Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

nhân-quä

Dàn Bài

                       

A. Mª ñ: Mi s¿ mi vÆt trong vÛ-trø Çu tuân theo m¶t cái luÆt chung: ñó là Nhân-quä. 

B. Chánh ñ: 

I.ñÎnh Nghïa: Nhân-Quä

II.Nh»ng Ç¥c-tính cûa luÆt Nhân-quä:

1)Nhân th nào thì quä th Ãy.

2)M¶t Nhân không th sinh ra Quä.

3)Trong Nhân có Quä, trong Quä có Nhân.

4)S¿ phát-trin mau chÆm tØ Nhân Çn Quä.

III.Phân-tích hành-tܧng cûa Nhân-quä trong th¿c t:

1)Nhân-quä trong nh»ng vÆt vô-tri-giác.

2)Nhân-quä trong loài th¿c vÆt

3)Nhân quä trong các loài Ƕng-vÆt.

4)Nhân quä nÖi con ngÜ©i:

a) V phÜÖng-din th-chÃt

b) V phÜÖng-din tinh-thÀn

IV.Nhân-quä v phÜÖng din tinh-thÀn:

1)Nhân-quä cûa tÜ tܪng và hành-vi không tÓt.

2)Nhân quä cûa tÜ tܪng và hành-vi tÓt.

V.L®i ích Çem låi cho chúng ta do s¿ hiu bit và áp døng luÆt Nhân-quä:

1)LuÆt Nhân-quä tránh cho ta nh»ng mê-tín, dÎ-Çoan, nh»ng tin tܪng sai-lÀm vào thÀn-quyn.

2)LuÆt Nhân-quä Çem låi lòng tin-tܪng vào chính con ngÜ©i.

3)LuÆt Nhân-quä làm cho chúng ta không chán-nãn, trách móc.

VI.Quyt nghi:

1)NgÜ©i æn ª hin tØ sao låi g¥p tai-nån? NgÜ©i ác sao låi ÇÜ®c nhiu Çiu hånh phúc?

2)ñã là Nhân-quä thì ai làm nÃy chÎu, sao có nhiu trÜ©ng h®p cha làm con phäi chÎu liên-can; con làm cha phäi chÎu änh-hܪng.

C. Kt LuÆn: ñã tin luÆt Nhân-quä thì phäi cÓ-g¡ng làm Çiu lành, tránh Çiu d», dù l§n hay nhÕ. 

nhân-quä

A. Mª ñ:

VÛ-trø, vån-vÆt không phäi tuÀn hành, bin dÎch m¶t cách ngÅu nhiên, vô l, mà tuân theo m¶t cái luÆt chung. LuÆt Çó là luÆt nhân-quä. LuÆt này không phäi do m¶t ÇÃng nào, xã h¶i nào Ç¥t ra, mà là m¶t luÆt thiên nhiên âm-thÀm, l¥ng-lë, nhÜng Çúng Ç¡n, månh më vô cùng.

NgÜ©i Ç©i vì không quan-sát m¶t cách kÏ-càng, tÜ©ng tÆn nên không nhÆn thÃy luÆt Ãy. Do Çó, h Çã hành-Ƕng m¶t cách bØa bãi, thiu tinh thÀn trách-nhim ÇÓi v§i bän thân mình và v§i ngÜ©i chung quanh. Và cÛng vì th mà h Çã Çau kh°, l¥n løp mãi trong bin mê-m©, t¶i-li.

Trái låi, ñÙc PhÆt là vÎ Çã hoàn-toàn giác-ng¶, Çã phát huy ra ÇÜ®c cái luÆt nhân-quä Çang chi phÓi, Çiu hành mi s¿ mi vÆt trong vÛ trø này, nên Ngài Çã hành-Ƕng m¶t cách sáng-suÓt, l®i låc cho chính mình và chúng-sanh.

VÆy chúng ta là PhÆt Tº, chúng ta cÀn phäi hiu bit cái luÆt nhân-quä mà ÇÃng TØ-phø Çã phát huy Çó nhÜ th nào, Ç rÒi hành Ƕng Çúng theo nhÜ nh»ng Çiu Ngài Çã làm, hÀu Çem låi hånh-phúc chân thÆt, lâu bn cho mình và ngÜ©i và ngÜ©i chung quanh.

