Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa thÜ®ng Thích Thin Hoa

Quy Y Tam Bäo

A.Mª ñ: 

Cänh gi§i Ta bà cûa chúng ta là m¶t cänh gi§i ÇÀy mê m© và døc vng. Chúng ta Çang l¥n høp trong b nܧc m¡t cûa Çau kh° và bùn nhÖ cûa døc vng, sÓng trôi læn trong cänh Ãy, chúng ta khó thÃy ÇÜ®c bn b© sáng sûa, yên °n Ç l¶i vào. ThÆt là Çáng thÜÖng cho thân phÆn con ngÜ©i chúng ta. 

NhÜng bän nguyn chúng ta Çâu có th! Chúng ta, tØ vô thÌ, ª nÖi nguÒn chÖn v¡ng l¥ng, sáng suÓt vô cùng. Vì m¶t nim bÃt giác, khªi vô minh vng tܪng, nên chúng ta bÎ quay cuÒng trong sanh tº, trôi n°i trong ba cõi sáu ÇÜ©ng. 

VÆy thì trong chúng ta ai là ngÜ©i không muÓn thoát ra khÕi cõi Çen tÓi, sÀu Çau này, Ç dÜ®c trª v nguÒn trong sáng, an vui?NhÜng làm sao Ç thoát ra ÇÜ®c? Ai së là kÈ rû lòng thÜÖng Ç ÇÜa ÇÜ©ng chÌ lÓi cho chúng ta? Ai là ngÜ©i có Çû phÜÖng pháp thÀn diu Ç giúp chúng ta ra khÕi sinh tº luân hÒi? 

ñÃng cao cä sáng suÓt và ÇÀy Çû næng l¿c Ãy không ai khác hÖn là ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, ngÜ©i Çã chÙng quä bÃt sanh, bÃt dit; và chÌ có Giáo pháp cûa Ngài m§i cÙu ÇÜ®c chúng sanh ra khÕi vô thÜ©ng Çau kh°. 

VÆy chúng ta còn ngÀn ngåi gì n»a mà ch£ng chÎu quy y Tam-Bäo. 

B.Chánh ñ: 

I.ñÎnh Danh Và Giäi Nghïa. 

1.Quy-y nghïa là gì? Quy là trª v; Y là nÜÖng t¿a, Quy-y là trª v nÜÖng t¿a nÖi mà mình Çã vì si mê, phóng Çãng lià bÕ ra Çi, nhÜ ÇÙa trÈ kh© dåi Çã r©i bÕ cha mË Ç ra Çi trong hoang phá, bây gi© bit s¿ dåi kh© do kinh nghim kh° Çau, quay trª v nÜÖng t¿a låi dܧi bóng hånh phúc và yêu thÜÖng cûa cha mË. Ch» Quy-y nguyên dÎch nghïa là kính vâng hay phøc tòng. 

2.Tam bäo nghïa là gì? Tam bäo là ba ngôi báu: PH


T, PHÁP, TNG.th gian, vàng båc, ngc ngà và danh vng là quí báu. NhÜng s¿ thÆt, vàng båc, danh vng Çâu có cÙu ÇÜ®c con ngÜ©i khÕi kh°, sÓng, già, bÎnh, cht, mà l¡m khi còn làm cho con ngÜ©i thêm kh° n»a! Còn PhÆt, Pháp, Tæng thì có Çû næng l¿c d¡t dÅn con ngÜ©i ra khÕi nh»ng cái kh° nói trên. B«i th, ngÜ©i Ç©i m§i tôn sùng PhÆt Pháp, Tæng là ba ngôi báu (Tam Bäo). 

a.PH


T: Ch» PhÆt do ch» Phån Bouddha phiên âm ra. Tàu dÎch là Giác Giä nghïa là: B¿c Çã giác ng¶ sáng suÓt hoàn toàn v ba phÜÖng din: T¿ giác, giác tha, giác hånh viên mãn. 

b.PHÁP: Pháp là do ch» Phån Dharma mà dÎch nghïa ra. Pháp là phÜÖng pháp tu hành mà PhÆt Çã phát huy ra Ç dit trØ mi mê mu¶i, kh° Çau và chÙng ÇÜ®c quä PhÆt. Ba Tång Kinh ñin Çu gi chung là Pháp. 

c.TNG: Tæng hay Tæng già là do ch» Phån Shanga mà phiên âm ra; Tàu dÎch là: Hòa h®p chúng, nghïa là m¶t Çoàn th tu hành tØ bÓn ngÜ©i s¡p lên, cùng nhau sÓng chung m¶t ch, ÇÒng gi» gi§i luÆt cûa PhÆt, ÇÒng chia s§t cho nhau m¶t cách hòa thuÆn nh»ng gì Çã thâu nhÆn ÇÜ®c, tØ vÆt chÃt Çn tinh thÀn. 

