Make your own free website on Tripod.com
 
Tin TÙc Trong Næm 2001 tåi Chùa Viên Giác
   1. Khóa Tu Bát Quan Trai kÿ I næm 2001 - (xem Hình)
   2. ñ án næm 2001
   3. LÍ ThÜ®ng Nguyên  -  (Çc bài mª ÇÀu cûa Anh Trܪng Ban)
   4. LÍ ñÀu Xuân
   5. Giao ThØa Tân T - (BÃm vào Çây Ç xem Hình änh)
   6. LÍ Sám HÓi cuÓi næm
   7. TÃt niên Canh Thìn (2000) - (BÃm vào Çây Ç xem Hình änh)
Khóa Tu Bát Quan Trai kÿ I næm 2001

Ngày 3/3/2001, Khóa tu Bát Quan Trai thÙ nhÃt næm 2001 ÇÜ®c t° chÙc tØ 8 gi© sáng do Hòa ThÜ®ng Vin Chû truyn gi§i và hܧng dÅn v§i s¿ tham d¿ cûa 50 PhÆt tº tåi Oklahoma city và các vùng phø cÆn. Hܧng nguyn v ngày xuÃt gia cûa ñÙc B°n SÜ, chÜÖng trình tu hc Ç¥t trng tâm v s¿ hiu bit các nghi lÍ thÜ©ng ÇÜ®c t° chÙc trong PhÆt Giáo. TØ nghïa cho Çn phÜÖng thÙc th© phøng ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng Vin Chû hܧng dÅn c¥n kÈ giúp cho PhÆt tº hiu rõ các nghi lÍ Ç tØ Çó bit ÇÜ®c nên phäi làm nhÜ th nào m§i có l®i låc mi lÀn tham d¿ các khóa lÍ cûa PhÆt giáo.

Trong phÀn phát lÒ, m¶t sÓ PhÆt tº Ç nghÎ nên trª låi khóa tu 24 gi© thay vì 12 gi© nhÜ hin nay. Hòa ThÜ®ng Vin Chû cho bit, vic Çó tùy duyên cûa PhÆt tº. Hòa ThÜ®ng dåy "cho dù chÌ 12 gi© nhÜng nu qu PhÆt tº tinh tÃn tu tÆp thì vÅn l®i låc hÖn 24 gi© mà tâm cûa PhÆt tº không trø ª khóa tu". ChÎ Tâm Danh, Trܪng Ban tu hc, Ç nghÎ "nu PhÆt tº chúng ta cÓ g¡ng, thì cho dù chúng ta Çã xä gi§i sau 12 gi©, nhÜng chúng ta cÛng cÓ g¡ng gìn gi» cho trn 24 gi© b¢ng cách v nhà vÅn tip tøc hành trì nim PhÆt ho¥c ngÒi thin, tøng kinh cho Çn ngày hôm sau thì ch¡c cÛng l®i låc nhiu."

Khóa tu chÃm dÙt lúc 8 gi© 30 phút tÓi sau khi làm lÍ xä gi§i, các PhÆt tº Çã tìm ÇÜ®c m¶t ngày sÓng thÆt an låc cho chính mình. Khóa tu k tip së ÇÜ®c t° chÙc ngày thÙ Bäy 28/4/2001.

