Make your own free website on Tripod.com
Nghi ThÙc Tu Bát Quan Trai Gi§i tåi gia

Nim hÜÖng

Nguyn Çem lòng thành kính

Gªi theo Çám mây hÜÖng

Phܪng phÃt kh¡p mÜ©i phÜÖng

Cúng dÜ©ng ngôi Tam Bäo

Th trn Ç©i gi» Çåo

Theo t¿ tánh làm lành

Cùng pháp gi§i chúng sanh

CÀu PhÆt tØ gia h¶

Tâm BÒ Ç kiên cÓ

Xa b kh° nguÒn mê

Chóng quay v b© giác.

Tán PhÆt

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng

Ba cõi ch£ng ai b¢ng

ThÀy dåy kh¡p tr©i, ngÜ©i

Cha lành chung bÓn loài

Quy y tròn m¶t nim

DÙt såch nghip ba kÿ

XÜng dÜÖng cùng tán thán

­c kip không cùng tÆn.

Quán tܪng

PhÆt chúng sanh tánh thÜ©ng rng l¥ng

ñåo cäm thông không th nghï bàn

Lܧi Ç châu ví Çåo tràng

MÜ©i phÜÖng PhÆt bäohào quang sáng ng©i

Trܧc bäo ta thân con änh hin

Cúi ÇÀu xin th nguyn quy y.

ñänh LÍ

Chí tâm Çänh lÍ: TÆn hÜ không bin pháp gi§i quá, hin, vÎ lai ThÆp phÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, Hin Thánh Tæng thÜ©ng trú Tam Bäo (1 låy)

Chí tâm Çänh lÍ: Ta-Bà Giáo Chû B°n SÜ Thích Ca Mâu-Ni PhÆt, ñÜÖng Lai Hå Sanh Di-L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° Hin BÒ Tát, H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh-SÖn H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)

Chí tâm Çänh lÍ: Tây phÜÖng C¿c Låc Th Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, ñåi Bi Quán Th Âm BÒ Tát, ñåi Th Chí BÒ Tát, ñåi Nguyn ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát. (1 låy)

Cº HÜÖng Tán

LÜ hÜÖng så nhit

Pháp gi§i mông luân

ChÜ PhÆt häi h¶i tÃt Çiêu væn

Tuÿ xÙ kit tÜ©ng vân

Thành phÜÖng ân

ChÜ PhÆt hin toàn thân

Nam Mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát Ma Ha Tát (3 lÀn).

Chú ñåi Bi

Nam mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát (3 lÀn).

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm Çà la ni.

Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a lÎ da bà lô kit Ç thܧc bát ra da, bÒ Ç tát Çoä bà da, ma ha tát Çoä bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phåt du sÓ Çát na Çát toä. Nam mô tÃt kit lÆt ÇÕa, y mông a lÎ gia bà lô kit Ç, thÃt PhÆt ra læng Çà bà.

Nam mô na ra cÄn trì hê rÎ, ma ha bàn Ça sa m, tát bà a tha ÇÆu du b¢ng, a th d¿ng, tát bà tát Ça, na ma bà dà ma phåt Çåt ÇÆu Çát Çit tha. Án, a bà lô hê, lô ca Ç, ca ra Ç, di hê lÎ, ma ha bÒ Ç tát ÇÕa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rÎ Çà d¿ng, cu lô cu lô kit mông ÇÒ lô ÇÒ lô, phåt xà da Ç, ma ha phåt xà da Ç, Çà la Çà la, ÇÎa rÎ ni, thÃt PhÆt ra da, dá ra dá ra. Må må phåt ma ra, møc Ç l, y hê y hê, thÃt na thÃt na, a ra sâm PhÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm, PhÆt ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rÎ, ta ra ta ra, tÃt rÎ tÃt rÎ, tô rô tô rô, bÒ Ç då bÒ Ç då, bÒ Çà då bÒ Çà då, di Ç rÎ då, na ra cÄn trì ÇÎa rÎ s¡t ni na, ba då ma na ta bà ha. TÃt Çà då ta bà ha, ma ha tÃt Çà då ta bà ha. TÃt Çà du ngh thÃt bàn ra då ta bà ha. Na ra cÄn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da ta bà ha. Ta bà ma ha a tÃt Çà då ta bà ha. Giä kit ra a tÃt Çà då ta bà ha. Ba Çà ma yt tÃt Çà då ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà ra då ta bà ha. Ma bà rÎ th¡ng kit ra då, ta bà ha. Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a l da bà lô kit Ç thܧc bàn ra då, ta bà ha.