4.Quy-y Tam-bäo là th nào? - Quy-y Tam-bäo là trª v nÜÖng t¿a ba ngôi báu: PH


T, PHÁP, TNG. 

Tåi sao phäi Quy-y PhÆt? - Vì PhÆt là ÇÃng hoàn toàn sáng suÓt, tØ bi vô lÜ®ng, phܧc hu vô biên, ÇÙc hånh viên mãn; - Vì PhÆt là ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng vï Çåi nhÃt, Çã có cái kinh nghim bän thân thoát ra ngoài vòng sanh tº Ç chÙng ñåo.

Tåi sao quy-y Pháp? - Vì chÌ có phÜÖng pháp cûa PhÆt là ÇÀy Çû công næng Ç ÇÜa chúng ta qua khÕi b kh°, Çn b© giäi thoát. 

Tåi sao låi quy-y Tæng? - Vì Tæng là ngÜ©i Çã hy sinh gia Çình, tin cûa, danh vng... Ç tình nguyn theo PhÆt d¡t dÅn chúng sanh trên ÇÜ©ng ñåo. 

II.Ba B¿c Tam Bäo 

Tam Bäo có ba b¿c: 

- ñÒng th Tam bäo, 

- XuÃt th gian Tam bäo, 

- Th gian trø trì Tam bäo. 

1.ñÒng Th Tam Bäo 

a.ñÒng Th PhÆt Bäo: tÙc là nói tÃt cä chúng sanh cùng chÜ PhÆt dÒng m¶t th tánh sáng suÓt. 

b.ñÒng Th Pháp Bäo: tÙc là nói tÃt cä chúng sanh cùng chÜ PhÆt ÇÒng m¶t pháp tánh tØ bi bình Ç£ng. 

c.ñÒng Th Tæng Bäo: tÙc là nói tÃt cä chúng sanh cùng chÜ PhÆt ÇÒng m¶t th tánh thanh tÎnh, s¿, l hòa h®p. 

2.XuÃt Th Gian Tam Bäo 

a.XuÃt Th Gian PhÆt Bäo: là chÌ cho ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, ñÙc PhÆt A-Di-ñà, ChÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, Çã t¿ giäi thoát ra khÕi s¿ ràng bu¶c cûa th gian. 

b.XuÃt Th Gian Pháp Bäo: là chÌ cho Chánh pháp cûa PhÆt, có công næng làm cho chúng sanh thoát khÕi s¿ ràng bu¶c cûa th gian, nhÜ TÙ-Ç, ThÆp-nhÎ nhân-duyên, Løc -Ƕ v.v... 

c.XuÃt Th Gian Tæng Bäo: là chÌ cho các vÎ Thánh-Tæng Çã thoát ra ngoài s¿ ràng bu¶c cûa th gian nhÜ ÇÙc Quán Th Âm, ñåi Th Chí, Væn Thù, Ca-Dip, A-Nan v.v... 

3.Th Gian Trø Trì Tam Bäo 

a.Th Gian Trø Trì PhÆt Bäo, là chÌ cho Xá L®i cûa PhÆt, tÜ®ng PhÆt Çúc b¢ng kim khí, chåm tr° b¢ng danh m¶c, tô b¢ng ÇÃt, Ç¡p b¢ng xi mæng, thêu b¢ng väi, hay vë trên giÃy. 

b.Th Gian Trø Trì Pháp Bäo, là chÌ cho ba tång Giáo Çin: Kinh, LuÆt, LuÆn vit hay in trên giÃy, trên väi, trên lá bÓi v.v... 

c.Th Gian Trø Trì Tæng Bäo, là chÌ các vÎ Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni tu hành chÖn chánh, Çåo ÇÙc trong såch, gi§i luÆt trang nghiêm trong hin tåi. 

III.S¿ Quy y Tam Bäo 

Sau khi Çã hiu rõ th nào là Quy-y Tam bäo, tÃt nhiên phäi th¿c hành s¿ hiu bit Ãy. Th¿c hành b¢ng s¿ tܧng cung kính, vâng theo Tam-bäo, nhÜ th gi là s¿ quy-y Tam-bäo. 

1.S¿ Quy-Y PhÆt: H¢ng ngày chúng ta phäi nh§ tܪng luôn Çn PhÆt, nim danh hiu PhÆt, chiêm ngÜ«ng tÜ®ng Ngài, và nguyn suÓt Ç©i theo bܧc chân Ngài, Ãy là s¿ quy-y PhÆt. 

