Make your own free website on Tripod.com
Bát Quan Trai

1. Nh»ng Çiu nên bit:

a.Bát quan trai gi§i, cæn cÙ theo Kinh luÆt, bÃt k hàng tåi gia Çã quy y Tam Bäo hay chÜa, bÃt k là ngÜ©i hc pháp Tiu hay ñåi thØa, Çu có th th bát quan trai gi§i.

b.Bát quan trai gi§i, thông thÜ©ng cho r¢ng th vào các ngày løc trai nhÆt, nhÜng cæn cÙ theo luÆt Çin thì không cÙ phäi vào ngày løc trai (sáu ngày æn chay). Ngay cä nh»ng ngày vía chÜ PhÆt, BÒ Tát, nh»ng ngày vía sinh hay k cûa cha mË hay cûa sÜ trܪng, ho¥c ngày sinh cûa mình, thÜ©ng tøng nim làm công ÇÙc, cÛng có th th bát quan trai gi§i.

c.Bát quan trai gi§i, thông thÜ©ng cho r¢ng thích h®p nhÃt là phäi Çn chùa, chÓn Çåo tràng thanh tÎnh xa lánh trÀn tøc, thÌnh m¶t vÎ Tæng truyn th, nhÜng cÛng có th t¿ mình th gi§i tåi gia.

d.Danh tØ bát quan trai theo kinh PhÆt Thuyt trai, ñÙc PhÆt vì phu nhân Duy Da phân bit có ba loåi:

·Møc NgÜu trai: ngÜ©i phát tâm th trai theo PhÆt m¶t ngày m¶t Çêm, nhÜng sau khi th gi§i, không chÎu g¡ng thành tâm th trì các gi§i, trong lúc th trai lòng luôn vng tܪng: tôi hôm nay th trai gi§i,cái gì cÛng bÎ hån ch không ÇÜ®c hܪng thø, ngày mai phäi hܪng bù chút døc låc Ç v§t låi ngày hôm nay phäi chÎu nhÎn. Th gi§i, không lÜu tâm Çn các gi§i th, mà chÌ Ç¥t tâm vào s¿ hܪng låc ngày mai, nhÜ vÆy không phäi là chân chính th gi§i. 

·Ni Kin trai: Ni Kin tº là m¶t thÙ ngoåi Çåo ª n, thÜ©ng gi là Ly H ngoåi Çåo (lìa trói bu¶c). H có phÜÖng pháp tu cûa h, møc Çích døng công tu cÛng Ç ra khÕi s¿ trói bu¶c cûa sinh tº ª tam gi§i. H chuyên tu kh° hånh, nhÜ tr©i n¡ng nhÜ thiêu, phÖi mình dܧi sÙc nóng bÕng cûa m¥t tr©i, tr©i lånh thì n¢m ngoài sÜÖng gió chÎu rét, ho¥c bôi tro trét bùn trên ngÜ©i. Nhiu ngÜ©i thÃy vÆy cho là hy h»u khó ÇÜ®c. Dܧi m¡t ñÙc PhÆt thì chÌ là s¿ kh° hånh vô ích, chä có chút l®i ích gì cho s¿ giäi thoát sinh tº. NgÜ©i phát tâm th gi§i không buông bÕ ÇÜ®c ht, hay l®i døng ngày này thÆt tin tu tÆp nhÜ pháp, thì khác gì Ni Kin tº th gi§i.

·PhÆt Pháp trai: chính là bát quan trai gi§i chúng ta Çang Ç cÆp Çn hôm nay.

2. ñÎnh nghïa:

Quan là Çóng, Tám quan là Çóng kín tám Çiu t¶i li. Trai (Posadha) có nghïa là qua 12 gi© trÜa. Tám quan trai gi§i là s¿ gi» gìn cho thân tâm thanh tÎnh trong 24 gi© b¢ng cách th¿c hin 8 gi§i luÆt sau:

a.Không ÇÜ®c sát sanh

b.Không ÇÜ®c tr¶m cܧp

c.Không ÇÜ®c dâm døc

d.Không ÇÜ®c nói dÓi

e.Không ÇÜ®c uÓng rÜ®u

f.Không ÇÜ®c trang Çim, thoa dÀu thÖm, múa hát và xem múa hát.

g.Không ÇÜ®c n¢m giÜ©ng cao r¶ng ÇËp Çë

h.Không ÇÜ®c æn quá gi© ng.