ñ án næm 2001

Phiên hp ÇÀu næm Tân T cûa Ban H¶ Trì Tam Bäo Çã ÇÜ®c t° chÙc lúc 9 gi© ngày 25/2/2001 dܧi s¿ chúng minh cûa Hòa ThÜ®ng Vin Chû chùa Viên Giác. Mª ÇÀu phiên hp, Çåo h»u Trܪng Ban Çã trình bày các thành quä cûa Chùa trong næm qua và ngÕ l©i tri ân Hòa ThÜ®ng Vin Chû Çã tÆn tình hܧng dÅn và khuyn tÃn cÛng nhÜ tÃt cä thành viên các phân ban và Gia ñình PhÆt Tº Çã ht mình trong vic hòan thành các trách nhim giao phó. M¥c dù có vài chܧng duyên nhÜng PhÆt s¿ vÅn ÇÜ®c tin hành tÓt ÇËp. ñåo h»u cÛng mong muÓn tÃt cä tip tøc cÓ g¡ng hÖn n»a trong næm m§i Ç Çem nim tin PhÆt Pháp Çn mi ngÜ©i. 
Trong phÀn Çåo tØ, Hòa ThÜ®ng Vin Chû dåy r¢ng "ThÀy rÃt hoan h khi thÃy qu PhÆt tº m¶t lòng hܧng v Tam Bäo. ThÀy mong muÓn qu vÎ trong Ban nên cÓ g¡ng v Chùa tham d¿ các ngày Tøng Gi§i, các khóa tu Bát Quan Trai ho¥c Quán nim Ç trܪng dÜ«ng thân tâm. Có nhÜ vÆy dit trØ ÇÜ®c các phin não Ç tinh tÃn trên ÇÜ©ng tu tÆp giäi thóat."
M¶t sÓ Ç án Çã ÇÜ®c Ç ra cho næm 2001 và các næm sau tùy thuÆn theo tình hình tài chánh cÛng nhÜ s¿ Çóng góp sÙc l¿a cûa PhÆt tº. GÒm có:

I. Các PhÆt s¿ bäo trì:
1. Sºa låi nóc Chùa các ch d¶t
2. Hoàn tÃt phÀn nóc.
3. SÖn các cºa chánh Çin.
4. Bäo trì các máy lånh, máy c¡t cÕ
5. Sºa låi c¶t c© bÎ vô nܧc
6. Sºa và sÖn trong trÀn chánh Çin
7. Sºa låi h thÓng tܧi cÕ (spinkler)
8. Sºa bãi ÇÆu xe cÛ.
9. ThuÓc cho cây và cÕ
II. Các PhÆt s¿ m§i:
1. Mua máy trim cÕ
2. Sân th thao (GñPT) - VÜ©n trÈ (GñPT)
3. D¿ng các sÜ tº và lân trܧc sân Chùa
4. Làm nhà kho - nhà xe (garage) - Ch rºa chén cho các em.
5. ñ¥c san Xuân Nhâm Ng k nim 20 næm thành lÆp Chùa Viên Giác
6. D¿ án ñài Løc Hòa: Thit k và ÇÎnh giá 
7. H thÓng âm thanh nhà sinh hoåt
8. Internet - (Register)
9. Ban Tu hc: 
 • L§p hc ngÜ©i MÏ 
 • Tû sách Chùa
 • ThÌnh thêm ThÀy v thuyt giäng
 • Cung thÌnh Hòa ThÜ®ng Thích NhÃt Hånh
 • 10. ñåi hÒng chung - Chuông gia trì
  11. Th¿c hin bäng ghi ngày xây cÃt Chùa
  12. D¿ án Tây ÇÜ©ng (phòng Thin)
  13. D¿ án HÆu liêu (H¶i trÜ©ng)
  14. D¿ án tháp
  Phiên hp chÃm dÙt lúc 12 gi© cùng ngày sau khi tÃt cä cùng HÒi hܧng.

  LÍ ThÜ®ng Nguyên

  Hip l¿c cÀu nguyn cho T¿ Do Tôn Giáo tåi Vit Nam do Tæng ñoàn PhÆt Giáo ThØa Thiên t° chÙc trong tuÀn lÍ tØ 8 Çn 15 tháng 2 næm 2001, Hòa ThÜ®ng Vin Chû chùa Viên Giác Çã hܧng nguyn ngày LÍ ThÜ®ng Nguyên Tân T v tuÀn lÍ cÀu nguyn trên. 