Án, tÃt Çin Çô mån Çà ra båt Çà då ta bà ha (3 lÀn).

Nam mô ThÆp PhÜÖng ThÜ©ng Trú Tam Bäo (3 lÀn)

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu-Ni PhÆt (3 lÀn)

Khai Kinh K:

Chánh Pháp cao siêu l nhim mÀu

Træm ngàn vån kip dÍ g¥p Çâu

Con nay nghe thÃy xin trì tøng

Chân nghïa NhÜ Lai nguyn tÕ sâu.

Nam Mô Khai Bäo Tång BÒ Tát Ma Ha Tát (3 lÀn)

ThÌnh PhÆt chÙng minh:

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt

ñ tºtên là (tên, h) Pháp danh là .... m¶t lòng phøng thÌnh ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, mÜ©i phÜÖng ChÜ PhÆt, chÜ Tôn Pháp, chÜ BÒ Tát, chÜ Hin Thành Tæng, cúi xin Tam Bäo rÛ lòng tØ bi lân mÅn, lai lâm chÙng giám. Con nh© sÙc tØ cûa Tam Bäo ÇÜ®c th Bát Quan Trai Gi§i, xin thÜÖng xót cho con. (ba lÀn thÌnh ba lÀn låy).

Sám hÓi:

ñ tº pháp danh ..... chí tâm sám hÓi. Vì trܧc Çã tåo bao ác nghip, Çu do vô thÌ tham sân si, tØ thân, ming, phát sinh ra, Ç tº thäy Çu xin sám hÓi. (1 låy)

Tam quy:

ñ tº pháp danh ....... quy y PhÆt, quy y Pháp, quy y Tæng, m¶t ngày m¶t Çêm Tu Bát Quan Trai Gi§i thanh tÎnh. (1 låy)

Tam kt:

ñ tº pháp danh ..... quy y PhÆt rÒi, quy y Pháp rÒi, quy y Tæng rÒi, m¶t ngày m¶t Çêm tu Bát Quan Trai Gi§i thanh tÎnh rÒi. (1 låy)

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Con nay nguyn th Bát Quan Trai Gi§i ÇÓi trܧc chÜ PhÆt xin phát nguyn:

Tuyên gi§i tܧng:

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không sát håi chúng sanh, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không sát håi chúng sanh. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không tr¶m c¡p, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không tr¶m c¡p. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không dâm døc, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không dâm døc. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không nói dÓi, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không nói dÓi. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không uÓng rÜ®u, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không uÓng rÜ®u. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không trang Çim, không Çeo chui anh låc và xoa ܧp dÀu thÖm, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không trang Çim, không Çeo chui anh låc và xoa ܧp dÀu thÖm. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không n¢m ngÒi giÜ©ng cao tÓt ÇËp, không làm trò ca múa và cÓ xem nghe, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không n¢m giÜ©ng cao tÓt ÇËp, không làm trò ca múa và cÓ xem nghe. (1 låy)

qNhÜ ChÜ PhÆt trn Ç©i không æn phi th©i, con nay m¶t ngày m¶t Çêm nguyn không æn phi th©i. (1 låy)

Phát nguyn HÒi Hܧng

Con nay nh© công ÇÙc th Bát Quan Trai Gi§i, khÕi Ça vào ác thú, bát nån, biên ÇÎa, nguyn Çem công ÇÙc này hÒi hܧng cho ht tÃt cä chúng sanh Çu trn thành Vô ThÜ®ng Chánh Giác và tÜÖng lai Çu sinh v TÎnh ñ¶.

