit Nam qua 5 Ç®t theo nhÜ phÜÖng thÙc ª trên. M¥c dù không dÒi dào nhÜ nh»ng nÖi có Çông Çúc ngÜ©i Vit, sÓ tin thu ÇÜ®c do s¿ hoan h cûa toàn th ÇÒng hÜÖng tåi Oklahoma city và các vùng phø cÆn Çã nói lên ÇÜ®c tinh thÀn "lá lành Çùm lá rách" trong giòng huyt dân t¶c. ThÀy và các Çåo h»u trong Ban cÙu tr® không ng§t tán thán công ÇÙc cûa qu vÎ trong công tác này.

Hai Tang lÍ ÇÀu næm: Trong lúc mi ngÜ©i Çang vui xuân thì ñåo H»u NguyÍn ThÎ ñÎnh và nhåc mÅu cûa ñåo h»u DÜÖng Væn L®i Çã xä báu thân vào ngày 8/2/2000 và 16/2/2000. Vì ThÀy Vin Chû bÎnh nên hai vÎ trong Ban Nghi LÍ cûa Chùa là ñåo h»u Thin Häi và Quäng HÜÖng giúp thân nhân lo các phÀn nghi lÍ tåi nhà quàn. Riêng cø bà nhåc mÅu cûa ñåo h»u DÜÖng Væn L®i mÃt tåi Vit Nam, ThÀy Vin Chû Çã cº hành lÍ phát tang cho gia Çình tåi Chùa. Các bu°i lÍ cÀu siêu hàng tuÀn vÅn t° chÙc liên tøc trong trong 49 ngày. Nguyn nhÎ vÎ hÜÖng linh s§m ÇÜ®c vãng sanh v min TÎnh cänh.

LÍ ThÜ®ng Nguyên: ñáp l©i m©i cûa Chùa, ngày 16/2/2000 rÃt  Çông PhÆt tº Çã v Chùa tham d¿ ngày LÍ ThÜ®ng Nguyên. Trong phÀn nói chuyn,ThÀy Vin Chû Çã tán thán công ÇÙc cûa PhÆt tº trong vic phát tâm bÓ thí cÙu tr® các nån nhân lÛ løt trong th©i gian qua, vic h tr® trong kÿ x° sÓ ÇÀu næm. ThÀy nói: "Nh»ng gì mà qu vÎ làm hôm nay là nhân lành cho quä tÓt ngày sau." ThÀy cÛng tán thán công ÇÙc cûa PhÆt Tº trong công tác làm thêm bãi ÇÆu xe. S¿ phát tâm cúnbg dÜ©ng ho¥c cho mÜ®n Ç có sÓ tÎnh tài trên 120,000 mÏ kim trong m¶t th©i gian ng¡n là cä m¶t s¿ cÓ g¡ng. ThÀy cÛng hÙa së hoàn trä nh»ng sÓ tin PhÆt tº cho mÜ®n trong th©i gian s§m nhÃt. Và sau ht, ThÀy nh¡c nhû, vic phát tâm cúng dÜ©ng làm phܧc chÌ mang Çn nh»ng quä h»u lÆu, có nghïa là së l®i låc trong kip hin tin ho¥c tÜÖng lai. NgÜ©i PhÆt tº phäi luôn chí tâm mong cÀu hc Çåo, hiu Çåo và tu tÆp m§i phát huy ÇÜ®c trí hu là chûng tº hÀu thoát khÕi tam ÇÒ løc Çåo.

Khóa Tu Bát Quan Trai kÿ I/2000: ñ giúp PhÆt Tº tinh tÃn trong vic tu tÆp, ngày 4/3/2000, ThÀy Vin Chû Çã khai mª ñåo Tràng tu Bát Quan Trai kÿ 1/2000 v§i s¿ tham d¿ cûa 47 PhÆt tº. Khóa tu kéo dài tØ 8 gi© sáng Çn 8 gi© tÓi nhÜng ÇÀy Çû các th©i thuyt giäng PhÆt Pháp, tøng kinh, quá ÇÜ©ng và kinh hành. 

Hàng rào ÇÃt m§i: Liên tip trong hai næm qua, Chùa Çã lÀn lÜ®t mua 2 lô ÇÃt v phía tây cûa chùa v§i din tích gÀn 6 mÅu. Công tác làm hàng rào lܧi (chain link) ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ ngày 11/3/2000 do chính t¿ tay các Çåo h»u cûa Chùa th¿c hin. Chi phí vÆt liu d¿ trù 2,000 mÏ kim và së hoàn tÃt trܧc ngày PhÆt ñän 2544.

Hp bÀu Ban ñiu Hành m§i: Sau mÃy phiên hp bÃt thành, ngày 12/3/2000, trong phiên hp Ç¥c bit, ThÀy Vin Chû Çã chÌ ÇÎnh Çåo h»u Thin Häi ñoàn Mãn Çäm nhÆn trách nhim Trܪng Ban trong nhim kÿ m§i thay th Çåo h»u Minh DÛng NguyÍn Thåch Hùng. Ban ñiu Hành chùa Viên Giác ÇÜ®c Ç°i thành Ban H¶ Trì Tam Bäo Chùa Viên Giác và nhim kÿ 4 næm. ñåo h»u Trܪng Ban có trách nhim m©i các thành viên vào các Phân ban liên h. Ngày 26/3/2000, Ban H¶ Trì Tam Bäo nhim kÿ 2000-2004 Çã ÇÜ®c ThÀy Vin Chû chuÄn chÃp và ngày lÍ Phát nguyn Çäm nhÆn trách nhim cûa toàn Ban ÇÜ®c Ãn ÇÎnh vào ngày 2/4/2000 nhân ngày LÍ Vía ñÙc Quán Th Âm BÒ Tát.