2.S¿ Quy-Y Pháp: H¢ng ngày tøng Çc Kinh, LuÆt, LuÆn; s§m hôm hai th©i công phu, tìm hiu nghïa l thâm huyn cûa Pháp bäo. Khi Çc tøng Kinh Çin tâm trí ta không nghï x¢ng bÆy, không nh§ tܪng nh»ng vic không hay, không bàn mÜu tính k Ç l®i k, t°n nhÖn. Chúng ta trØ bÕ ÇÜ®c døc vng, tâm trí ÇÜ®c sáng suÓt, an lành, thanh tÎnh. 

3.S¿ Quy-Y Tæng: Th gian thÜ©ng nói: "Trng PhÆt, phäi kính Tæng". Cho nên, nu chúng ta thành tâm th© PhÆt bao nhiêu, thì chúng ta phäi thÆt då kính Tæng bÃy nhiêu. NgÜ©i th¿c hành s¿ quy-y Tæng, hÍ thÃy ngÜ©i ÇÀu tròn áo vuông, chân chính tu hành, gi» gìn gi§i luÆt, thì lin kính n, qu trng, xem nhÜ Çó là vÎ Çåi din cho ñÙc PhÆt. Làm nhÜ th là s¿ quy-y Tæng. 

Tóm låi, th© PhÆt, tøng Kinh, gi» Gi§i, nghiên cÙu PhÆt pháp, kính trng Tæng già chân chính, Çó chính là s¿ quy-y tam-bäo. 

IV.L Quy y Tam Bäo 

L là bên trong. L quy-y Tam-bäo nghïa là quy-y Tam-bäo trong tâm chúng ta. Nu chúng ta chÌ th¿c hành s¿ quy-y, chÌ dong ru°i theo Tam-bäo bên ngoài, mà quên l quy-y, nghïa là quên Tam-bäo bên trong tâm chúng ta, thì chúng ta chÜa th¿c hành 

Çúng nghïa Tam-quy. ThÆt th, bên trong tâm chúng ta cÛng có Çû Tam-bäo. Chúng ta cÀn th¿c hành l quy-y, hay Tam T¿ Quy-Y: 

1.T¿ Quy-Y PhÆt: T¿ nghïa là mình ÇÓi v§i t¿ tâm mình. TÜ quy-y PhÆt là mình t¿ trª v v§i PhÆt tánh sáng suÓt cûa tâm mình, - Vâng mi ngÜ©i Çu có PhÆt tánh, và Çu có th thành PhÆt. ñó là l©i PhÆt Thích Ca Çã dåy. NhÜng PhÆt tánh Ãy bÎ mê lÀm, vng tܪng che lÃp. Vng tܪng nhÜ mây m©, PhÆt tánh nhÜ træng. Mây m© có th che khuÃt, chÙ không th tiêu dit ÇÜ®c træng sáng. PhÆt tánh chúng ta bÎ vng tܪng vô minh che lÃp sâu kín Çn Çâu cÛng vÅn thÜ©ng còn. VÆy thì sao chúng ta låi bÕ quên PhÆt tánh cûa chúng ta, mà chÌ chåy theo cÀu khÄn PhÆt bên ngoài; nhÜ ÇÙa "cùng tº" có viên ngc qu, cha mË Çã giÃu s¤n trong chéo áo mà nó không bit, låi Çi xin æn cùng kh¡p mi nÖi! 

2.T¿ Quy-Y Pháp: nghïa là vâng theo pháp tánh cûa mình. Trong tâm ta có Çû tÃt cä các Pháp: TØ-bi, Trí-tu, Bình Ç£ng, Sáng-suÓt, NhÅn-nhøc, Tinh-tÃn... chúng ta cÀn phát huy nh»ng ÇÙc tánh Ãy và hành Ƕng theo chúng, tuân theo chúng. NhÜ th là T¿ Quy-Y Pháp. 

3.T¿ Quy-Y Tæng: nghïa là vâng theo ThÀy trong tâm mình, ThÀy trong tâm mình là ÇÙc tánh hòa h®p thanh tÎnh cûa mình, nhÜ Tæng già là hin thân cûa s¿ hòa h®p thanh tÎnh bên ngoài. BÃy lâu vì mình mê mu¶i, không nhÆn thÃy ÇÜ®c ông ThÀy trong tâm, nay nh© PhÆt chÌ dåy, mình nhÆn thÃy ÇÜ®c ông ThÀy thanh tÎnh Ãy, thì mình phäi quy-y ThÀy cûa mình trܧc Çã chÙ! 