NhÃt tâm Çänh lÍ thÆp phÜÖng tam th nhÃt thit thÜ©ng trø Tam Bäo. (Ba lÀn phát nguyn ba lÀn låy)

Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt ña Tâm Kinh

Quán T¿ Tåi BÒ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La MÆt ña th©i chiu ngÛ uÄn giai không Ƕ nhÃt th kh° ách.

Xá L®i Tº, s¡c bÃt dÎ không, không bÃt dÎ s¡c, s¡c tÙc thÎ không, không tÙc thÎ s¡c, th tܪng hành thÙc dic phøc nhÜ thÎ. Xá L®i Tº, thÎ chÜ pháp không tܧng, bÃt sanh bÃt dit, bÃt cÃu bÃt tÎnh, bÃt tæng bÃt giäm. ThÎ cÓ không trung,vô s¡c vô th tܪng hành thÙc, vô nhãn nhï t thit thân , vô s¡c thanh hÜÖng vÎ xúc pháp, vô nhãn gi§i nãi chí vô thÙc gi§i, vô vô-minh dic, vô vô-minh tÆn, nãi chi vô lão tº dic vô lão tº tÆn vô kh° tÆp dit Çåo, vô trí dic vô Ç¡c. Dï vô sª Ç¡c cÓ, BÒ ñ Tát ñÕa y Bát Nhã Ba La MÆt ña cÓ, tâm vô quái ngåi, vô quái ngåi cÓ, vô h»u khûng bÓ, viÍn ly Çiên Çäo m¶ng tܪng cÙu cánh Nit Bàn. Tam th chÜ PhÆt, y Bát Nhã Ba La MÆt ña cÓ, Ç¡c A NÆu ña La Tam Miu Tam BÒ ñ.

CÓ tri Bát Nhã Ba La MÆt ña, thÎ Çåi thÀn chú, thÎ Çåi minh chú, thÎ vô thÜ®ng chú, thÎ vô Ç£ng Ç£ng chú, næng trØ nhÃt th kh°, chân thit bÃt hÜ. CÓ thuyt Bát Nhã Ba La MÆt ña chú, tÙc thuyt chú vit: Yt Ç yt Ç, ba la yt Ç, ba la tæng yt Ç, BÒ ñ Tát Bà Ha. (3 lÀn)

Tiêu Tai Kit TÜ©ng ThÀn Chú

Nam mô tam mãn Ça mÅu Çà nÅm. A bát ra Ç, hå Ça xá ta n£n nÅm, Çát Çit tha. Án khÜ khÜ, khÜ hê khÜ hê, hÒng hÒng nhÆp phå ra, nhÆp phå ra, bát ra, nhÆp phå ra, bát ra nhÆp phå ra, Ç s¡c sá, Ç s¡c sá, s¡c trí rÎ, s¡c trí rÎ, ta phÃn tra, ta phÃn tra, phin Ç ca, thÃt rÎ du, ta bà ha. (3 lÀn)

HÒi Hܧng

Th gi§i công ÇÙc thù th¡ng hånh,

Vô biên th¡ng phܧc giai hÒi hܧng,

Ph° nguyn pháp-gi§i chÜ chúng sanh,

TÓc vãng Vô-lÜ®ng-quang PhÆt sát.

Nguyn tiêu tam chܧng trØ phin não,

Nguyn Ç¡c trí hu chÖn minh liÍu,

Ph° nguyn t¶i chܧng tÃt tiêu trØ,

Th th thÜ©ng hành BÒ-tát Çåo.

Nguyn sanh Tây phÜÖng TÎnh-Ƕ trung,

Cºu phÄm liên hoa vi phø mÅu,

Hoa khai kin PhÆt ng¶ vô sanh,

BÃt thÓi BÒ-tát vi bån l».

