Make your own free website on Tripod.com
Nam mô B°n SÜ Thích Ca mâu Ni PhÆt

Kính Båch ...
Kính thÜa ....
Trܧc ht, thay m¥t Ban HTTB chùa Viên Giác, chúng con xin thành kính tri ân Hòa ThÜ®ng Vin Chû Çã hoan h chÙng minh và chû lÍ cho bu°i lÍ ThÜ®ng nguyên næm nay; chúng tôi xin chân thành cám Ön qu vÎ Çã s¡p xp thì gi© v Çây cùng chúng tôi góp l©i cÀu nguyn ÇÀu næm trong dÎp lÍ ThÜ®ng nguyên này.

Kính thÜa qu vÎ,
LÍ ThÜ®ng nguyên là m¶t ngày lÍ l§n trong truyn thÓng dân t¶c Vit Nam, m¥c dù ÇÜ®c t° chÙc dܧi hình thÙc này ho¥c hình thÙc khác, nhÜng møc Çích vÅn là m¶t: Çó là cÀu nguyn cho quÓc thái dân an, cho nhân dân thái bình, cho nhà nhà ÇÜ®c an cÜ thÎnh Çåt. ñ¥c bit, næm nay, lÍ cÀu nguyn hòa bình và t¿ do tôn giáo ÇÜ®c Giáo H¶i Trung ÐÖng PhÆt Giáo Hòa Häo t° chÙc ngày 7/2/2001 tåi An Hòa T¿ thu¶c thánh ÇÎa Hòa Häo; và m¶t ngày sau Çó, tuÀn lÍ thin hành tøng nim và thit lÍ trai Çàn chÄn t ÇÜ®c t° chÙc tåi chùa TØ Hiu và các nÖi tåi thành phÓ Hu tØ ngày 8/2/2001. Và cÛng b¡t ÇÀu tØ ngày mai 12/2/2001, ting nói cho t¿ do tôn giáo tåi Vit Nam cÛng có dÎp lên ting tåi diÍn Çàn QuÓc H¶i Hoa Kÿ v§i s¿ quy tø nhiu c¶ng ÇÒng, tôn giáo và h¶i Çoàn tåi thû phû Hoa ThÎnh ñÓn Ç cÀu nguyn và ym tr® cho tin trình tranh ÇÃu cûa dân t¶c.

Hip chung cùng các th©i cÀu nguyn nói trên, Hòa ThÜ®ng Vin Chû Chùa Viên Giác Çã nhÃt tâm hܧng nguyn ngày Çåi lÍ này cho dân t¶c và quê hÜÖng Vit Nam. Chút n»a Çây, trong phÀn hành lÍ cÀu nguyn, chúng tôi kính mong qu Çåo h»u cùng chúng tôi nhÃt tâm hܧng v quê hÜÖng Ç cÀu nguyn cho ÇÃt nܧc chúng ta s§m thóat Ça Çày, cho ThÀy T° và ÇÒng Çåo cûa chúng ta s§m thoát khÕi Pháp nån và cho dân t¶c Vit Nam ÇÜ®c sÓng trong cänh thái bình thÎnh låc. CÀu nguyn cho các cu¶c tranh ÇÃu vì t¿ do tôn giáo s§m thành công.

ThÜa qu vÎ,
DÎp này chúng tôi cÛng xin chân thành cám Ön qu vÎ Çã h tr® cu¶c X° SÓ ñÀu Næm cûa Chùa b¢ng cách phát hành các vé sÓ mà chúng tôi Çã gªi Çn qu vÎ. SÓ tin thâu ÇÜ®c cho cu¶c x° sÓ là $5,000.00 mÏ kim sau khi Çã chi phí. ñây là m¶t Çóng góp cûa chúng ta trong vic xây các ch ÇÆu xe.  Nguyn ChÜ PhÆt chÙng minh cho PhÆt s¿ Çóng góp này.

Trܧc khi cung thÌnh Hòa ThÜ®ng ban ñåo TØ Çn qu vÎ, chúng con kính chúc Hòa ThÜ®ng pháp th khinh an, chúc qu vÎ than tâm thÜ©ng låc, vån s¿ kit tÜ©ng.