  Ban H¶ Trì Tam Bäo Çã b¡t ÇÀu bªi ngày Tøng gi§i lúc 9 gi© sáng. PhÆt tº tåi Oklahoma City và các vùng phø cÆn b¡t ÇÀu t t¿u tØ lúc 10 gi© sáng, Ç¥c bit có phái Çoàn PhÆt Giáo Arkansas cÛng v tham d¿. ñn 11 gi© thì lÍ cÀu nguyn b¡t ÇÀu v§i PhÆt tº Çã væn tÆp ÇÀy chánh Çin. Hòa ThÜ®ng Vin Chû trong th©i pháp "Tình thÜÖng" Çã mang Çn cho mi m¶t PhÆt tº hiu bit thêm vic dÃn thân cûa các vÎ lãnh Çåo tinh thÀn cûa mi tôn giáo trong công cu¶c ÇÃu tranh cho T¿ Do Tôn Giáo tåi Vit Nam. Hòa ThÜ®ng nói, vì tình thÜÖng ÇÒng Çåo, ÇÒng bào mà qu Ngài Çã hy sinh cä thân mång nhÜ Hòa ThÜ®ng Thích Thin Minh, Hòa ThÜ®ng Thích Trí Thû; s¿ chÎu Ç¿ng s¿ quÃy nhiÍu, tù Çày, câu lÜu cûa Hòa ThÜ®ng Thích Huyn Quang, Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, cûa Linh Møc NguyÍn Væn L, cø Lê Quang Liêm cÛng nhÜ nhiu ChÜ Tæng Ni, Linh Møc và các hàng cÜ sï khác trong møc Çích tìm ÇÜ®c t¿ do tôn giáo cho Dân T¶c. 

  Sau Çó là lÍ CÀu nguyn cho Quê HÜÖng Vit Nam ÇÜ®c thanh bình, cho Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam ThÓng NhÃt s§m phøc hoåt,  cho Dân T¶c và ÇÒng Çåo ÇÜ®c an cÜ låc nghip và tôn giáo ÇÜ®c t¿ do.

  PhÀn Tin Linh cÛng ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng cº lÍ Ç cÀu nguyn cho tÃt cä chÜ lit vÎ hi sinh vì Dân T¶c và ñåo Pháp.

  B»a cÖm chay thanh Çåm ÇÜ®c ÇÜ®c qu vÎ trong Ban Trai Soån gªi Çn PhÆt Tº nhân ngày ThÜ®ng nguyên Çã làm Ãm lòng PhÆt tº trong ngày ÇÀu Xuân vÅn còn lånh lÈo. 
  Bu°i lÍ chÃm dÙt lúc 2 gi© 30 phút cùng ngày.