B. Chánh ñ:

I.ñÎnh Nghïa:

" Nhân" là nguyên-nhân, "Quä" là kt quä. Nhân là cái mÀm, Quä là cái håt, cái trái do mÀm Ãy phát sinh. Nhân là næng-l¿c phát Ƕng, Quä là s¿ hình-thành cûa næng-l¿c phát Ƕng Ãy. Nhân là Quä là hai trång-thái tip nÓi nhau, tÜÖng quan mÆt thit v§i nhau, nÜÖng vào nhau mà có. Nu không có Nhân thì không th có Quä; nu không có Quä thì bit không có Nhân.

II.Nh»ng ñ¥c Tính cuä LuÆt Nhân Quä

1.Nhân th nào thì quä th Ãy.

Nu ta muÓn có quä cam thì ta phäi ÜÖng håt giÓng cam; nu ta muÓn håt ÇÆu thì ta phäi gieo giÓng ÇÆu. Không bao gi© ta trÒng cam mà låi ÇÜ®c ÇÆu, hay trÒng ÇÆu mà låi ÇÜ®c cam. NgÜ©i hc Çàn thì bit Çàn, ngÜ©i hc ch» thì bit ch». Nói m¶t cách khác, nhân v§i quä bao gi© cÛng ÇÒng m¶t loåi v§i nhau. HÍ nhân Ç°i thì quä cÛng Ç°i.

2.M¶t nhân không th sanh ra quä.

S¿ vÆt trong vÛ trø này Çu là s¿ t° h®p cûa nhiu nhân duyên. Cho nên không có m¶t nhân nào, có th t¿ tác thành kt quä ÇÜ®c, nu không có s¿ giúp Ç« cûa nhiu nhân khác. Nói r¢ng håt lúa sanh ra cây lúa, là nói m¶t cách giän dÎ cho dÍ hiu, chÙ thÆt ra håt lúa không th sanh ra gì ÇÜ®c cä, nu Ç m¶t mình nó gi»a khoäng trÓng không, thiu không khí, ánh sáng, ÇÃt nܧc, nhân công.

Cho nên, khi ta nghe bÃt cÙ ai tuyên bÓ r¢ng: "Mi vÆt do m¶t nhân sinh ra, hay m¶t nhân có th sinh ra vån-vÆt"; ta có th ch¡c-ch¡n r¢ng, ngÜ©i Ãy nói sai s¿ thÆt.

3.Trong nhân có quä, trong quä có nhân.

Chính trong nhân hin tåi Çã có hàm chÙa cái quä vÎ lai; cÛng chính trong cái quä hin tåi, Çã có hình bóng cûa nhân quá khÙ. M¶t s¿ vÆt mà ta gi là nhân, là khi nó chÜa bin chuyn, hình thành ra cái quä mà ta mong muÓn, ch© Ç®i. M¶t s¿ vÆt mà ta gi là quä, là khi nó Çã bin chuyn, hình thành ra trång thái mà ta mong Ç®i ܧc muÓn. Mi vÆt, vì th, Çu có th gi là nhân hay là quä ÇÜ®c cä: ÇÓi v§i quá khÙ , thì nó là quä; nhÜng ÇÓi v§i tÜÖng lai thì nó là nhân. Nhân và quä tip nÓi nhau, Ç¡p Ç°i nhau nhÜ nh»ng vòng trong s®i dây chuyn.

4.S¿ phát trin nhanh và chÆm tØ nhân Çn quä.

S¿ bin chuyn tØ nhân Çn quä, có khi nhanh khi chÆm, chÙ không phäi bao gi© cÛng diÍn tin trong m¶t th©i gian ÇÒng nhÃt.

Có nh»ng nhân và quä xäy ra k tip nhau, lin nhau, nhân vØa phát khªi thì quä Çã xuÃt hin, khi ta vØa Çánh xuÓng m¥t trÓng (nhân) thì ting trÓng lin phát hin ra (quä); hay khi hai luÒng Çin âm và dÜÖng vØa g¥p nhau, thi ánh sáng lin bØng lên. Có khi nhân Çã gây rÒi, nhÜng phäi Ç®i m¶t th©i gian, quä m§i hình thành, nhÜ tØ khi gieo håt giÓng, cho Çn khi g¥t lúa, cÀn phäi có m¶t th©i gian ít nhÃt là bÓn tháng.

