Make your own free website on Tripod.com
  GIÁO H¶I phÆt GIÁO vit NAM THNG NHT
vin tæng thÓng


PhÆt lÎch 2544                                                                                                      SÓ: 01 /VHñ/VT
 
 

l©i chúc xuân và tri ân cÙu tr® nån nhân lÛ løt
tåi ÇÒng b¢ng sông cºu long
Nam mô ÇÜÖng lai hå sinh di l¥c tôn phÆt

Kính thÜa quí Lit vÎ và ñÒng bào,

    Nhân danh Vin Hóa ñåo, Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt, tôi thành tâm cÀu chúc chÜ Tôn ÇÙc Hòa thÜ®ng, ThÜ®ng ta, ñåi ÇÙc Tæng Ni, toàn th quí CÜ sï nam, n» PhÆt tº, ñÒng bào trong và ngoài nܧc m¶t næm m§i an vui, thÎnh vÜ®ng, tÓt lành nhÜ nguyn Ç Çem duyên lành cûa t¿ thân hòa chiu thành duyên lành cûa ÇÃt nu§c và nhân loåi.

    ñÓi v§i ngÜ©i con PhÆt, MÒng M¶t Tt là ngày Vía ñÙc Di L¥c, ngày Çón hånh Hoan hÌ và TØ bi cûa Ngài vào lòng, Ç nhuÀn th¡m suÓt ba træm sáu mÜÖi læm ngày trong næm hai hånh nguyn cao cä Ãy. Vui tÜÖi, t¿ tåi, không Ç cho hoàn cänh chi phÓi là hånh hoan hÌ. Hóa Ƕ và h¶ trì cho mi ngÜ©i, mi loài thoát khÕi kh° Çau, Çói rách, bÎ áp bÙc, là hånh tØ bi. TØ Bi và Hoan HÌ së làm bØng sáng quê hÜÖng chúng ta trong næm Tân TÎ, 2001, này.

    Trong næm vØa qua, các cÖ sª Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt ª häi ngai cÛng nhÜ trong nu§c, quí CÜ sï nam n» PhÆt tº, ÇÒng bào trên kh¡p næm châu và quÓc n¶i Çã hܪng Ùng l©i kêu gi cûa Vin Hóa ñåo cÙu tr® ÇÒng bào lâm nån lÛ løt tåi ÇÒng b¢ng sông Cºu Long m¶t cách månh më và nÒng nhit. Tôi xin ht lòng tán thán các Çåi dÜÖng công ÇÙc này. Dù trong gang tÃc hay nghìn d¥m ly hÜÖng, nhÜng b¢ng tÃm lòng nh§ tܪng ngÜ©i ÇÒng bào lâm nån, và b¢ng tài vÆt, quí lit vÎ Çã gºi v Vin Hóa ñåo, tính Çn ngày 27.12.2000, sÓ tin Bäy træm bäy nghìn bäy mÜÖi bäy MÏ kim và hai mÜÖi chín cents (707,077.29 $US) Çn tØ Hoa Kÿ, Næm mÜÖi mÓt nghìn sáu mÜÖi læm MÏ kim tám mÜÖi mÓt cents (51,065.81 $US)  quy chiu tØ tin Gia Nã ñåi, Na Uy, Pháp và ñÙc, và Næm træm ba mÜÖi sáu triu bäy træm tám nghìn sáu træm mÜ©i læm ÇÒng Vit Nam (536.708.615,00 $VN) nhÆn ÇÜ®c tåi Saigon. TØ các nÓ tin này, chúng tôi Çã sº døng Ba tÌ ba træm tám mÜÖi tám triu tám træm tám nghìn ÇÒng Vit Nam (3.388.808.000,00 $VN) cho công tác cÙu tr®, tính Çn ngày 27.12.2000.

    ChÜ vÎ Tæng, Ni thu¶c Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt ª trong nܧc cÛng nhÜ bän thân tôi, tuy có lúc g¥p khó khæn bÎ nhà cÀm quyn ngæn cän, nhÜng b¢ng mi phÜÖng pháp linh hoåt và tùy thuÆn, Vin Hóa ñåo cùng v§i Ban TØ thin Xã h¶i vÅn kiên trì t° chÙc h¢ng chøc chuyn cÙu tr® ª ÇÒng b¢ng sông Cºu Long suÓt các tháng 9, 10, 11 và 12 dÜÖng lÎch 2000. ñ¥c bit tåi các tÌnh An Giang, Long An, ñÒng Tháp, Tin Giang, Kiên Giang, Vïnh Long, Trà Vinh, CÀn ThÖ. Vic cÙu tr® ÇÜ®c th¿c hin qua ba hình thái. Ban ÇÀu trong cÖn Çói rét cÃp kì, chúng tôi phát gåo, mì æn lin, muÓi, ÇÜ©ng và tin. K Çn, Ç giúp ÇÒng bào nån nhân có nÖi ngä lÜng và giao thông gi»a màn tr©i chiu nܧc, chúng tôi phát Ƕng vic phát xuÒng. Và hin nay, nܧc Çã rút khá nhiu, chúng tôi lên k hoåch và Çang th¿c hin vic xây cÀu b¢ng xi mæng, thay th các cÀu khÌ l¡t lÈo, vØa khó Çi vØa nguy him cho các cháu thiu nhi và các cø già. Nhân dân các tÌnh bÎ lÛ løt Çã gºi v Vin xin giúp Ç« xây trên ba mÜÖi chic cÀu. Chúng tôi Çang chuÄn bÎ thi công Ç®t ÇÀu trong nh»ng ngày s¡p Çn ba chic cÀu b ngang 2 thܧc và b dài 42 thܧc, 36 thܧc và 32 thܧc.

    Nhân danh Vin Hóa ñåo, Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt, tôi xin ngÕ l©i tri ân các cÖ sª Giáo h¶i ª häi ngoåi và trong nܧc, quí nam n» CÜ sï PhÆt tº và ñÒng bào trên kh¡p næm châu Çã không ngØng hܪng Ùng, gºi tÎnh tài v Vin Hóa ñåo. Nh© phÜÖng tin Ãy, chúng tôi m§i thi hành ÇÜ®c công tác cÙu tr®, xoa dÎu trong muôn m¶t ni thÓng kh° cûa ÇÒng bào min Tây. Không có s¿ hÆu thuÅn tài chánh này, í chí và tâm nguyn cÙu kh° cûa chúng tôi nÖi quê nhà có tha thit Çn th nào cÛng khó hoàn tÃt ÇÜ®c nhim vø.

    Thành kính tri ân.

PhÆt lÎch 2544
Thanh Minh Thin vin Ó Saigon, Xuân Tân T, 2001
Vin trܪng Vin Hóa ñåo,
(k tên vá Çóng dÃu)
Sa môn TH´CH QUäNG ñ¶