3. HiÍu rõ tám gi§i:

a.Không sát sanh: Không git ngÜ©i và vÆt và khuyên lÖn ngæn cän ÇØng cho ngÜ©i khác thi hành ác Çó. Không làm cho mi loài Çau kh°, mÃt thân mång.

b.Không tr¶m c¡p: Không tr¶m c¡p, không nghï Çn s¿ tr¶m cܧp và luôn nghï Çn bÓ thí. Không làm cho ngÜ©i chung quanh Çau kh° vì mÃt cûa cäi cûa h.

c.Không dâm døc:Không hành Ƕng cÛng nhÜ không nghï Çn nh»ng Çiu dâm døc.Tâm ÇÜ®c thanh tÎnh, thân khÕi ô u. ñÓi v§i ngÜ©i bån træm næm, cùng nh»ng ngÜ©i chung quanh ta gi» Çúng lÍ, làm cho h kính trng. 

d.Không nói dÓi: Không nói sai, không nói thêu dt, không nói hai chiu, không nói l©i hung ác cÛng nhÜ khuyên ræn nh»ng ngÜ©i chung quanh gi» gi§i. Gi» ch» tín. 

e.Không uÓng rÜ®u: RÜ®u làm say mê, tÓi tæm trí não.

f.Không ÇÜ®c trang Çim, thoa dÀu thÖm, múa hát và Çi xem múa hát: Quán v thân. Næm giác quan: tai, m¡t, mÛi, lÜ«i, thân có th mª ÇÜ©ng cho chúng ta Çn Nit Bàn hay vào ÇÎa ngøc.

g.Không ÇÜ®c n¢m giÜ©ng cao ÇËp, r¶ng l§n. TÆp dÀn ÇÙc tính giän dÎ, Çåm båc.

h.Không ÇÜ®c æn qúa gi© ng. Trong luÆt PhÆt dåy: ChÜ Thiên æn s§m mai, PhÆt æn gi© ng, súc sanh æn sau gi© ng, ngå qu æn tÓi, chÜ Tæng hc PhÆt phäi æn Çúng gi© ng".

n Çúng gi© ng ÇÜ®c 5 Çiu l®i ích sau:

- It mÓng tâm sai quÃy

- It buÒn ngÛ

- DÍ ÇÜ®c nhÃt tâm

- It hå phong

- Thân ÇÜ®c yên °n và ít sanh bnh.

4. Cách thÙc th tám quan trai: 

Pháp quan trai nên ÇÜ®c t° chÙc trong nh»ng ngày trai, ho¥c trong nh»ng ngày nhàn ri, th©i hån 24 ting. Nên t° chÙc tåi m¶t ngôi Chùa ho¥c Nim PhÆt ÇÜ©ng thanh tÎnh. Th gi§i Tám quan trai có th:

a.Gi§i sÜ truyn th: Có nghiã là có thÀy chÙng minh truyn th và chúng Tæng h¶ nim. Trܧc khi th gi§i phäi t¡m r»a såch së và làm lÍ sám hÓi nh»ng t¶i li Çã phåm Ç thân tâm thanh tÎnh, rÒi các gi§i tº t¿ thân hành Çn cÀu, thÌnh vÎ ChÙng minh làm lÍ båch PhÆt cÀu truyn th ba quy y và 8 quan trai gi§i. Trong khi lÍ, cÀn phäi trang nghiêm thành kính nhÙt tâm nghe vÎ ChÙng minh truyn gi§i, trä l©i nh»ng câu hÕi và Çc nh»ng l©i phát nguyn do vÎ ChÙng minh chÌ bày.

Trong ngày th tám quan trai gi§i, gi§i tº cÀn phäi gi» gìn thân, khÄu, cho thanh tÎnh, không ÇÜ®c phåm gi§i và t¿ xem mình nhÜ Çã xuÃt gia. nhÃt là không nghï vic ngoài Ç©i. Siêng næng tøng kinh, nim PhÆt không Ç tâm dong rui bên ngoài mà cÀu chÜ PhÆt gia h¶ cho BÒ ñ tâm ngày m¶t tæng trܪng.

b.T¿ phát nguyn th trì: Nu không có Tæng Chúng ho¥c không th Çn Chùa có th t¿ mình th trì Pháp quan trai này. Gi§i tº t¿ mình ÇÙng trܧc bàn PhÆt Çc nh»ng câu t¿ mình th gi§i nhÜ sau:

ñ tº tên là .... quy y PhÆt, quy y Pháp, quy y Tæng xin m¶t ngày m¶t Çêm th Ðu Bà T¡c (ho¥c Ðu Bà Di) tám phÀn trai gi§i. NhÜ Lai bÆc Chí chÖn chánh giác, là Th Tôn cûa con. (3 lÀn)

ñ tº quy y PhÆt rÒi, quy y Pháp rÒi, quy y Tæng rÒi xin m¶t ngày m¶t Çêm Ðu Bà T¡c (Ðu Bà Di) tám phÀn trai gi§i. NhÜ Lai bÆc chi chÖn chánh giác là Th Tôn cûa con (3 lÀn).

"NhÜ các ñÙc PhÆt suÓt Ç©i không sát sanh, ñ tº xin nguyn m¶t ngày m¶t Çêm không sát sanh". Cho Çn gi§i thÙ tám cÛng Çc nhÜ vÆy. Cách tu tÆp cÛng hÜ cách trên.

5. Công ÇÙc th tám quan trai gi§i:

NgÜ©i th Tám quan trai gi§i nh© hoàn cänh thuÆn tin tinh tÃn tu hành nên ba nghip thanh tÎnh không làm các nghip ác, ÇÒng th©i các Çiu thin do ÇÃy ÇÜ®c phát trin. Nh© th trì gi§i luÆt và chí tâm nim PhÆt nên tâm trí ÇÜ®c ÇÎnh tïnh không còn vng tܪng, gieo chûng tº vô lÆu giäi thoát. ñÙc PhÆt dåy: "NgÜ©i nào tinh tÃn th trì Tám quan trai tÙc hin tin ÇÜ®c tæng trܪng vô lÆu phܧc hu, sau lâm chung khÕi bÎ sa vào các ÇÜ©ng ác, ÇÜ®c sanh v th gi§i C¿c Låc. Nu Çem công ÇÙc hÒi hܧng tÃt cä chúng sanh tÙc ÇÜ®c phܧc quä vô lÜ®ng và chÙng ÇÜ®c quä Vô ThÜ®ng Chánh Giác".

6. Kt luÆn:

NgÜ©i th bát quan trai gi§i không còn làm bÃt cÙ vic ác håi nào, cánh cºa ác Çåo (ÇÎa ngøc, ngå qu, súc sinh) bÎ Çóng ch¥t låi. Vì không t¿ chû ÇÜ®c mình, vì vô minh che lÃp, vì tham muÓn nhøc døc con ngÜ©i cÙ mãi tåo bao Çiu ác nghip, cánh cºa tam ác Çåo kia t¿ mª, rÒi t¿ mình bܧc vào và chÎu bao quä báo Çau kh°. Tu bát quan trai gi§i trong m¶t ngày m¶t Çêm, thanh tÎnh thân tâm, phòng h¶ gi» mình, tuy chÜa xuÃt ly tam gi§i ngay ÇÜ®c, nhÜng nh© nÜÖng công ÇÙc trai gi§i này, gieo trÒng håt nhân xuÃt th thù th¡ng, tÜÖng lai ch¡c ch¡n së ÇÜ®c giäi thoát. ChÜ PhÆt vì muÓn hoá Ƕ chúng sanh nên chÌ bày pháp môn này, là PhÆt tº chúng ta cÓ g¡ng nÜÖng theo và tu tÆp.

Nh»ng Çiu cÀn yu trong lúc th bát quan trai gi§i

1.Cº m¶t vÎ Thû Chúng Ç trình các s¿ vic.

2.Gi§i tº không ÇÜ®c tip xúc riêng v§i ThÀy, mi vic phäi qua vÎ Thû Chúng và vÎ này trình ThÀy.

3.K luÆt:

a. Không ÇÜ®c ra ngoài phåm vi Çåi gi§i.

b. Không nên tip khách và nói chuyn l§n ting.

c. B§t nói chuyn, không hút thuÓc, nhai kËo, æn riêng chúng.

d. Oai nghi cº chÌ phäi gi» gìn cÄn thÆn.

e. Phäi gi» Çúng gi© tu tÆp.

f. Không nên nghï Çn vic nhà ho¥c victh tøc.

g. Phäi luôn luôn nim PhÆt.