Nguyn dï thº công ÇÙc,

Ph° cÆp Ü nhÙt thit,

Ngã Ç£ng gi» chúng sanh,

Giai cng thành PhÆt Çåo.

Tam T¿ Quy

T¿ quy y PhÆt, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, th theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)

T¿ quy-y Pháp, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÃu rõ kinh tång, trí hu nhÜ bin. (1 låy)

T¿ quy-y Tæng, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÓng l Çåi chúng, ht thäy không ngåi. (1 låy)

Nghi ThÙc Xä Gi§i

Nim hÜÖng

Nguyn Çem lòng thành kính

Gªi theo Çám mây hÜÖng

Phܪng phÃt kh¡p mÜ©i phÜÖng

Cúng dÜ©ng ngôi Tam Bäo

Th trn Ç©i gi» Çåo

Theo t¿ tánh làm lành

Cùng pháp gi§i chúng sanh

CÀu PhÆt tØ gia h¶

Tâm BÒ Ç kiên cÓ

Xa b kh° nguÒn mê

Chóng quay v b© giác.

Tán PhÆt

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng

Ba cõi ch£ng ai b¢ng

ThÀy dåy kh¡p tr©i, ngÜ©i

Cha lành chung bÓn loài

Quy y tròn m¶t nim

DÙt såch nghip ba kÿ

XÜng dÜÖng cùng tán thán

­c kip không cùng tÆn.

Quán tܪng

PhÆt chúng sanh tánh thÜ©ng rng l¥ng

ñåo cäm thông không th nghï bàn

Lܧi Ç châu ví Çåo tràng

MÜ©i phÜÖng PhÆt bäohào quang sáng ng©i

Trܧc bäo ta thân con änh hin

Cúi ÇÀu xin th nguyn quy y.

ñänh LÍ

Chí tâm Çänh lÍ: TÆn hÜ không bin pháp gi§i quá, hin, vÎ lai ThÆp phÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, Hin Thánh Tæng thÜ©ng trú Tam Bäo (1 låy)

Chí tâm Çänh lÍ: Ta-Bà Giáo Chû B°n SÜ Thích Ca Mâu-Ni PhÆt, ñÜÖng Lai Hå Sanh Di-L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° Hin BÒ Tát, H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh-SÖn H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)

Chí tâm Çänh lÍ: Tây phÜÖng C¿c Låc Th Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, ñåi Bi Quán Th Âm BÒ Tát, ñåi Th Chí BÒ Tát, ñåi Nguyn ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát. (1 låy)

Cº HÜÖng Tán

LÜ hÜÖng så nhit

Pháp gi§i mông luân

ChÜ PhÆt häi h¶i tÃt Çiêu væn

Tuÿ xÙ kit tÜ©ng vân

Thành phÜÖng ân

ChÜ PhÆt hin toàn thân

Nam Mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát Ma Ha Tát (3 lÀn).

Chú ñåi Bi

Nam mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát (3 lÀn).

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm Çà la ni.

Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a lÎ da bà lô kit Ç thܧc bát ra da, bÒ Ç tát Çoä bà da, ma ha tát Çoä bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phåt du sÓ Çát na Çát toä. Nam mô tÃt kit lÆt ÇÕa, y mông a lÎ gia bà lô kit Ç, thÃt PhÆt ra læng Çà bà.