Có khi tØ nhân Çn quä cách nhau tØng chøc næm, nhÜ ÇÙa bé m§i c¡p sách Çi hc Çn ngày thành tài phäi qua m¶t th©i gian ít nhÃt là mÜ©i næm.

Có khi cÀn Çn m¶t vài træm næm, hay nhiu hÖn n»a quä m§i xuÃt hin. Ch£ng hån nhÜ tØ nim dành Ƕc lÆp cûa m¶t quÓc gia, Çn khi th¿c hin ÇÜ®c nn Ƕc lÆp Ãy, cÀn phäi träi qua bao th k.

Vì l do mau chÆm, trong s¿ phát hin cái quä, chúng ta không nên nóng näy hÃp tÃp, mà cho r¢ng cái luÆt nhân quä không hoàn toàn Çúng, khi thÃy có nh»ng cái nhân chÜa phát sinh ra quä.

III.Phân Tích Hành-Tܧng cûa Nhân Quä trong th¿c t.

NhÜ các Çoån trên Çã nó, nhân quä chi phÓi tÃt cä vÛ trø vån h»u, không có m¶t vÆt gì, s¿ gì, Ƕng vÆt hay th¿c vÆt, vÆt chÃt hay tinh-thÀn, thoát ra ngoài luÆt nhân quä ÇÜ®c. ª Çây, Ç có m¶t quan-nim rõ-ràng hÖn v luÆt nhân quä, chúng ta hãy tuÀn t¿ phân tách hành tܧng cûa nhân quä trong mi s¿ vÆt.

1.Nhân quä có trong nh»ng vÆt vô tri, vô giác.

Nܧc bÎ lºa ÇÓt thì nóng, bÎ gió th°i thì thành sóng, bÎ lånh thì Çông låi. N¡ng lâu ngày thì Çåi hån, mÜa nhiu thì løt, gió nhiu thì sanh bão.

2.Nhân quä trong loài th¿c vÆt.

Håt cam thì sanh ra cây cam, cây cam thì sanh ra trái cam. Håt §t thì sanh ra cây §t, cây §t thì sanh ra trái §t. Nói m¶t cách t°ng quát, giÓng ngt thì sanh ra trái ngt, giÓng chua thì sanh ra trái chua, giÓng nào thì sanh ra quä Ãy.

3.Nhân quä trong các loài Ƕng vÆt.

Loài chim sanh trÙng, nên chúng ta gi trÙng là nhân, ch© khi Ãp nª thành con là quä; con chim Ãy trª låi làm nhân, sinh ra trÙng là Quä.

Loài thú sinh con, con Ãy là quä. Con thú l§n lên, trª låi làm nhân sanh ra con là quä. Con Ãy là quä. Con thú l§n lên, trª låi làm nhân sanh ra con là quä.

4.Nhân quä nÖi con ngÜ©i.

-V phÜÖng-din th-chÃt: Thân tÙ-Çåi là do bÅm thø khí huyt cûa cha mË, và do hoàn cänh nuôi dÜ«ng. VÆy cha mË và hoàn cänh là nhân, ngÜ©i con là quä, và cÙ tip nÓi nhÜ th mãi, nhân sanh quä, quä sanh nhân, không bao gi© dÙt.

-V phÜÖng din tinh-thÀn: Nh»ng tÜ tܪng và hành vi trong quá-khÙ, tåo cho ta nh»ng tánh-tình tÓt hay xÃu, m¶t np-sÓng trong hin tåi: tÜ-tܪng và hành-Ƕng quá-khÙ là nhân, tánh-tình np-sÓng tinh-thÀn trong hin-tåi là quä. Tánh-tình và np-sÓng này låi là nhân, Ç tåo ra nh¿ng tÜ-tܪng và hành-Ƕng trong tÜÖng lai là quä.

ñ nhÆn ra cái phÀn tinh-thÀn quan-trng này, chúng ta hãy dành riêng ra m¶t møc, Ç Ç¥c-bit chú- Çn hành-tܧng cûa nó dܧi Çây.