LÍ Phát Nguyn Cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo: Nhân ngày lÍ Vía Quán Th Âm BÒ Tát, trên 30 thành viên cûa Ban H Trì Tam Bäo Çã hoan h làm lÍ Phát nguyn trܧc Tam Bäo dܧi s¿ chÙng minh cûa ThÀy Vin Chû cùng sÓ Çông PhÆt Tº tham d¿. Ba l©i nguyn mà các Çåo h»u Çã thành tâm tuyên Çc trܧc Tam Bäo Çã làm cho tÃt cä PhÆt Tº cÛng nhÜ ThÀy Vin Chû xúc Çøng.
1. Nguyn sÓng Çúng ngÜ©i PhÆt tº chân chánh: bÕ các vic ác, làm các hånh lành, luôn gi» tâm trong såch theo l©i PhÆt dåy.
2. Nguyn ht lòng phøng s¿ Tam Bäo trong suÓt nhim kÿ 2000 Çn 2004 dܧi s¿ hܧng dÅn cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû.
3. Nguyn trung thành v§i Giáo H¶i PhÆt Giáo Viêt Nam ThÓng NhÃt dܧi s¿ lãnh Çåo cûa Hòa ThÜ®ng Thích Huyn Quang và Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ trong công cuc giäi trØ QuÓc nån và Pháp nån cho dân t¶c và PhÆt tº Vit Nam.

Ban H¶ Trì Tam Bäo và nh»ng công tác m§i: ñ các Phân Ban n¡m rõ các phÀn vø cûa mình, Ban ThÜ©ng Vø Ban H¶ Trì Tam Bäo liên tip t° chÙc trong nh»ng ngày qua: ngày 1/4/2000 hp chung v§i các huynh trܪng GñPT Viên Giác, ngày 4/4/2000 hp chung các thành viên trong Phân Ban ThÜ K và ngày 8/4/2000 hp v§i các thành viên cûa Phân Ban Trai Soån. Phiên hp chính thÙc ÇÀu tiên cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo së b¡t ÇÀu lúc 9 gi© sáng ngày Chû NhÆt 30/4/2000 Ç thÓng nhÃt phân nhim cûa các Phân Ban, hoåch ÇÎnh các công tác trong næm và chuÄn bÎ ñåi LÍ PhÆt ñän 2544 d¿ trù t° chÙc ngày 13/5/2000.

Khóa Tu TÎnh Nghip: ñÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû, ñåi ñÙc Thích Trí Siêu, Pháp quÓc, Çã dành th©i gian tØ 8 Çn 16 tháng 4 næm 2000 v hܧng dÅn PhÆt tº khóa tu TÎnh Nghip. Trong th©i gian này, PhÆt Tº Çã tham d¿ ngày Tu Bát Quan Trai vào ngày 8/4/2000 v§i 70 gi§i tº, các khóa giäng hàng Çêm tØ 7 gi© Çn 8 gi© 30 tØ thÙ 2 ngày 10 Çn thÙ sáu ngày 14/4/2000. Hai th©i giäng Çåi chúng và hai th©i hܧng dÅn thin tÆp cho PhÆt tº Hoa Kÿ ÇÜ®c t° chÙc vào hai ngày Chû nhÆt 9 và 16/4/2000. Ngày 15/4/2000 là ngày Quán nim dành riêng cho GñPT Viên Giác. M¥c dù bÆn r¶n v§i công æn vic làm, các PhÆt tº vÅn cÓ g¡ng v tham d¿ khóa tu mi ngày mi tæng. ThÀy Çã hܧng dÅn PhÆt tº hiu bit th nào Ç chn phÜÖng pháp tu tÆp, các phÜÖng pháp tu tÆp và sau cùng ThÀy Çã Ç¥c bit dành m¶t th©i giäng nói rõ v TÎnh ñ¶, gi§i thiu cänh gi§i Di ñà. Các Ç tài không có gì là m§i nhÜng phÜÖng thÙc hܧng dÅn cûa ThÀy Çã mang Çn nhiu l®i låc cho tÃt cä PhÆt tº mi gi§i. ñ¥c bit, trong khóa tu này có hai Çåo h»u tØ Lousiville, Kentucky Çã v tham d¿ và Çã phø giúp Ban Tu Hc th¿c hin các bæng giäng cûa ThÀy, ñåo h»u Tâm Chánh Kin cÛng Çã dành th©i gian thu vidéo cho khóa tu. Nói chung mi PhÆt tº Çu nhÆn ÇÜ®c nh»ng nim vui an låc trong lÀn tham d¿ khóa tu này. Hi vng së có nh»ng khóa tu tÜÖng t¿ nhÜ vÆy xäy ra.

ñåi ñÙc Thích Trí Siêu Çãnh lÍ PhÆt và thæm ThÀy Trø Trì: Ngày 3/4/2000, ñåi ñÙc Thích Trí Siêu Çã v Çn Oklhoma City Çã ÇÜ®c ThÜ®ng Ta Vin Chû hoan h tip Çón. Sau phÀn Çãnh lÍ PhÆt và ThÜ®ng Ta Trú Trì, ñåi ñÙc Çã ÇÜ®c ThÜ®ng Ta hܧng dÅn tham quan cÖ sª và chøp hình lÜu nim. Cu¶c trà Çàm Çã diÍn ra trong s¿ thÜÖng mn cûa ThÀy Vin Chû và s¿ khiêm cung cûa ñåi ñÙc.