Nam mô na ra cÄn trì hê rÎ, ma ha bàn Ça sa m, tát bà a tha ÇÆu du b¢ng, a th d¿ng, tát bà tát Ça, na ma bà dà ma phåt Çåt ÇÆu Çát Çit tha. Án, a bà lô hê, lô ca Ç, ca ra Ç, di hê lÎ, ma ha bÒ Ç tát ÇÕa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rÎ Çà d¿ng, cu lô cu lô kit mông ÇÒ lô ÇÒ lô, phåt xà da Ç, ma ha phåt xà da Ç, Çà la Çà la, ÇÎa rÎ ni, thÃt PhÆt ra da, dá ra dá ra. Må må phåt ma ra, møc Ç l, y hê y hê, thÃt na thÃt na, a ra sâm PhÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm, PhÆt ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rÎ, ta ra ta ra, tÃt rÎ tÃt rÎ, tô rô tô rô, bÒ Ç då bÒ Ç då, bÒ Çà då bÒ Çà då, di Ç rÎ då, na ra cÄn trì ÇÎa rÎ s¡t ni na, ba då ma na ta bà ha. TÃt Çà då ta bà ha, ma ha tÃt Çà då ta bà ha. TÃt Çà du ngh thÃt bàn ra då ta bà ha. Na ra cÄn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da ta bà ha. Ta bà ma ha a tÃt Çà då ta bà ha. Giä kit ra a tÃt Çà då ta bà ha. Ba Çà ma yt tÃt Çà då ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà ra då ta bà ha. Ma bà rÎ th¡ng kit ra då, ta bà ha. Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a l da bà lô kit Ç thܧc bàn ra då, ta bà ha.

Án, tÃt Çin Çô mån Çà ra båt Çà då ta bà ha (3 lÀn).

Nam mô ThÆp PhÜÖng ThÜ©ng Trú Tam Bäo (3 lÀn)

Båch PhÆt Xä Gi§i

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu-Ni PhÆt .

ñ tº pháp danh ................. Çã th Bát Quan Trai Gi§i gi» trn m¶t ngày m¶t Çêm, nay ÇÓi trܧc Tam Bäo (B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, Tây PhÜÖng Giáo Chû A-Di-ñà PhÆt, ñåi TØ ñåi Bi Quán Th Âm BÒ Tát, ñÜÖng Lai Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt ...), cúi xin Tam Bäo tØ bi lai lâm chÙng giám, rÛ lòng lân mÅn chÙng minh cho con xin xä gi§i.

NgÜ«ng nguyn ÇÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, chÜ Tôn Pháp, chÜ Hin Thánh Tæng tØ bi chÙng minh cho con ÇÜ®c trÜ®ng thØa công ÇÙc.

Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt ña Tâm Kinh

Quán T¿ Tåi BÒ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La MÆt ña th©i chiu ngÛ uÄn giai không Ƕ nhÃt th kh° ách.

Xá L®i Tº, s¡c bÃt dÎ không, không bÃt dÎ s¡c, s¡c tÙc thÎ không, không tÙc thÎ s¡c, th tܪng hành thÙc dic phøc nhÜ thÎ. Xá L®i Tº, thÎ chÜ pháp không tܧng, bÃt sanh bÃt dit, bÃt cÃu bÃt tÎnh, bÃt tæng bÃt giäm. ThÎ cÓ không trung,vô s¡c vô th tܪng hành thÙc, vô nhãn nhï t thit thân , vô s¡c thanh hÜÖng vÎ xúc pháp, vô nhãn gi§i nãi chí vô thÙc gi§i, vô vô-minh dic, vô vô-minh tÆn, nãi chi vô lão tº dic vô lão tº tÆn vô kh° tÆp dit Çåo, vô trí dic vô Ç¡c. Dï vô sª Ç¡c cÓ, BÒ ñ Tát ñÕa y Bát Nhã Ba La MÆt ña cÓ, tâm vô quái ngåi, vô quái ngåi cÓ, vô h»u khûng bÓ, viÍn ly Çiên Çäo m¶ng tܪng cÙu cánh Nit Bàn. Tam th chÜ PhÆt, y Bát Nhã Ba La MÆt ña cÓ, Ç¡c A NÆu ña La Tam Miu Tam BÒ ñ.