  LÍ ñÀu Xuân

         Sau khi Çón giao thØa, các th©i khai và trì tøng kinh DÜ®c SÜ ÇÜ®c liên tøc t° chÙc hàng Çêm tØ mÒng m¶t Çên mÒng bÓn Tt. M¥c dù bÆn r¶n v§i công æn vic làm, sÓ lÜ®ng PhÆt tº v tham d¿ khá Çông. Các phiu cÀu an, cÀu siêu do qu PhÆt tº gªi v cÛng Çu ÇÜ®c tuyên Çc trong các bu°i lÍ này.
            Ngày Chû nhÆt, mÒng 5 tt, lÍ ñÀu Xuân ÇÜ®c b¡t ÇÀu b¢ng phÀn lÍ Dâng Hoa cúng PhÆt cûa Gia ñình PhÆt Tº. CÛng nhÜ mi næm, các Çoàn sinh GñPT Çã t t¿u lúc 9 gi© trong các b¶ y phøc Çû màu cho ngày Tt m¥c dÀu th©i tit hôm nay không ÇÜ®c khô ráo nhÜ nh»ng ngày trܧc. Khi nhåc TrÀm HÜÖng ñÓt khªi lên thì các Çoàn sinh tØ Oanh vÛ Çn Thiu và sau cùng là các huynh trܪng lÀn lÜ®t dâng nh»ng cánh hoa lên chÜ PhÆt v§i tÃt cä lòng thành. 
             Bác Gia Trܪng Çã Çåi din toàn th Gia Çình chúc Tt ThÀy và các Bác trong Ban H¶ Trì Tam Bäo cÛng nhÜ các Bác Bäo tr® và phø huynh Çoàn sinh. V§i l©i nguyn së cÓ g¡ng dÅn d¡t t° chÙc mi ngày mi tinh tÃn hÖn Ç khÕi phø lòng thÜÖng yêu, lo l¡ng cûa ThÀy và các Bác, Bác Çã nh¡c nhû các anh chÎ em huynh trܪng và Çoàn sinh luôn tinh tÃn tu hc. DÎp này, Bác cùng huynh trܪng Liên ñoàn Trܪng Çåi din Çoàn sinh làm lÍ khánh tu ThÀy Vin Chû kiêm CÓ VÃn Giáo Hånh. 
            Trong phÀn nói chuyn cûa Çåo h»u Thin Häi, Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo cÛng là Huynh Trܪng Phó Trܪng Ban Ban Hܧng DÅn GñPT Min TÎnh Khit Çã chuyn l©i chúc Tt cûa chÎ Trܪng Ban Hܧng DÅn Çn ThÀy và toàn th Huynh Trܪng và Çoàn sinh t° chÙc. ñåo h»u Trܪng Ban cÛng Çã tán thán công ÇÙc Çóng góp cûa GñPT trong th©i gian qua v các công tác cûa Chùa giao phó và cÛng mong r¢ng vic Çóng góp này vÅn ÇÜ®c tip tøc Ç PhÆt s¿ ÇÎa phÜÖng càng ngày càng tinh tin hÖn. Trong tinh thÀn, ngày m§i næm m§i, Çåo h»u Trܪng Ban Çã gªi l©i chúc an lành và tÓt ÇËp nhÃt Çn Bác Gia Trܪng, các huynh trܪng, Çoàn sinh cÛng nhÜ tÃt cä phø huynh Çoàn sinh. Sau cùng là phÀn ñåo tØ và lì xì cûa ThÀy CÓ VÃn Giáo Hånh.  ThÀy dåy, "træng tàn mæng mc, ThÀy mong r¢ng các con xÙng Çáng là nh»ng hÆu du cûa PhÆt giáo tåi xÙ ngÜ©i." PhÀn trao tin lì xì næm nÃy, ngoài ThÀy Vin Chû còn có thêm Bác Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo, bác Cô VÃn Minh DÛng, bác Gia Trܪng và Ç¥c bit có Bác Lê Væn Tåo, m¶t phø huynh cûa em Lê Jimmy Çã hoan h trao lì xì cho các em. 
               ñn 11 gi©, lÍ ñÀu Xuân ÇÜ®c b¡t ÇÀu v§i chuông trÓng bát nhã, pháo và lân. ñåo h»u Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo, trong phÀn mª ÇÀu Çã gªi l©i chúc Tt Çn toàn th PhÆt tº, cÛng nhÜ các thành viên cûa Chùa. Trong phÀn báo cáo v tài chánh, Çåo h»u cho bit, trong næm qua ÇÜ®c s¿ phát tâm cûa qu PhÆt tº, Chùa Çã thâu ÇÜ®c gÀn 100,000 mÏ kim và Çã trä n® 66,000 MÏ kim cho các PhÆt tº cho mÜ®n trong công tác làm bãi ÇÆu xe. SÓ tin n® còn låi 23,000 mÏ kim së cÓ g¡ng hoàn trä trong nh»ng ngày s¡p t§i. ñåo h»u cÛng tán thán công ÇÙc cûa qu PhÆt tº Çóng góp v các hin vÆt, hÜÖng hoa, quä phÄm cho các ngày lÍ vía cÛng nhÜ các máy móc, hình tÜ®ng Ç làm cho Chùa mi ngày mi trang nghiêm hÖn. Trong lãnh v¿c tu hc, Çåo h»u cÛng cho bit, trong næm qua Chùa Çã khai mª 5 khóa tu Bát Quan Trai cho PhÆt Tº và hi vng næm Tân T các khóa Tu së ÇÜ®c tip tøc nhÜ vÆy. Trong phÀn Çåo tØ cûa Hoà ThÜ®ng Vin Chû, Hòa ThÜ®ng khuyên nhû PhÆt tº cÓ g¡ng tu tÆp Ç xÙng Çáng là ngÜ©i con PhÆt. Nói v tình trång PhÆt giáo tåi quê nhà, Hòa ThÜ®ng kêu gi PhÆt tº nhÃt tâm cÀu nguyn cho quê hÜÖng và Çåo pháp s§m qua tai nån và kh° nån. Hòa ThÜ®ng tán thán công ÇÙc cûa qu PhÆt tº xa gÀn Çã hoan h Çóng góp tÎnh tài giúp Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam ThÓng NhÃt t° chÙc các cu¶c cÙu tr® nån løt min Tây trong næm qua.
                Sau Çó là lÍ CÀu an tøng kinh Ph° Môn do Hòa ThÜ®ng chû sám. 
                PhÀn th trai ÇÜ®c b¡t ÇÀu sau khi Tin Linh.
  ñúng hai gi© chiu, cu¶c X° SÓ Gây QuÏ Trä N® Tin MÜ®n Xây Ch ñÆu Xe ÇÜ®c b¡t ÇÀu v§i s¿ chÙng minh cûa Hòa ThÜ®ng Vin Chû. ChÜÖng trình phø diÍn væn ngh giúp vui do Gia ñình PhÆt Tº phø trách Çã mang Çn nim vui cho toàn th. M¥c dÀu tr©i mÜa lånh, nhÜng sÓ lÜ®ng PhÆt tº v Chùa cÛng rÃt Çông. 

