Make your own free website on Tripod.com

Nghi ThÙc Quá ñÜ©ng

(ñåi chúng s¡p hàng t chÌnh, nghe ting khánh ch¡p tay ÇÒng xá, ngÒi xuÓng, nhip tâm trì chú):
(TØ sÓ 1 t§i 4 Çu m¥c nim)

1. ñoan ta (NgÒi th£ng)

Chánh tâm Çoan ta,

ñÜÖng nguyn chúng sanh

Ta bÒ Ç toà

Tâm vô sª trܧc,

Án, phå tÃt ba ra, a ni bát ra ni, ¡p Ça da tá ha. (3 lÀn)

2. Trin bát (Giª bát)

NhÜ Lai Ùng lÜ®ng khí,

Ngã kim Ç¡c phu trin,

Nguyn cúng nhÃt thit chúng

ñ£ng tam luân không tÎch.

Án, tÜ mani tá ha (3 lÀn)

3. Quán không bát

NhÜ®c kin không bát,

ñÜÖng nguyn chúng sanh,

CÙu cánh thanh tÎnh,

Không vô phin não.

4. Quán mãn bát

NhÜ®c kin mãn bát,

ñÜÖng nguyn chúng sanh,

Cø túc thånh mãn,

NhÃt thit thin pháp.

(Tay trái co ngón gi»a và ngón áp, còn ba ngón d¿ng th£ng Ç bát lên; tay m¥t b¡t Ãn cam l¶, (ngón cái bên tay phäi Çè lên ngón áp) Ç d¿a ngang phía trong ming bát, rÒi ÇÒng xܧng bài cúng dÜ©ng)

5. Cúng dÜ©ng

Thanh tÎnh pháp thân Tÿ Lô Giá Na PhÆt

Viên mãn báo thân Lô Xá Na PhÆt

Thiên bách Ùc hoá thân Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

C¿c låc Th gi§i A-Di-ñà PhÆt

ñÜÖng lai hå sanh Di L¥c Tôn PhÆt.

ThÆp phÜÖng tam th nhÃt thit chÜ PhÆt.

ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát.

ñåi Hånh Ph° Hin BÒ Tát.

ñåi Bi Quán Th "m BÒ Tát.

ChÜ Tôn BÒ Tát Ma Ha Tát.

Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt.

Tam ÇÙc, løc vÎ, cúng PhÆt cÆp Tæng, pháp gi§i h»u tình, ph° ÇÒng cúng dÜ©ng. NhÜ®c phån th¿c th©i, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thin duyt vi th¿c, pháp h sung mãn.

(cúng dÜ©ng rÒi Ç bát xuÓng)

ñ chén nhÕ trong lòng bàn tay trái, tay phäi lÃy 7 håt cÖm Ç trong chén, quyt Ãn cam l¶ m¥c nim nhÜ sau:

6. XuÃt sanh (ThÀy cä m¥c nim)

Pháp l¿c bÃt tÜ nghì,

TØ bi vô chܧng ngåi,

ThÃt lip bin thÆp phÜÖng

Ph° thí châu sa gi§i.

QuÌ tº mÅu khoáng giä,

ThÀn kim sí-Çiu vÜÖng,

TÃt linh giai bäo mãn.

Án Ƕ l®i ích tá ha. (3 lÀn)

Bin th¿c chÖn ngôn:

Nam mô tát phå Çát tha nga Ça, phå rô chÌ Ç, án, tam båt ra, tam båt ra hÒng. (3 lÀn)

Cam l¶ thûychÖn ngôn:

Nam mô tô rô bà da, Çát tha nga Ça da, Çát Çit tha. Án tô rô, tô rô bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lÀn)

Nh» Ç£ng quÌ thÀn chúng,

Ngã kim thí nh» cúng,

Thº th¿c bin thÆp phÜÖng,

NhÃt th qu thÀn c¶ng.

Án møc l¿c læng tá ha. (3 lÀn)

Khäy móng tay trên chén nhÕ 3 lÀn rÒi ÇÜa thÎ giä.

7. TÓng th¿c (ThÎ giä)

ñåi b¢ng kim sí Çiu

Khoáng dã qu thÀn chúng

La sát qu tØ mÅu

Cam l¶ tÃt sung mãn.

Án møc l¿c læng ta ha. (7 lÀn)

8. Xܧng tæng båt (Duy na)

PhÆt ch T kheo th¿c tÒn ngÛ quán, tán tâm tåp thoåi tín thí nan tiêu.

ñåi chúng væn khánh thanh các chánh nim.

Nam mô A-Di-ñà PhÆt

(ñåi chúng ÇÒng tip tøng)

"Tam båt ra dà Ça" (7 lÀn)

9. Cº bát

(Hai tay bÜng bát ngang trán,thÀm Çc):

ChÃp trì Ùng khí,

ñÜÖng nguyn chúng sanh,

Thành t¿u pháp khí,

Th thiên nhÖn cúng.

Án, chÌ rÎ chÌ rÎ phå nhÆt ra hÒng phÃn tra. (3 lÀn)

10. LÜu phån k chú.

(ñ ít cÖm ra chén, bÜng chén lên thÀm Çc)

Dï kim sª tu phܧc

Ph° triêm Ü quÌ chúng,

Th¿c dï miÍn cÖ kh°,

Xá thân sinh låc xÙ,

BÒ Tát chi phܧc báo,

Vô tÆn nhÜ®c hÜ không,

Thí hoåch nhÜ thÎ quä,

Tæng trܪng vô hÜu tÙc.