Nói tóm låi, mình phäi nÜÖng t¿a, quay v v§i PhÆt trong tâm mình là tánh sáng suÓt; v§i Pháp trong tâm mình là các ÇÙc tính TØ-bi, H-xä v.v..., v§i Tæng trong tâm mình là s¿ hòa h®p, thanh tÎnh cûa bän tâm. NhÜ th là L Quy-Y Tam-bäo. 

V.Nghi ThÙc Quy Y 

Sau khi chúng ta Çã hiu rõ S và LÝ Quy-y rÒi, chúng ta cÛng cÀn bit qua nghi thÙc cûa lÍ Quy-y. 

1.TrÜóc Tiên Phäi G¶i Rºa Thân Tâm Cho Trong Såch. 

Quy-y là bu°i lÍ quan trng nhÃt trên ÇÜ©ng tu tÆp cûa chúng ta. Nó là cu¶c khªi hành Ç Çi Çn møc Çích giäi thoát, vì th chúng ta không th xem thÜ©ng, cº hành m¶t cách bØa bãi ÇÜ®c. 

Khi muÓn quy-y, chúng ta phäi y-phøc chÌnh t, s¡m khay lÍ thÌnh chÜ Tæng Çn trai dÜ©ng, Çänh lÍ và cÀu xin chÜ Tæng rû lòng TØ-bi truyn trao quy-gi§i cho mình. 

Trܧc ngày hành lÍ, thân tâm chúng ta phäi ÇÜ®c g¶i rºa trong såch. Ta t¡m rºa såch së æn m¥c chÌnh t. ñó là v thân; còn v tâm thì ta phäi ba phen sám hÓi, cho ba nghip ÇÜ®c thanh tÎnh. Nh© s¿ tÄy g¶i cä trong lÅn ngoài Ãy, ta m§i xÙng Çáng Çón nhÆn Pháp thanh tÎnh cao qu cûa Tam-bäo. 

2.Phát Nguyn. 

ñn gi© quy-y, chúng ta phäi qùy xuÓng; theo l©i hܧng dÅn cûa chÜ Tæng, chí thành phát nguyn: 

- ñ tº suÓt Ç©i quy-y PhÆt. 

- ñ tº suÓt Ç©i quy-y Pháp. 

- ñ tº suÓt Ç©i quy-y Tæng. 

Sau khi phát nguyn Tam-quy rÒi, ngÜ©i phát nguyn tin ch¡c r¢ng mình Çã gieo håt giÓng giäi thoát, th nào cÛng së g¥t ÇÜ®c kt quä tÓt là thoát ly ba ÇÜ©ng ác: ñÎa-ngøc, Ngå-qu, Súc-sanh. Vì th ngÜ©i quy-y lin nói tip ba lÀn: 

- ñ tº quy-y PhÆt rÒi, khÕi Ça ÇÎa ngøc. 

- ñ tº quy-y Pháp rÒi, khÕi Ça ngå qu. 

- ñ tº quy-y Tæng rÒi, khÕi Ça súc sanh.

Th là trn vËn Tam-quy và Tam-kt. 

ñ bäo tÒn l tܪng cao cä cûa mình và gi» v»ng ÇÙc tin trên ÇÜ©ng ñåo, ngÜ©i quy-y t¿ nguyn m¶t cách månh më và thành khÄn: 

- ñ tº quy- PhÆt, nguyn trn Ç©i không quy y thiên, thÀn, qu, vÆt. 

- ñ tº quy-y Pháp, nguyn trn Ç©i không quy-y ngoåi Çåo, tà giáo. 

- ñ tº quy-y Tæng, nguyn trn Ç©i không quy-y t°n h»u ác Çäng. 

NhÜ th là lÍ quy-y Çã hoàn tÃt. NgÜ©i Tín ÇÒ chÌ còn vic làm theo Çúng nh»ng l©i mình Çã phát nguyn và Çã tuyên th trܧc Tam-bäo. 

VI.L®i ´ch Cûa Quy Y Tam Bäo 

1.KhÕi Çi låc ÇÜ©ng vào nÖi tæm tÓi. 

NhÜ chúng ta Çã thÃy ª Çoån mª ÇÀu bài này, chúng ta Çang l¥n høp trong bin kh°, Çang bÖ vÖ låc lÕng gi»a Çêm tÓi mênh mông. Trong hoàn cänh bi Çát nhÜ th, nu không thÃy ÇÜ®c nh»ng phÜÖng tin Ç Çi Çn, không có nh»ng bÆc ThÀy Ç dìu d¡t Çn, thì chúng ta së quay cuÒng mãi mãi trong bin sanh tº luân hÒi. Cái Çích sáng Ãy là ñÙc PhÆt, nh»ng phÜÖng tin Ãy là Pháp, và nh»ng bÆc ThÀy dìu d¡c Ãy là Tæng. Khi chúng ta Çã bit có nh»ng s¿ qu báu nhÜ th mà không n¡m b¡t lÃy, thì ch£ng khác gì ngÜ©i sáp cht ÇuÓi thÃy cái bè g trôi qua mà låi dåi kh© xua ÇÄy nó ra. 