  Giao ThØa Tân T

             Vic tÓng c¿u nghinh tân ÇÜ®c t° chÙc tåi Chùa Viên Giác tØ lúc 11 gi© 30 sáng thØ Ba ngày 29 Tt (23/1/2001) b¢ng LÍ Cúng Ng và Tin Linh. ThÀy Vin Chû cùng qu Çåo h»u trong Ban H¶ Trì Tam Bäo cÛng nhÜ Gia ñình PhÆt Tº v§i s¿ tip tay cûa nhiu PhÆt tº khác Çã chuÄn bÎ hai cây mai vàng trong chánh Çin. Cây nêu cÛng Çã ÇÜ®c d¿ng lên tØ hôm chû nhÆt 21/1/2001 v§i cây anh Çào tØ phía ngoài sân. Bàn th© T° QuÓc cÛng ÇÜ®c tåm th©i thit lÆp phía góc trái cûa Chánh Çin v§i ÇÀy Çû trà mÙt bánh trái, hoa Çèn. 
             Bàn th© PhÆt r¿c r« hoa quä nhÜ s¤n sàng Çón xuân. 
             M¶t Çiu huyn diu cho bu°i lÍ Çón giao thØa là th©i tit Çã không Çúng nhÜ s¿ ܧc Çoán cûa các nhà khí tÜ®ng; không nh»ng Çã không mÜa gió ngày Çó mà cä nh»ng ngày trܧc cÛng khô ráo ÇËp Çë hÙa hËn m¶t bu°i lÍ Çón giao thØa êm ÇËp. TØ 6 gi© chiu thì PhÆt tº b¡t ÇÀu Çn, các bãi ÇÆu xe dÀn dÀn chÃt ÇÀy. ñn 8 gi© thì các bãi ÇÆu xe Çã ÇÀy ¡p. Bu°i lÍ CÀu Siêu cuÓi næm do Çåo h»u Trܪng Ban chû sám b¡t ÇÀu Ç cÀu nguyn cho lit vÎ Tiên Linh, cºu huyn thÃt t°, các ÇÒng Çåo Çã hi sinh vì chánh pháp cùng các chin sï Çã hi sinh cho quê hÜÖng dân t¶c và ÇÒng bào Çã bÕ mình vì t¿ do. Trong không khí trang nghiêm, th©i Kinh A Di ñà ÇÜ®c tøng Çc hòa âm thành l©i cÀu nguyn cho chÜ lit vÎ hÜÖng linh. 
               CÛng trong th©i gian Çó, chÜÖng trình các trò chÖi xuân Çã ÇÜ®c b¡t ÇÀu các huynh trܪng và các em cûa Gia ñình PhÆt Tº t° chÙc tåo nim vui cho nh»ng PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng khác. Các màn thäy bao lì xì, phóng phi tiêu, thäy banh ... Çã ÇÜ®c nhiu PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng tham d¿ vui vÈ. Nh»ng ly cà phê nóng cùng nh»ng món æn chay cÛng ÇÜ®c các chÎ Huynh trܪng cung cÃp cho các th¿c khách vui xuân.
              ñn 11 gi© Çêm, lÍ trܧc bàn th© T° quÓc b¡t ÇÀu v§i phÀn dâng hÜÖng cûa Hòa ThÜ®ng Vin Chû, k Çn là vài l©i cûa Çåo h»u Thin Huyn Võ CÖ, nh¡c nhª v c¶i nguÒn Tiên T°. PhÀn t lÍ c° truyn do qu Çåo h»u trong Ban nghi lÍ cº hành. TÃt cä PhÆt tº và ÇÒng hÜÖng cùng hܧng v quê hÜÖng cÀu nguyn cho quê hÜÖng và Dân t¶c Vit Nam s§m ÇÜ®c an bình thÎnh låc.
              PhÀn t lÍ và vng bái quê hÜÖng chÃm dÙt cÛng vØa lúc tÃt cä chuÄn bÎ Çón giao thØa. ñÒng hÒ Çim nºa Çêm, ba hÒi chuông trÓng bát nhã b¡t ÇÀu cùng lúc nh»ng tràng pháo xuân vang n cä m¶t vùng tr©i tip theo hai con Lân cûa GñPT Viên Giác hân hoan tung tæng bܧc vào chánh Çin lÍ PhÆt mª màn cho ngày xuân m§i Tân T. Mi ngÜ©i ÇÙng chen nhau chÆt cä chánh Çin, nhiu PhÆt Tº và ÇÒng hÜÖng khác không vào ÇÜ®c chánh Çin cÛng hoan hÌ Çón giao thØa tåi nhà sinh hoåt. Sau gÀn nºa gi©, Chánh Çin trä v trong trang nghiêm. ThÀy Vin Chû cº hành lÍ Vía Di L¥c và cÀu an Ç cÀu nguyn cho Quê HÜÖng, Dân t¶c và ñåo Pháp. 
              Sau lÍ là phÀn tuyên Çc Thông ñip cûa Hòa ThÜ®ng Xº l ThÜ©ng Vø Vin Hóa ñåo Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam gªi cho toàn th PhÆt giáo ÇÒ trong cÛng nhÜ ngoài nܧc. K Çn là phÀn chúc Tt cûa Çåo h»u Trܪng ban H¶ Trì Tam Bäo và phÀn chúc Tt và phát l¶c cûa Hoà ThÜ®ng Vin Chû.
              ChÜÖng trình Çón giao thØa chÃm dÙt lúc 2 gi© sáng. Mi ngÜ©i ra v trong hoan h và an låc. 