IV.Nhân quä v phÜÖng din tinh thÀn:

1.Nhân quä cûa tÜ-tܪng và hành-vi không tÓt:

·Tham: ThÃy tin cûa ngÜ©i, ni lòng tham-lam sanh ta tr¶m c¡p, ho¥c git håi ngÜ©i là nhân; bÎ chû Çánh ÇÆp ho¥c Çâm chém, phäi tàn tÆt, hay bÎ nhà chÙc-trách b¡t giam trong khám-ÇÜ©ng, chÎu nh»ng Çiu tra tÃn, Çau kh° là quä.

·Sân: NgÜ©i quá nóng-giÆn, Çánh-ÇÆp v® con, phá hoåi nhà cºa, chém git ngÜ©i không g§m tay là nhân; khi bit giÆn Çau-ǧn, nhìn thÃy v® con bÎnh-hoån, nhà cºa tiêu tan, luÆt-pháp trØng-trÎ, phäi chÎu nhiu kh°-c¿c là quä.

·Si-mê: NgÜ©i say mê s¡c-døc, liu ngÕ hoa tÜ©ng, không có bit s¿ hay dª, phäi trái là nhân; làm cho gia-Çình lûng-cûng, thân th suy-nhÜ®c, trí-hu u-ám là quä.

·Nghi-ng©: SuÓt Ç©i cÙ nghi ng© vic này vic khác, ai nói gì cÛng không tin, ai làm gì cÛng không theo, Çó là nhân; kt cu¶c không làm nên ÇÜ®c vic gì cä, Çn khi lâm chung, buông xuôi hai bàn tay tr¡ng Çó là quä.

·Kiêu-mån: T¿ cho mình là hÖn cä, khinh-bÌ mi ngÜ©i, chà-Çåp lên nhân-phÄm ngÜ©i chung quanh, là nhân; bÎ ngÜ©i ghét bÕ, xa lánh, sÓng m¶t Ç©i lÈ-loi, cô-Ƕc là quä. Nghin rÜ®u trà; chung nhau tin båc æn nhÆu cho ngÕa-nguê là nhân; Çn lúc say-sÜa chén bát ng°n-ngang, gh bàn nghiêng-ngã, nhiu khi gây ra chém git nhau làm nh»ng Çiu t¶i-li, phäi bÎ phåt vå và tù t¶i là quä.

·Say mê c©-båc: ThÃy tin-båc cûa ngÜ©i muÓn hÓt v mình, Ç¡m-ÇuÓi quanh næm, suÓt tháng theo con bài lá båc, là nhân; Çn lúc cûa ht nhà tiêu, n® nÀn vây kéo, thiu trܧc høt sau, thâm quÏ "thøt-két", là quä.

2.Nhân-quä cûa tÜ-tܪng và hành-vi tÓt:

NhÜ trên chúng ta Çã thÃy, nh»ng tÜ-tܪng hành-vi xÃu-xa tåo cho con ngÜ©i nh»ng hÆu quä Çen-tÓi, nhøc-nhã, kh° Çau nhÜ th nào, thì nh»ng tÜ-tܪng và hành-vi ÇËp-Çë tåo cho con ngÜ©i nh»ng hÆu quä sáng-lån, vinh-quang và an vui nhÜ th Ãy.

NgÜ©i không có tánh tham-lam bÕn-sÈn, thi tÃt không bÎ cûa tin trói bu¶c, tâm-trí ÇÜ®c thänh-thÖi. NgÜ©i không nóng giÆn, tÃt ÇÜ®c sÓng trong cänh hin-hòa, gia Çình êm-Ãm; ngÜ©i không si mê theo s¡c-døc, thì tÃt ÇÜ®c gia-Çình kính n, trí hu sáng-suÓt, thân th tráng kin; ngÜ©i không hay ng©-v¿c, có ÇÙc tin, thì hæng-hái trong công vic, ÇÜ®c ngÜ©i chung quanh tin cÆy, dÍ thành t¿u trong Ç©i; ngÜ©i không ngåo-mån thì ÇÜ®c bån bè quí chu¶ng, nim-nª Çón tip, tÆn tâm giúp-Ç« khi mình g¥p tai-bin. NgÜ©i không rÜ®u chè, c©-båc thì không Çn ni túng thiu, bà con quen bit kính n, yêu vì... Nh»ng Çiu này, tܪng không cÀn phäi nói nhiu, qu Çc giä cÛng chán bit. H¢ng ngày quanh chúng ta, nh»ng cänh tÜ®ng nhân và quä Ãy, diÍn ra không ng§t, chÌ cÀn giª t© báo h¢ng ngày, Çc các møc tin tÙc là thÃy ngay.