Thæm ving Chùa Giác Quang: Ngày 5/4/2000, ñåo h»u Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo cùng Çåo h»u Phó Trܪng Ban Ngoåi Vø và Trܪng Phân Ban Tu Hc tháp tùng ñåi ñÙc Thích Trí Siêu Çn Chùa Giác Quang Çãnh lÍ PhÆt và thæm ving ñåi ñÙc Trú Trì. Bu°i thæm ving ng¡n ngûi nhÜng ÇÀy Çåo vÎ gi»a hai ThÀy.

ñåi LÍ PhÆt ñän 2544: Cùng chung v§i các PhÆt tº trên toàn th gi§i, ngày 13/5/2000, Chùa Viên Giác Çã cº hành ñåi LÍ PhÆt ñän 2544 vào lúc 5 gi© chiu v§i s¿ tham d¿ cûa PhÆt tº tåi Oklahoma City và các vùng phø cÆn. Hin din trong bu°i lÍ có s¿ hin din cûa Phái ñoàn ñåi Din H¶i PhÆt Giáo Chùa Giác Quang, ông TØ Væn Bê nguyên Chû TÎch C¶ng ñÒng cùng m¶t sÓ PhÆt tº tØ Wichita Kansas, Lawton Oklahoma và Fort Smith, Arkansas tham d¿. Sau phÀn mª ÇÀu cûa ñåo h»u Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo nói lên nghïa cûa ngày ñåi LÍ, phÀn tuyên Çc các Thông ñip cûa Hoà ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, Vin Trܪng Vin Hóa ñåo và Hòa ThÜ®ng Thích Huyn Quang, Xº L ThÜ©ng Vø Vin Tæng ThÓng Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam ThÓng NhÃt tåi quê nhà gªi cho toàn th PhÆt tº trong và ngoài nܧc.  Sau Çó là tuyên Çc ThÜ Chúc MØng PhÆt ñän cûa Ông ThÓng ñÓc Oklahoma gªi Çn PhÆt tº nhân dÎp lÍ PhÆt Çän. CuÓi cùng là ñåo tØ cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû và cº hành lÍ PhÆt ñän. ñn 7 gi©, tÃt cä quan khác và PhÆt tº ÇÜ®c m©i tham d¿ bºa th trai và sau Çó là tham d¿ chÜÖng trìng væn ngh do Gia ñình PhÆt Tº Viên Giác trình diÍn trong chû Ç ñän sanh. Các vÛ Çiu m§i lå do chính các em t¿ th¿c hin Çã Çem Çn cho khán thính giä m¶t Çêm væn ngh thÆt thoäi mái.

ñám cܧi tåi chùa: Ba cuc hôn lÍ Çã ÇÜ®c cº hành tåi chùa Viên Giác trong tháng 5 vØa qua. Ngày 12/5/2000, hôn lÍ cûa Phåm Trng Thin và TrÀn ThÎ Minh PhÜÖng ÇÜ®c t° chÙc lúc 11 gi© tåi Chùa. Ngày 20/5/2000 hôn lÍ cûa Phåm Bäo QuÓc Micheal và Hà ThÎ Ngc Bích Louis ÇÜ®c t° chÙc lúc 12 gi© tåi chùa. Ngày 27/5/200 hôn lÍ cûa Du Tài và Dung ÇÜ®c t° chÙc lúc 6 gi© chiu. CÀu chúc cho ba Çôi uyên ÜÖng træm næm duyên ÇËp.

Tråi Chu Niên lÀn thÙ 12 cûa GñPT Viên Giác: Vì th©i tit không cho phép, tråi chu niên lÀn thÙ 12 cûa GñPT Viên Giác Çã ÇÜ®c t° chÙc tåi khuôn viên Chùa Viên Giác thay vì công viên Ten Killer v§i s¿ tham s¿ cûa hÖn 70 huynh trܪng và Çoàn sinh thuc ÇÖn vÎ. ThÜ®ng Ta Vin Chû kiêm CÓ VÃn Giáo Hånh chÙng minh cho buôi lÍ khai måc tåi Çoàn quán cûa Gia ñình v§i s¿ tham d¿ cûa Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo và m¶t sÓ phø huynh cûa các Çoàn sinh. Tråi b¡t ÇÀu tØ 9 gi© sáng thÙ bäy 3/6/2000 cho Çn 12 gi©i trÜa Chû NhÆt 4/6/2000 mang tên Tråi Khuông Vit trong chû Ç trª v lÎch sº Vit Nam dܧi th©i nhà ñinh và loån 12 sÙ quân. Các tit møc ñÓ vui Ç hc, cÛng nhÜ Trò ChÖi l§n liên quan Çn chû Ç nói trên nói lên tinh thÀn ngÜ©i Vit trong giai Çoån Çó và s¿ hin din cûa Ngài Khuông Vit trong vic xây d¿ng PhÆt giáo và khuông phò ÇÃt nܧc.  ñây cÛng là cÖ hi Ç các em sÓng ngoài tr©i, thi Çua th thao, væn ngh và nÃu æn. Cu¶c Tråi Çã Çem låi nim vui và l®i låc cho các em. 