  LÍ Sám HÓi cuÓi næm:

  Theo chÜÖng trình Çã ÇÎnh, lÍ Sám hÒi cuÓi næm Çã ÇÜ®c t° chÙc lúc 11 gi© ngày 21/1/2001 v§i s¿ tham d¿ cûa rÃt Çông PhÆt tº.

  TÃt niên Canh Thìn (2000) - (BÃm vào Çây Ç xem Hình änh)

  B»a cÖm TÃt niên Canh Thìn ÇÜ®c t° chÙc tØ lúc 6 gi© chiu ngày 13/1/2001 v§i s¿ tham d¿ cûa Hòa ThÜ®ng Vin Chû cùng các thành viên cûa Chùa. Theo truyn thÓng, b»a cÖm tÃt niên ÇÜ®c t° chÙc Ç các thành viên cûa Chùa có cÖ h¶i sinh hoåt bên nhau nhÜ m¶t gia Çình Ç chia xÈ nh»ng khó khæn cÛng nhÜ nh»ng thành quä qua suÓt m¶t næm Çóng góp PhÆt s¿ tåi Çây. Trong không khí thân thÜÖng v§i s¿ hin din cûa mi thành viên cÛ m§i, b»a cÖm tÃt niên Çã mang låi cho mi m¶t ngÜ©i nim tin yêu Çåo vÎ. Trong phÀn mª ÇÀu, Çåo h»u Thin Häi, Trܪng Ban H¶ Trì Tam Bäo, Çã nói: 