Nói m¶t cách t°ng-quát, v phÜÖng din tinh-thÀn cÛng nhÜ vÆt-chÃt, ngÜ©i ta gieo thÙ gì, thì g¥p thÙ Ãy. NgÜ©i Pháp có câu: "Mi ngÜ©i là con ÇÈ cûa công nghip mình".

V.L®i ích Çem låi cho chúng ta do s¿ hiu bit và áp døng luÆt Nhân Quä. 

1.LuÆt Nhân-quä tránh cho chúng ta nh»ng mê tín dÎ Çoan, nh»ng tin tܪng sai lÀm vào thÀn quyn:

LuÆt nhân quä cho chúng ta thÃy ÇÜ®c th¿c-trång cûas¿ vÆt; không có gì là mÖ-hÒ, bí him. Nó vén lên tÃt cä nh»ng cái màn Çen tÓi, phÌnh-ph© cºa mê-tín dÎ-Çoan, Çang bao trùm s¿ vÆt. Nó cÛng phû-nhÆn luôn cái thuyt chû-trÜÖng "Vån-vÆt do m¶t vÎ thÀn sinh ra, và có uy quyn thܪng phåt muôn loài". Do Çó, ngÜ©i hiu rõ luÆt nhân quä së không Ç¥t sai lòng tin tܪng cûa mình, không cÀu xin m¶t cách vô ích, không låi thÀn quyn, không lo s® hoang mang.

2.LuÆt nhân quä Çem låi lòng tin tܪng vào chính con ngÜ©i:

Khi Çã bit cu¶c Ç©i cûa mình là do nghip nhân cûa mình tåo ra, mình là ngÜ©i th® t¿ d¿ng Ç©i mình, mình là kÈ sáng tåo, mà không tin tܪng ª mình thì còn tin tܪng ª ai n»a? Lòng t¿ tin Ãy là m¶t sÙc månh vô cùng qu báu, làm cho con ngÜ©i dám hoåt-Ƕng, dám hy-sinh, hæng hái làm Çiu tÓt. Vì nh»ng hành-Ƕng tÓt ÇËp Ãy, h së bit là nh»ng cái nhân qu báu, Çem låi nh»ng cái kt-quä ÇËp Çë.

3.LuÆt nhân quä làm cho chúng ta không chán nän, không trách móc:

NgÜ©i hay chán-nän, hay trách móc là vì Çã Ç¥t sai lòng tin cûa mình, là vì Çã có thói quen låi ª kÈ khác, là vì Çã hܧng ngoåi. NhÜng khi Çã bit là Ƕng l¿c chính, là nguyên-nhân chính cûa mi thÃt-båi hay thành-công, thì còn chán nän trách móc ai n»a? ñã bit mình là quan-trng nhÜ th, thì chÌ còn lo t¿ sºa mình, thôi gieo nhân xÃu, Ç khÕi phài g¥t quä xÃu, tránh tåo giÓng ác Ç khÕi mang quä ác.

VI.Quyt nghi:

1. Có ngÜ©i nghï r¢ng: Nhân quä là m¶t luÆt t¿-nhiên rÃt Çúng-Ç¡n công b¢ng, sao có ngÜ©i cä Ç©i hin tØ là låi g¥p l¡m tai nån kh° sª; trái låi, nh»ng ngÜ©i hung ác, sao låi vÅn ÇÜ®c an bình? 

ñáp: Nh»ng Çoån trên Çã nói, th©i-gian tin-trin tØ nhân Çn quä, có khi nhanh khi chÆm, chÙ không phäi khi nào cÛng ÇÒng nhau. Có cái nhân dÅn d¡t Çn quä ngay; có cái nhân tØ Ç©i này, Çn Ç©i sau m§i hình-thành quä v.v...

VÆy nu có ngÜ©i trong Ç©i hin-tåi làm vic hung-ác, mà ÇÜ®c an lành, là do kip trܧc h tåo nhÖn hin tØ. Còn cái nhÖn hung ác, m§i tåo trong Ç©i nay, thì tÜÖng-lai hay qua Ç©i sau, h së chÎu quä-báo. CÛng nhÜ có ngÜ©i næm nay æn chÖi, không làm gì ht, mà v¤n no Çû, là nh© næm rÒi h có làm, có tin cûa Ç dành vÆy. Còn các nhân æn chÖi không làm næm nay, thì sang næm h së chÎu quä Çói rách.