LÍ Tøng gi§i: Ngày 11/6/2000 lÍ Tøng gi§i ÇÀu tiên cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo ÇÜ®c t° chÙc lúc 9 gi© tåi Chánh Çin Chùa, dܧi s¿ chÙng minh cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû Thích Trí Hòa. Sau l©i gi§i thiu cûa Trܪng Ban Thin Häi ñoàn Mãn, ThÜ®ng Ta Vin Chû Çã nói qua nguyên t¡c tøng gi§i cho các hàng PhÆt tº cÛng nhÜ Tæng Ni. ThÜ®ng Ta nói, ngÜ©i PhÆt tº sau khi làm lÍ quy y thì thÜ©ng th nhÆn næm gi§i: không sát sanh, không tr¶m c¡p, không tà dâm, không nói dÓi và không uÓng rÜ®u. Næm gi§i này không ngoài møc Çích tåo cho Ç©i sÓng cûa ngÜ©i PhÆt tº ÇÜ®c an låc hÖn và gia Çình ÇÜ®c hånh phúc hÖn. ñây là  nh»ng gi§i cæn bän mà ngÜ©i PhÆt tº cÀn có trên ÇÜ©ng tu tÆp theo giáo pháp cûa ÇÙc Th Tôn. Tøng gi§i là cÖ h¶i quán chiu låi chính mình trong th©i gian qua Çã hành trì các gi§i luÆt nhÜ th nào và t¿ nguyn liên tøc gìn gi» ho¥c sºa Ç°i nu Çã phåm. ñÙc PhÆt thit lÆp các gi§i luÆt không phäi Ç ngæn cÃm ho¥c gi§i hån nh»ng ngÜ©i muÓn theo Ngài mà chÌ lÆp ra m¶t hàng rào Ç dÅn d¡t PhÆt tº mi ngày tinh tÃn hÖn Ç Çi dÀn Çn giäi thoát. ChÎ Tâm Danh, Trܪng Ban Tu Hc cûa Chùa ÇÜ®c chÌ ÇÎnh Ç tuyên Çc gi§i tܧng trong khi tÃt cä cùng im l¥ng l¡ng nghe và quán chiu. Bu°i lÍ ÇÖn sÖ nhÜng ÇÀy Çû nghïa. LÍ tøng gi§i ÇÜ®c Ãn ÇÎnh lúc 9 gi© sáng vào ngày Chû NhÆt thÙ hai mi tháng. Ngoài các thành viên cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo, lÍ cÛng mª cho toàn th Çåi chúng nu PhÆt tº nào muÓn tham d¿.

Ngày Hånh cûa GñPT:  ñÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa ThÀy Vin Chû, Ban Hܧng DÅn GñPT Min TÎnh Khit Çã t° chÙc ngày Hånh trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 næm 2000 v§i s¿ tham d¿ cûa hÖn 100 huynh trܪng và Çoàn sinh ngành Thiu N» cûa GñPT trong møc Çích tu hc và trao Ç°i kinh nghim sinh hoåt tåi các ÇÖn vÎ thuc các tiu bang min Trung Hoa Kÿ. 

Khóa Tu Bát Quan Trai Kÿ III/2000: Khóa tu Bát Quan Trai kÿ III næm 2000 Çã ÇÜ®c t° chÙc vào ngày thÙ bäy 24/6/2000 tØ 8 gi© sáng v§i s¿ tham d¿ cûa 60 khóa sinh Vit và MÏ. Sau phÀn lÍ Sám HÓi HÒng Danh, ThÀy Vin Chû Çã hܧng dÅn các Khóa sinh ngÜ©i Vit v§i Ç tài: PhÆt giáo và quan nim vÛ trø, trong lúc ñåo H»u Minh Thin hܧng dÅn PhÆt tº MÏ cÛng v Ç tài trên và hܧng dÅn thin tÆp. ñåo h»u Tâm Danh trong gi© trao Ç°i tu tÆp Çã hܧng dÅn Çåi chúng v Vô lÜÖng Tâm. Khóa Tu chÃm dÙt lúc 8 gi© tÓi Çã mang Çn các khóa sinh nhiu an låc.

LÍ Tøng Gi§i: Theo lÎch trình tøng gi§i, LÍ Tøng gi§i tháng 7 ÇÜ®c t° chÙc lúc 9 gi© sáng ngày Chû nhÆt 8 tháng 7 næm 2000. Ngoài các thành viên Ban H¶ Trì Tam Bäo, lÍ Tøng gi§i Çã ÇÜ®c mª r¶ng và nhiu PhÆt tº tham d¿. 

LÍ Vía Quán Th Âm BÒ Tát: LÍ Vía Quán Th Âm BÒ Tát ÇÜ®c cº hành lúc 11 gi© ngày chû nhÆt 16/7/2000 tåi Chánh Çin Chùa Viên Giác v§i s¿ tham d¿ Çông Çäo PhÆt tº. Mª ÇÀu là phÀn giäng pháp cûa ThÀy Vin Chû nh¡c nhª v hånh nguyn cûa Ngài Quán Th Âm.  Sau Çó là phÀn lÍ. LÍ chÃm dÙt lúc 1 gi© sau phÀn thø trai.

Tin Çám cܧi ñH Hùng væn Camp:  Ngày 22/7/2000, lÍ cܧi cûa anh chΠ Camp væn Hùng và TrÎnh ThÎ Hoàng Thanh ÇÜ®c cº hành lúc 12 gi© trÜa tåi Chánh Çin chùa Viên Giác. PhÀn lÍ ÇÜ®c b¡t ÇÀu b¢ng nh»ng tràng pháo n l§n trong lúc Cô dâu và chú rÍ cùng h hàng hai h theo chân cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû và ban nghi lÍ vào Chánh Çin. Sau khi cô dâu chú rÍ dâng hoa quä lên chÜ PhÆt, ñåo H»u Camp ThÎ Lan, thân mÅu cûa rÍ Çã xin tác båch ThÀy cº hành hôn lÍ cho hai con cûa mình. B¢ng nh»ng l©i chân tình, Çåo h»u là làm xúc Çng cho toàn th thân h»u tham d¿ lÍ hôm Çó. Bu°i lÍ hoàn tÃt lúc 1 gi© 30 sau phÀn tic trà tåi nhà sinh hoåt. Chúc hai anh chi Hùng- Thanh mãi mãi bên nhau.