Án Ƕ l®i ích tá ha . (3 lÀn)

(ñ chén xuÓng)

11. Tam Ç (æn ba ming ÇÀu tiên)

Ming thÙ nhÃt: Nguyn Çoån nhÃt thit ác.

Ming thÙ hai: Nguyn tu nhÃt thit thin.

Ming thÜ ba: Th Ƕ nhÃt thit chúng sanh.

(trong khi th th¿c, phäi tܪng ngÛ quán)

12. NgÛ quán:

a.K công Ça thiu, lÜ®ng bÌ lai xÙ

b.Thn k ÇÙc hånh, toàn khuyt Ùng cúng

c.Phòng tâm ly quá, tham Ç£ng vi tông

d.Chánh s¿ lÜÖng dÜ®c, vi liu hình khô

e.VÎ thành Çåo nghip, Üng th thº th¿c.

( K công nhiu ít , so ch kia Çem Çn.

Xét ÇÙc hånh cûa mình Çû hay thiu mà th cûa cúng dÜ©ng.

NgØa tâm xa lìa các t¶i li: Tham, sân, si là c¶i gÓc.

Chính là vÎ thuÓc hay Ç ch»a lành bnh khô gÀy.

Vì thành Çåo nghip nên th cÖm này)

13. TÄy bát k chú:

(XÖi cÖm xong, Ç° nܧc vào tráng bát, trút ra chén låi)

Dï thº tÄy bát thu,

NhÜ thiên cam l¶ vÎ,

Thí d» chÜ qu thÀn,

TÃt giai hoåch bão mãn.

Án ma hÜu ra tÃt ta ha. (3 lÀn)

14. Tܧc dÜÖng chi 

(æn cÖm xong)

Tܧc dÜÖng chi th©i,

ñÜÖng nguyn chúng sanh,

Thân tâm Çiu tÎnh,

Ph chÜ phin não.

Án, a m¶ dà di ma l, nhï phå ca ra, tæng dù Çà n, bát ÇÀu ma, câu ma ra, nhï phå ca ra tæng thâu Çà da, Çà ra Çà ra, tÓ di ma l, tá phå ha. (3 lÀn)

15. m thu k chú.

(uÓng nܧc Çc chú này)

PhÆt quán nhÙt bát thu,

Bát vån tÙ thiên trùng,

NhÜ®c bÃt trì thº chú, 

NhÜ th¿c chúng sanh nhøc.

Án phå tÃt ba ra, ma ni tá ha. (3 lÀn)

16. Kit trai k chú 

(æn cÖm, uÓng nܧc xong tøng chú này)

Nam mô tát Ça nÄm, tam miu tam bÒ Ç, câu chi nÄm, Çát Çit tha, án chic l, chû l, chuÄn Ç ta bà ha. (7lÀn)

Sª vÎ bÓ thí giä, 

TÃt hoåch kÿ l®i ích,

NhÜ®c vi låc bÓ thí, 

HÆu tÃt Ç¡c an låc.

Phån th¿c dï ngÆt,

ñÜÖng nguyn chúng sanh, 

Sª tác giai bin,

Cø chÜ PhÆt Pháp.

17. Phøc nguyn:

Thân phi nhÙt lÛ, thÜ©ng tÜ chÙc n» chi lao, nh¿t th¿c tam xang, mi nim công phu chi kh°. Ph° nguyn hin tin tÙ chúng phܧc hu song tu, m¶t hÆu Ç¡c Di ñà th k; âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh t thành PhÆt Çåo.(Nim PhÆt và kinh hành)

nh»ng bài thi k trong Ngày quán nim

ñiu thân:

Thân ngÒi ngay v»ng chäi

ñËp nhÜ Çoá sen Çài

Tâm an không lay Ƕng

Theo nhÎp thª hoà hài

ñiu tÙc:

Thª vào tâm tïnh l¥ng

Thª ra ming mïm cÜ©i

An trú trong hin tåi

Gi© phút ÇËp tuyt v©i

Thª vào bit thª vào

Thª ra bit thª ra

Trø tâm nÖi hÖi thª

ñØng vng nim læng xæng

ThÙc dÆy:

ThÙc dÆy mÌm ming cÜ©i

Hæm bÓn gi© tinh khôi

Xin nguyn sÓng trn vËn

M¡t thÜÖng nhìn cu¶c Ç©i

V¥n nܧc:

Nܧc tØ nguÒn suÓi cao

Nܧc tØ lòng ÇÃt sâu

Nܧc mÀu nhim tuôn chäy

÷n nܧc luôn tràn ÇÀy

UÓng trà:

Chén trà trong haitay

Chánh nim nâng tròn ÇÀy

Thân và tâm an trú

Bây gi© và ª Çây.

BÆt Çèn:

ThÃt nim là bóng Çêm

Chánh nim là ánh sáng

ñÜa tïnh thÙc trª v

Cho th gian tÕ rång

Súc ming, Çánh ræng:

ñánh ræng và súc ming

Cho såch nghip nói næng

Ming thÖm l©i chính ng»

Hoa nª tØ vÜ©n tâm.

Mª kinh:

PhÆt Pháp cao siêu huyn diu

Ngàn Ç©i chÜa dÍ g¥p Çâu

Gi© Çây cÖ duyên trì tøng

Nguyn xin Çåt nhim mÀu.

HÒi hܧng và phát nguyn

Trì thuyt kinh thâm diu

Tåo công ÇÙc vô biên

ñ tº xin hÒi hܧng

Cho chúng sanh mi min.

Pháp môn xin nguyn hc

Ân nghïa xin nguyn Çn

Phin não xin nguyn Çoån

PhÆt quä xin chÙng nên.