CÓ tri Bát Nhã Ba La MÆt ña, thÎ Çåi thÀn chú, thÎ Çåi minh chú, thÎ vô thÜ®ng chú, thÎ vô Ç£ng Ç£ng chú, næng trØ nhÃt th kh°, chân thit bÃt hÜ. CÓ thuyt Bát Nhã Ba La MÆt ña chú, tÙc thuyt chú vit: Yt Ç yt Ç, ba la yt Ç, ba la tæng yt Ç, BÒ ñ Tát Bà Ha. (3 lÀn)

Vãng sanh thÀn chú

Nam mô A di Ça bà då, Ça tha dà Ça då, Ça Çiå då tha, a di rÎ Çô bà tì, a di rÎ Ça tÃt Çam bà tì, a di rÎ Ça tì ca lan Ç, a di rÎ Ça tì ca lan Ça, dà di nÎ, dà dà na, chÌ Ça ca l ta bà ha. (3 lÀn).

Tán PhÆt

A Di ñà PhÆt thân kim s¡c,

Tܧng häo quang minh vô Ç£ng luân,

Båch hào uyn chuyn ngÛ Tu-di,

Cám møc trØng thanh tÙ Çåi häi,

Quang trung hóa PhÆt vô sÓ Ùc,

Hóa BÒ tát chúng dic vô biên,

TÙ thÆp bát nguyn Ƕ chúng sanh

Cºu phÄm hàm linh Çæng bÌ ngån.

Nam mô Tây PhÜÖng C¿c Låc Th Gi§i ñåi TØ ñåi Bi, tip dÅn ñåo SÜ A Di ñà PhÆt.

Nam mô A Di ñà PhÆt(108 lÀn)

Nam mô Quán Th Âm BÒ Tát (10 lÀn)

Nam mô ñåi Th Chí BÒ Tát (10 lÀn)

Nam mô ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát (10 lÀn)

Nam mô Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát (10 lÀn)

(Quÿ xuÓng ch¡p tay Çc bài Ph° Hin hånh nguyn)

ñ tº chúng Ç£ng, tùy thuÆn tu tÆp,

Ph° Hin BÒ Tát, thÆp chûng Çåi nguyn:

NhÙt giä lÍ kính chÜ PhÆt,

NhÎ giä xÜng tán NhÜ Lai,

Tam giä quäng tu cúng dÜ©ng,

TÙ giä sám hÓi nghip chܧng,

Ngû giä tùy h công ÇÙc,

Løc giä thÌnh chuyn pháp luân

ThÃt giä thÌnh PhÆt trø th,

Bát giä thÜ©ng tùy PhÆt hc,

Cºu giä h¢ng thuÆn chúng sanh,

ThÆp giä ph° giai hÒi hܧng.

ThÃt PhÆt dit t¶i chÖn ngôn

Ly bà ly bà Ç, cÀu ha cÀu ha Ç, Çà ra ni Ç, ni ha ra Ç, tÿ lê n Ç, ma ha dà Ç, chÖn læng càng Ç ta bà ha. (3 lÀn)

HÒi Hܧng

Th gi§i công ÇÙc thù th¡ng hånh,

Vô biên th¡ng phܧc giai hÒi hܧng,

Ph° nguyn pháp-gi§i chÜ chúng sanh,

TÓc vãng Vô-lÜ®ng-quang PhÆt sát.

Nguyn tiêu tam chܧng trØ phin não,

Nguyn Ç¡c trí hu chÖn minh liÍu,

Ph° nguyn t¶i chܧng tÃt tiêu trØ,

Th th thÜ©ng hành BÒ-tát Çåo.

Nguyn sanh Tây phÜÖng TÎnh-Ƕ trung,

Cºu phÄm liên hoa vi phø mÅu

Hoa khai kin PhÆt ng¶ vô sanh,

BÃt thÓi BÒ-tát vi bån l».

Nguyn dï thº công ÇÙc,

Ph° cÆp Ü nhÙt thit,

Ngã Ç£ng gi» chúng sanh,

Giai cng thành PhÆt Çåo.

Tam T¿ Quy

T¿ quy y PhÆt, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, th theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)

T¿ quy-y Pháp, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÃu rõ kinh tång, trí hu nhÜ bin. (1 låy)

T¿ quy-y Tæng, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÓng l Çåi chúng, ht thäy không ngåi. (1 låy)