Hp thành lÆp Ban Hoàn ChÌnh Ni Quy: Chùa Viên Giác ÇÜ®c chính thÙc thành lÆp tØ tháng 2 næm 1982 qua các væn kin lÆp quy Ç trình chính phû Tiu Bang và Liên Bang. Các væn kin ñiu L (Article) và Ni Quy (By-Law) cÛng Çã ÇÜ®c soån thäo phù h®p v§i nh»ng Çiu kin cûa chính phû Çòi hÕi cho các t° chÙc bÃt vø l®i và hoåt Çng trong tính cách tôn giáo. Nh¢m khai trin các væn bän Çó cÛng nhÜ sºa Ç°i các Çiu khoän cÀn thit cho phù h®p v§i tinh thÀn PhÆt Giáo, m¶t Ban Hoàn ChÌnh Ni Quy ÇÜ®c thành lÆp gÒm có 7 vÎ trong m¶t phiên hp Ç¥c bit do Ban H¶ Trì Tam Bäo triu tÆp theo chÌ thÎ cûa ThÜ®ng Ta Vin Chû b¡t ÇÀu lúc 9 gi© 30 phút ngày 30/7/2000 tåi ñoàn quán cûa GñPT Viên Giác. Thành phÀn ÇÜ®c m©i là nh»ng thành viên (34 vÎ) Çã tØng sinh hoåt v§i Chùa trong trách nhim Çiu hành suÓt th©i gian qua. Th©i gian Ãn ÇÎnh tÓi Ça Ç Ban này có th hoàn thành trách nhim là 2 næm.  Ngõ l©i trong bu°i hp, ThÀy Vin Chû dåy r¢ng: "M¥c dÀu chÜa có m¶t væn bän chính thÙc Çiu hành nhÜng trong suÓt mÜ©i mÃy næm qua qu PhÆt tº Çã làm vic v§i tÃt cä tâm thành Ç ÇÜa Chùa Viên Giác Çn ngày hôm nay. ñã Çn lúc qu PhÆt tº nên có m¶t væn kin rõ ràng các phÀn vø cûa các ban viên Ç tØ Çó chúng ta có th làm vic dÍ dàng hÖn và ÇÜa uy tín cûa Chùa mi ngày mi cao hÖn, tåo nim tin cho PhÆt tº nhÜ h Çã tØng Ç¥t vào ThÀy và qu vÎ trong th©i gian qua."  Phiên hp chÃm dÙt lúc 10 gi© 45 phút cùng ngày. 

ñåi LÍ Vu Lan 2544: Theo truyn thÓng PhÆt Giáo, ñåi lÍ Vu Lan ÇÜ®c t° chÙc vào ngày chÜ Tæng Ni mãn kÿ An CÜ Kit Hå mi næm. Chùa Viên Giác Çã khai kinh Vu Lan tØ trÜa Chû NhÆt 30/8/2000 và liên tøc trì tøng Kinh Vu Lan Và Kinh Báo Hiu Phø MÅu Trng Ân trong các Çêm tØ 31/7 Çn 4/8/2000. LÍ chính thÙc ÇÜ®c cº hành tØ 5 gi© chiu ngày 5/8/2000 tåi Chùa v§i ÇÀy Çû các chÜÖng trình LÍ G¡n Bông HÒng, LÍ Dâng Y và TÙ VÆt Døng, LÍ Tøng Kinh Vu Lan. B¡t ÇÀu tØ 11 gi© sáng, ThÀy Vin Chû cùng các Ban và PhÆt tº Çã làm lÍ cúng Ng, LÍ Hip K chÜ T° và các Tôn ñÙc Tæng Già, lÍ Tin Linh cÀu nguyn cho các vong linh an vÎ và tôn th©  tåi Chùa và tÃt cä các ông bà cha mË cûa mi PhÆt tº khác tåi Hoa Kÿ cÛng nhÜ kh¡p nÖi. LÍ Mông sÖn Thí th¿c b¡t ÇÀu lúc 1 gi© 30. ñn chiu thì chÜÖng trình b¡t ÇÀu lúc 5 gi© nhÜ vØa ghi trên. LÍ Dâng Hoa cúng PhÆt ÇÜ®c bÃt ÇÀu sau khi ThÜ®ng Ta Vin Chû ÇÜ®c Ban Nghi LÍ hܧng dÅn quang lâm lÍ Çin. Hin din trong bu°i lÍ có các Phái ñoàn PhÆt Giáo B»u Quang (Wichita, Kansas), phái Çoàn H¶i PhÆt Giáo Oklahoma City chùa Giác Quang, ông TØ Væn Bê nguyên Chû TÎch Cng ñÒng ngÜ©i Vit tåi Oklahoma City và phø cÆn, ông NguyÍn Khác Vinh, H¶i Trܪng Hi C¿u Quân Nhân QLVNCH cùng nhiu quan khách và thân h»u khác. PhÀn thø trai b¡t ÇÀu lúc 7 gi©. HÖn 700 khÄu phÀn Çã ÇÜ®c Ban Trai Soån chuÄn bÎ và phân phÓi Çn qu PhÆt Tº. ChÜÖng trình væn ngh mØng Vu lan do GñPT Çäm trách tØ 8 Çn 10 gi© Çã mang nim an låc Çn cho PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng. ñiu ghi nhÆn, th©i tit ngày hôm Çó rÃt nóng. Tuy nhiên, Çn 8 gi©, khi chÜÖng trình væn ngh b¡t ÇÀu thì th©i tit di.u xuÓng. Các em thiu niên nam n» PhÆt tº cÛng nhÜ các oanh vÛ Çã trình diÍn các màn vÛ m§i lå và hÃp dÅn. 