  "Cho dù nh»ng dÎ bit v phÜÖng thÙc làm vic, v tÜ tܪng nhÜng chúng ta vÅn ÇÒng nhÃt trong møc Çích là xây d¿ng ngôi nhà PhÆt Pháp v§i tÃt cä tình thÜÖng. 
  Thành quä mà Chùa Viên Giác có ÇÜ®c hôm nay, ngoài s¿ kiên trì chÎu Ç¿ng cûa ThÀy Vin Chû, s¿ Çóng góp cûa ChÜ PhÆt Tº, các vÎ månh thÜ©ng quân và các chû nhân các cÖ sª thÜÖng mãi, các anh chÎ em chúng ta Çã Çóng góp nhiu công sÙc tØ tinh thÀn Çn vÆt l¿c, Çã sÓng tØ nh»ng lo l¡ng này Çn lo l¡ng khác, chÎu Ç¿ng tØ nh»ng chܧng duyên này Çn chܧng duyên khác mà chÜa m¶t lÀn nän chí. ñó là sÙc månh cûa ÇÙc tin. Và khi ÇÙc tin còn v»ng månh thì ch¡c ch¡n s¿ liên h thân thÜÖng gi»a chúng ta mi ngày mi bn ch¥t."
  Trong phÀn Çåo tØ cûa Hòa ThÜ®ng Vin Chû, Hoà ThÜ®ng cÛng nói lên nim cäm xúc khi tham d¿ bu°i cÖm tÃt niên Canh Thìn này. M¥c dù phòng sinh hoåt không Çû r¶ng räi cho mi PhÆt tº, nhÜng s¿ hin din cûa tÃt cä tØ qu Bác l§n tu°i, Çn các em nhÕ trong Gia ñình PhÆt Tº Çã nói lên ÇÜ®c s¿ thân thÜÖng g¡n bó gi»a các th h trong vic xây d¿ng PhÆt giáo tåi Oklahoma. 
  DÎp này, ThÀy Vin Chû cÛng trao t¥ng bÓn tÃm bäng "Công ñÙc Trang Nghiêm" Çn qu Çåo h»u: Thin Huyn Võ CÖ, Minh DÛng NguyÍn Thåch Hùng, ChÖn Minh DÜÖng Thu Tiên và Diu Xuân TrÀn ThÎ Yn không phäi là s¿ tuyên dÜÖng mà là m¶t lÜu nim Çn qu thành viên Çã bao næm Çóng góp v§i tÃt cä tâm l¿c cho dù g¥p phäi nh»ng chܧng duyên. ThÀy bäo, không nh»ng chÌ bÓn vÎ này, mà tÃt cä qu PhÆt tº Çã tØng Çóng góp v§i Chùa Çu xÙng Çáng Ç Çón nhÆn nh»ng bäng "Trang nghiêm công ÇÙc" này, và ThÀy hÙa së lÀn lÜ®t trao gªi Çn PhÆt tº trong các dÎp t§i.
   
  B»a cÖm tÃt niên ÇÜ®c chuÄn bÎ bªi tÃt cä thành viên, mi ngÜ©i m¶t món, Çã mang låi m¶t b»a cÖm ngon lành. ñ¥c bit, các Huynh trܪng và Çoàn sinh GñPT Çã phø giúp trong phÀn t° chÙc và trang trí. Cu¶c rút thæm do GñPT chuÄn bÎ Çã tåo m¶t nim vui. ñåo h»u Bùi Væn Tài Çã trúng giäi rút thæm này v§i m¶t chÆu cây phát tài. Ngoài ra, chÜÖng trình væn ngh giúp vui cÛng ÇÜ®c nhiu PhÆt tº Çóng góp bên cånh s¿ Çóng góp cûa ca sï Trung ChÌnh.
   
  B»a cÖm tÃt niên chÃm dÙt lúc 9 gi© cùng ngày Çã mang Çn cho toàn th thành viên nh»ng nim vui an låc. 

  [Trª v trang chính]