S¿ quy-y chính là m¶t cách bám víu vào cái bè Tam-bäo mà PhÆt Çã ch ra Ç cÙu v§t nh»ng kÈ s¡p cht duÓi trong bin Ç©i là toàn th chúng ta. 

2.Khi Çã phát nguyn quy-y, mình gi» Çúng l©i Çã hÙa, vì có s¿ chÙng minh cûa ChÜ PhÆt và Chúng Tæng. 

Có ngÜ©i nói: "Tôi tôn sùng ñÙc PhÆt, vì bit Ngài là m¶t ñÃng sáng suÓt hoàn toàn; Tôi trng trng Pháp vì bit Pháp PhÆt có Çû næng l¿c ÇÜa ngÜ©i Çn giäi thoát; tôi kính Tæng vì bit ÇÃy là nh»ng vÎ Çåi din cho ñÙc PhÆt. Bit nhÜ th cÛng Çû, cÀn gì phäi làm lÍ phát nguyn quy-y?" 

Nói nhÜ th là chÜa hiu giá trÎ v phÜÖng din tâm l cûa l©i hÙa, l©i th trܧc m¥t ngÜ©i khác. Khi chúng ta Çã hÙa v§i ai m¶t Çiu gì, mà nuÓt l©i hÙa, thì tâm hÒn chúng ta bÙc rÙc, hÓi hÆn không an. ñã hÙa tÃt có b°n phÆn làm trn l©i hÙa, nu thÃt l©i hÙa, tÃt ta së t¿ khinh ta. NhÃt là khi l©i hÙa, l©i nguyn Ãy låi cº hành trong m¶t khung cänh trang nghiêm trܧc ñin PhÆt, trên có s¿ chÙng tri cûa ChÜ PhÆt, dܧi có s¿ chÙng tri cûa chÜ Tæng, chung quanh có s¿ h¶ nim cûa nh»ng thân b¢ng quyn thu¶c; phát nguyn trong khung cänh Ãy, tÃt nhiên chúng ta khó lòng mà trái l©i nguyn hay xao läng ÇÜ®c. 

C.Kt LuÆn 

Khuyên tín ÇÒ nên quy-y cä S¿ lÅn L và tinh tin trong s¿ quy-y 

Chúng ta Çã thÃy, là PhÆt tº thì phäi quy-y. Quy-y phäi Çû S¿ và L. Không nên hoàn toàn låi bên ngoài mà xao läng bên trong. CÛng không nên hoàn toàn t¿ tôn t¿ trng riêng mình mà khinh thÎ bên ngoài. MuÓn quy-y thì trܧc tiên phäi long trng làm lÍ quy-y Ç Çánh dÃu bܧc Çi ÇÀu tiên cûa mình trên ÇÜ©ng giäi thoát. LÍ Ãy nhÜ là lÍ tiÍn ÇÜa m¶t ngÜ©i ra Çi nhÆn m¶t nhim vø m§i. NhÜng m¶t khi Çã Ç¥t chân lên ÇÜ©ng, thì ngÜ©i Ãy phäi dong ru°i, quyt tin mau cho Çn Çích, chÙ không phäi chÀn ch©, quay Çi l¶n låi m¶t ch, hay rë qua m¶t ngä khác. ñã phát nguyn quy-y mà không theo dÃu chân cûa ñÙc PhÆt Çã Ç låi, không soi vào gÜÖng sáng cûa ñÙc PhÆt Çã nêu cao, không theo giáo pháp mà rèn luyn tâm tánh; không gi» gi§i luÆt, không vâng l©i nh¡c nhª cûa ChÜ Tæng, nhÜ th là t¿ lØa dÓi mình và lØa dÓi ngÜ©i khác, và cái tai håi låi càng l§n lao hÖn cä không quy-y. 

Trái låi, nu chúng ta quy-y và th¿c hành Çúng nhÜ l©i Çã phát nguyn thì con ÇÜ©ng giäi thoát dù xa, cÛng së có ngày thÃy Çích. 

Xin hãy luôn luôn ghi nh§ l©i nói cuÓi cùng cûa ñÙc PhÆt: 

- "Hãy tinh tin lên Ç giäi thoát!".