LÍ phát tang cho ñH Võ Væn Nhâm: Thân MÅu cûa ñåo H»u Võ Væn Nhâm vØa xä báu thân ngày 4/8/2000 tåi Vit Nam. LÍ phát tang và cÀu siêu ÇÜ®c t° chÙc lúc 7 gi© 30 chiu ngày 15/8/2000 tåi Chùa Viên Giác. M¥c dÀu bu°i lÍ t° chÙc vào ngày thÜ©ng nhÜng sÓ lÜ®ng thân h»u Çn tham d¿ rÃt Çông. Chúng tôi xin ÇÜ®c phân Üu cùng anh chÎ và tang quyn và xin cÀu nguyn cho hÜÖng linh Cø Bà s§m vãng sinh Låc quÓc.

LÍ Tøng gi§i ngày 13/8/2000: LÍ tøng gi§i ÇÜ®c t° chÙc vào lúc 9 gi© sáng chû nhÆt, ngoài các ñåo h»u trong Ban H¶ Trì Tam Bäo và qu PhÆt tº låi có thêm s¿ tham d¿ cûa m¶t s¿ PhÆt tº ngÜ©i MÏ. Trong phÀn tøng gi§i, ngoài phÀn Vit ng», phÀn Anh ng» cÛng ÇÜ®c tøng.

Khóa Tu bát Quan Trai Hܧng nguyn Vu Lan: Ngày 19/8/2000, nhân mùa Vu Lan, Ban Tu Hc Chùa Viên Giác t° chÙc Khóa Tu Bát Quan Trai kÿ IV trong hܧng nguyn Vu Lan Ç cÀu nguyn cho Cºu Huyn ThÃt T° cÛng tÃt cä cha mË hin tin ho¥c quá vãng. ñ¥c biet trong khóa tu, ThÜ®ng Ta Thích Huyn Diu tØ BÒ ñ ñåo Tràng n ñ¶ Ça quang lâm và thuyt giäng cÛng nhÜ trình yu các PhÆt s¿ Çang tin hành tåi Ç¡t PhÆt. ñÜ®c bit, Chùa Vit Nam tåi n ñ¶ do ThÜ®ng Ta chû xܧng và xây cÃt Çang Çn giai Çoån chót. Ch¡c ch¡n m¶t ngày gÀn Çây khi PhÆt tº có cÖ duyên hành hÜÖng TÙ ñng Tâm tåi n ñ¶ së có dÎp chiêm bái tåi ngôi chùa Vit Nam này. Vì th©i gian có hån, nên ThÜ®ng Ta phäi r©i Oklahoma City vào lúc 3 gi© chiu cùng ngày.

LÍ Vía Ngài ñÎa Tång VÜÖng: LÍ Vía ñÎa Tång VÜÖng  BÒ Tát, vÎ BÒ Tát v§i th nguyn së vào cänh gi§i ñÎa Ngøc Ç hóa Ç chúng sanh, Çã ÇÜ®c t° chÙc lúc 11 gi© trÜa ngày Chû NhÆt 27/8/2000. Trܧc Çó, lÍ Khai và trì tøng Kinh ñÎa Tång së ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ 7 gi© Çn 9 gi© mi Çêm thÙ tÜ 23/8/2000 Çn thÙ sáu 25/8/2000.

Tham d¿ lÍ An vÎ ñÙc B°n SÜ và låc thành chùa Bºu Quang: Ngày 10/9/2000, Phái ñòan PhÆt tº chùa Viên Giác do ñåo h»u Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo Çã Çn tham d¿ ngày lÍ An VÎ PhÆt và låc thành chùa Bºu Quang do Hòa ThÜ®ng Thích Mãn Giác, H¶i Chû T°ng Hi PGVN tåi Hoa Kÿ chúng minh và chû lÍ. Hin din trong bu°i lÍ, ngoài các ChÜ Tæng, ThÜ®ng Ta Thích Nguyên Hånh và ñåi ñÙc Thích Pháp Trí chùa Vit Nam ª Houston, Texas, ñåi ñÙc Thích Nguyên Tâm Chùa Giác Quang, Oklahoma City, Oklahoma, cùng m¶t ñåi ñÙc Tæng Ni khác, còn có s¿ hin cûa các ñåi Din Chính quyn và Cng ñÒng ÇÎa phÜÖng, các Phái ñoàn PhÆt Giáo tØ các Tiêu Bang Illinois, Arkansas, Misouri.