Còn ngÜ©i Ç©i nay hin tØ, làm các Çiu phܧc-thin, mà vÅn g¥p tai nån, kh° sª, là do Ç©i trܧc, h tåo nh»ng nhÖn không tÓt. Cái nhÖn hin-tØ Ç©i nay, qua Ç©i sau h së hܪng quä vui. CÛng nhÜ có ngÜ©i tuy næm nay siêng næng làm ru¶ng, mà vÅn thiu høt, là vì nhân æn chÖi næm vØa rÒi. Cái nhân siêng-næng næm nay, sang næm h së hܪng quä sung-túc. Do Çó, C°-nhân có nói:

Thin ác Çáo ÇÀu chung h»u báo,

ChÌ tranh lai täo d» lai trì.

(Vic lành hay vic d» Çu có quä báo, chÌ khác nhau Çn s§m hay mu¶n mà thôi)

2. Có ngÜ©i hÕi: Theo luÆt nhân-quä thì ai làm nÃy chÎu: cha làm t¶i, con không th thay th ÇÜ®c; con làm t¶i, cha không th thay th ÇÜ®c. Sao thÃy có nh»ng vic: cha làm con phäi chÎu liên-can, con làm cha phäi chÎu änh hܪng?

Trä l©i: Trong kinh PhÆt dåy: Nhân quä nghip báo có hai thÙ: Bit-nghip và Cng-nghip. 

Bit-nghip là nghip báo riêng cûa mi chúng-sinh, nhÜ mình có hc nhiu thì mình bit nhiu, mình æn thì mình no, mình siêng næng thì mình dÍ thành công, mình nhác lÜ©i thì mình thÃt båi.

Cng-nghip là nghip chung cho nhiu chúng-sinh; cùng sÓng trong m¶t hoàn cänh. NhÜ ngÜ©i Vit-Nam, sÓng trên mänh ÇÃt chº S này, trong giai-Çoån chin tranh Vit-Pháp vØa qua, thì dù giàu, dù nghèo, dù tri thÙc, dù bình-dân, Çu chÎu änh hܪng chung cûa chin tranh; nhÜ sanh ª m¶t nܧc tin-tin, thì mi ngÜ©i Çu tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c hܪng m¶t Ç©i sÓng vÆt chÃt ÇÀy-Çû hÖn ª m¶t nܧc bán khai. ñã chung sanh trong m¶t gia Çình, m¶t xÙ-sª hay m¶t dân-t¶c, cÓ-nhiên cái nghip quä phäi có liên-quan v§i nhau. Sách có câu:

NhÃt nhÖn tác phܧc, thiên nhÖn hܪng;

ñ¶c th khai hoa, vån th hÜÖng.

( M¶t ngÜ©i làm phܧc, ngàn ngÜ©i Çu ÇÜ®c änh hܪng; m¶t cây tr° hoa, muôn cây chung quanh Çu ÇÜ®c thÖm lây).

C. Kt LuÆn:

Chúng ta Çã bit rõ giá trÎ cûa luÆt nhân-quä, vÆy chúng ta nên Çem bài hc này ra áp døng vào mi công vic h¢ng ngày cûa chúng ta. Khi chúng ta làm m¶t công vic gì, nói m¶t l©i gì, cÛng nên nghï trܧc Çn kt-quä tÓt hay xÃu cûa nó, chÙ ÇØng làm liu, nói liu, rÒi phäi chÎu hÆu quä Çau kh°, nhøc-nhã trong tÜÖng lai. Nu chúng ta làm ÇÜ®c nhÜ th, thì chúng ta së thÃy tánh-tình và hành-vi cûa chúng ta, mi ngày mi cäi tin, các vic sái quÃy së giäm b§t, các vic lành càng thêm tæng-tܪng. Và do s¿ gieo nhân toàn thin Çó, tØ ÇÎa vÎ ngÜ©i, chúng ta có th tin dÀn lên Çn quä vÎ thánh hin, siêu nhân.

Ban Ho¢ng Pháp