Suy cº ThÜ®ng Ta Vin Chû lên ngôi vÎ Hòa ThÜ®ng: M¥c dÀu không ÇÜ®c chuÄn bÎ, ngày 11/9/2000, trong lÀn thæm ving Hòa ThÜ®ng Thích Mãn Giác tåi Chùa B»u Quang nhân dÎp Hòa ThÜ®ng chÙng minh và chû lÍ lÍ An vÎ PhÆt và Låc Thành Chùa Bºu Quang, ThÜ®ng Ta  Vin Chû Thích Trí Hòa Çã ÇÜ®c chÜ Tæng hin din suy cº lên ngôi vÎ Hòa ThÜ®ng. Hòa ThÜ®ng Vin Chû sinh næm 1937, m¶t vÎ Ãu niên xuÃt gia v§i Hòa ThÜ®ng Thích Huyn Dung chùa Mai SÖn. Sau khi, Hòa ThÜ®ng B°n SÜ xuÃt dÜÖng du hc tåi Anh quÓc và trao chùa PhÆt Quang (Ch® l§n) cho Hòa ThÜ®ng Thích Phܧc CÀn chû trì, ThÀy v lÜu trú tåi Çây. Næm 16 tu°i, ThÀy th gi§i Sa Di và tip tøc theo hc tåi PhÆt Hc ñÜ©ng Nam Vit (n Quang). Là chúng ngoåi trú, nên ngoài vic theo hc, ThÀy phäi trách nhim các PhÆt s¿ tåi Chùa Mai SÖn và PhÆt Quang. Næm 22 tu°i thÀy th gi§i Tÿ Kheo. K tØ næm 1960 ThÀy b¡t ÇÀu làm vic cho Giáo H¶i và kéo dài mãi cho Çn næm 1977 khi Giáo H¶i bÎ nhà cÀm quyn Cng sän ngæn cÃm không còn có th hoåt Çøng.
   Næm 1980, khi bÎ theo dõi ch¥t chÈ, ThÀy bit r¢ng không còn cách nào Ç lÜu låi tåi Vit nam nên quyt ÇÎnh tìm ÇÜ©ng vÜ®t bin tìm t¿ do. ñÜ®c s¿ giúp Ç« cûa các PhÆt tº, ThÀy ra Çi và sau mÜ©i mÃy gi© trên bin, ThÀy ÇÜ®c tàu buôn Tây ñÙc cÙu v§t và ÇÜa v t nån tåi Tây ñÙc. Qua gÀn hai næm làm thû tøc, v§i s¿ can thip cûa T°ng H¶i PhÆt Giáo Vit Nam tåi Hoa Kÿ, ThÀy ÇÜ®c chính phû Hoa kÿ cho nhÆp cänh thÜ©ng trú tåi Oklahoma City. ThÀy Çn Oklahoma ngày 23/3/1983 và b¡t ÇÀu Çäm nhÆn trø trì và hܧng dÅn PhÆt Tº chùa Viên Giác. Næm 1988, T°ng H¶i PhÆt Giáo VN tåi Hoa Kÿ Çã tÃn phong ThÀy lên hàng ThÜ®ng Ta.
   V§i quyt tâm xây d¿ng cÖ sª PhÆt Giáo tåi xÙ ngÜ©i, ThÀy Çã chÎu Ç¿ng nh»ng khó khæn thiu thÓn các tin nghi vÆt chÃt trong gÀn 15 næm tr©i Ç hình thành ngôi Bäo Çin hin nay. Chánh Çin và nhà sinh hoåt có din tích hÖn 9,000 b¶ vuông. ñoàn quán và các l§p hc cho GñPT gÀn 5,000 b vuông. TÃt cä trên m¶t lô ÇÃt gÀn 15 mÅu. VÜ©n cänh chung quanh Çã làm cho ngôi Chùa Viên Giác trª thành m¶t Ç¥c thù PhÆt giáo Á ñông.
   Các khóa tu hc Bát Quan Trai ÇÜ®c t° chÙc mi hai tháng Ç giúp duyên PhÆt tº, m¶t Gia ñình PhÆt Tº trên 100 Çoàn sinh sinh hoåt trong s¿ yêu thÜÖng nhÜ là nh»ng nuôi dÜ«ng cho th h mai sau là nh»ng gì ThÀy h¢ng lÜu tâm và nh¡c nhª.

Hôn lÍ cûa TrÀn Cao SÖn và Phåm ThÎ Ngc DiÍm: Ngày 9 tháng 9 næm 2000, hôn lÍ cûa hai PhÆt tº TrÀn Cao SÖn và Phåm ThÎ Ngc DiÍm ÇÜ®c diÍn ra tåi Chùa Viên Giác do Hòa ThÜ®ng Vin Chû chû lÍ v§i s¿ tham d¿ Çông Çäo cûa gia Çình hai h. ñÜ®c bit, anh TrÀn Cao SÖn Çn tØ Montreal, Gia nã Çåi, và chÎ Phåm ThÎ Ngc DiÍm là ngÜ©i cûa Oklahoma City. Hai anh chÎ Çã g¥p nhau tåi Dallas và ÇÜa Çn cuc hôn nhân hôm nay. Xin chúc hai anh chÎ mãi mãi bên nhau.

Tt Trung Thu: Gìn gi» truyn thÓng tÓt ÇËp cûa Dân tc, Chùa Viên Giác Çã t° chÙc Trung Thu cho các em tåi Oklahoma City và vùng phø cÆn vào lúc 6 gi© ngày tÙ bäy 16/9/2000. ChÜÖng trình t° chÙc gÒm phÀn thi Çua các trò chÖi, làm lÒng Çèn, ÇÓ vui Ç hc và cuÓi cùng là thÎ hoa hÆu áo dài trÈ em. ChÜÖng trình ÇÜ®c phø diÍn væn ngh do GñPT Çäm trách. HÖn 300 phÀn quà Çã ÇÜ®c gªi Çn cho các em trong bu°i Trung Thu  này. Các phÀn thܪng Hoa hÆu ÇÜ®c Chû tim MÏ Ngc trao t¥ng.

Låc quyên cÙu tr®: ñ chia xÈ nh»ng thÓng kh° cûa ÇÒng bào Vit Nam tåi các tÌnh min Tây trong kÿ lÛ løt b¡t ÇÀu tØ cuÓi tháng 8/2000, Hòa ThÜ®ng Vin Chû Çã khªi Çng chÜÖng trình låc quyên cÙu tr®. Ngày 22 và 22 tháng 10 næm 2000, các Huynh trܪng và Çoàn sinh GñPT Viên Giác Çã mª các cuc låc quyên tåi các khu thÜÖng mãi và Çã thu ÇÜ®c 1,3331.00 mÏ kim. ñÒng th©i, cuc låc quyên cÛng ÇÜ®c liên tøc t° chÙc tåi Chùa Viên Giác vào mi Chû nhÆt.

LÍ Vía Quan Âm: LÍ vía Quán Th Âm BÒ Tát ÇÜ®c t° chÙc lúc 11 gi© ngày 15/10/2000 v§i s¿ tham d¿ cûa rÃt Çông PhÆt tº tåi Oklahoma City, Lawton và Tulsa. Nói v hånh nguyn Ƕ sinh cûa Ngài Quán Th Âm, Hòa ThÜ®ng Vin Chû khuyên PhÆt Tº luôn luôn dÓc tâm cÀu nguyn Ngài Ç mang låi nh»ng an vui cho quê hÜÖng, cho Çåo Pháp, nhÃt là cho các ÇÒng bào Çang lâm nån bão løt. Khâm phøc v lòng tØ bi cûa chÜ Tôn ñÙc Giáo PhÄm tåi quê nhà trong vic cÓ g¡ng vÜ®t thoát khó khæn Ç cÙu tr® ÇÀng bào lÛ løt. Hình änh Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ Çã quên Çi tu°i già sÙc yu, l¥n li Çn tÆn cùng vùng lÛ løt Ç chÙng kin và an ûi ÇÒng bào tåi Çây.

Khóa tu Bát Quan Trai kÿ V: ñÜ®c t° chÙc tØ 8 gi© sáng thÙ bäy ngày 28/10/2000 Çn 8 gi© tÓi cùng ngày. ñ tài "Quan nim v vÛ trø cûa PhÆt giáo" Çã ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng Vin Chû hܧng dÅn. ñây là m¶t Ç tài khó hiu, Hòa ThÜ®ng Çã cÓ g¡ng ÇÜa vào nhiu t dø Ç PhÆt tº có th hiu dÍ hÖn. Hòa ThÜ®ng khuyên PhÆt tº nên cÓ g¡ng Çc và suy gÅm nhiu lÀn Ç thông Çåt hÖn nh»ng l nghïa cûa Ç tài. Các bu°i lÍ cÀu nguyn trong khóa tu Çu hܧng v nån nhân lÛ løt tåi min Tây Vit Nam. SÓ tin PhÆt tº Çóng góp cho khóa tu Çã ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng cho sung vào quÏ cÙu tr® lÛ løt.

Hôn lÍ cûa anh Lê MÏ Hùng và chÎ ThÎ Ngc Tuyn: Ngày 4 tháng 11 næm 2000, ÇÜ®c s¿ chÃp thuÆn cûa hai gia Çình, hai anh chÎ Lê MÏ Hùng và Bùi ThÎ Ngc Tuyn sánh duyên cÀm s¡t dܧi s¿ chû lÍ cûa Hòa ThÜ®ng Vin chû theo nghi lÍ PhÆt giáo. Anh Lê MÏ Hùng là ngÜ©i con trai thÙ hai cûa ñåo h»u Lê MÏ Hiu, m¶t thành viên cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo. NgÜ©i con trai thÙ nhÃt Çã lÆp gia Çình tØ tháng 11 næm ngoái. Thành thÆt chúc mØng hai gia Çình ÇÜ®c dâu hin r thäo và chúc hai anh chÎ Hùng - Tuyn trn Ç©i bên nhau.

LÍ Hå Nguyên: ñáp l©i m©i cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo, ngày 10/12/2000, hÖn 300 PhÆt tº tØ Tulsa, Arkansas, Lawton cÛng nhÜ Oklahoma City và các vùng phø cÆn Çã quy tø v Chùa Viên Giác Ç tham d¿ khóa lÍ Hå Nguyên næm Canh Thìn nh¢m hܧng nguyn v Vit Nam, cÀu nguyn cho Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam, cho ÇÒng bào và PhÆt tº bÎ nån lÛ løt trong các tháng vùa qua.  Trong dÎp này, Çåo h»u Trܪng Ban cÛng cho bit, quÏ cÙu tr® lÛ løt min Tây do Chùa phát Çng Çã thu ÇÜ®c trên 7,000 mÏ kim và Çã ÇÜ®c chuyn v Phòng Xã Hi cûa GHPGVNTN Ç®t I v§i sÓ tin 5,000 MÏ kim, Ç nÖi Çây có th phân phÓi tr¿c tip Çn các nån nhân lÛ løt tåi ba tÌnh min Tây Vit Nam. SÓ còn låi së ÇÜ®c gªi ª Ç®t II. SÓ tin không l§n so v§i s¿ thit håi, nhÜng Çã nói lên ÇÜ®c tinh thÀn lá lành Çùm lá rách cûa ÇÒng hÜÖng và PhÆt tº tåi Oklahoma.