Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

ThÆp-Thin- Nghip

A.Mª ñ

ThÆp-Thin-Nghip là c¶i gÓc cûa tÃt cä pháp lành th gian và xuÃt th gian

Trong hai bài "Nhân-quä" và "Luân-hÒi" mà chúng ta Çã hc, chúng ta Çã nhÆn thÃy m¶t cách tÜ©ng tÆn rõ ràng: HÍ chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta g¥t quä Ãy ho¥c ngay trong Ç©i hin tåi, ho¥c trong nh»ng Ç©i sau. Nhân nhÕ thì quä nhÕ, nhân l§n thì quä l§n. Nu muÓn ÇÜ®c quä làm ngÜ©i thì phäi gieo nhân làm ngÜ©i. Nhân làm ngÜ©i là s¿ chuyên gi» næm gi§i (không sát sanh, không tr¶m c¡p, không tà dâm, không nói dÓi, không uÓng rÜ®u). V§i nhân này, ta ÇÜ®c cái quä trong hin tåi là mi ngÜ©i tØ trong gia Çình quyn thu¶c cho Çn ngoài xã h¶i, Çu yêu thÜÖng qu trng. V§i nhân này, Ç©i sau ta còn ÇÜ®c luân hÒi låi làm ngÜ©i. NhÜng nu chúng muÓn tin xa hÖn m¶t b¿c n»a, chúng ta g¡ng tu ThÆp-Thin-Nghip. V§i cái nhân tu ThÆp-Thin-Nghip, chúng ta së hܪng ÇÜ®c cu¶c sÓng an låc trong hin tåi và Ç©i sau, chúng ta së sanh lên sáu tØng Tr©i cõi Døc, hܪng cänh vui thú, an nhàn.

Nu chúng ta muÓn vÜ®t khÕi ba cõi th gian, Ç chÙng quä Tam th¥ng (Thanh Væn, Duyên Giác, BÒ Tát) ta phäi tu nhân tÙ Ç, thÆp nhÎ nhân duyên và løc Ƕ. Tuy th, muÓn th¿c hin các môn tu này, không th bÕ qua môn tu ThÆp-Thin-Nghip. ThÆp-Thin-Nghip nhÜ là nÃc thang quan trng cÀn phäi vÜ®t qua, nu muÓn trèo lên cao n»a. Nó nhÜ là cÖ sª cæn bän, hå tÀng v»ng ch¡c nhÃt, Ç xây d¿ng lâu Çài cao l§n lên trên. Vì lë Çó, ngÜ©i ta nói ThÆp-Thin-Nghip là c¶i gÓc cûa tÃt cä các Pháp lành th gian và xuÃt th gian.

B.Chánh ñ

I.ñÎnh Nghïa:

"ThÆp-Thin-Nghip" là mÜ©i nghip lành. "Nghip" là gì?

"Nghip" là ting ngÜ©i Trung Hoa dÎch tØ ch» Phån Karma mà ra. Nó có nghïa là tåo tác, hành Ƕng. Nghip có th chia ra ba tánh cách: Lành, d», ho¥c không lành, không d» (vô k). Lành, theo Çåo PhÆt, nghïa là có l®i ích cho chúng sanh trong hin tåi cÛng nhÜ trong tÜÖng lai. D», nghïa là có håi cho chúng sanh trong hin tåi cÛng nhÜ trong tÜÖng lai.

II.Ch Phát Khªi MÜ©i Nghip D» và MÜ©i Nghip Lành

Nghip thì nhiu không th k xit ÇÜ®c. NhÜng t¿u trung, ngÜ©i ta có th phân ra mÜ©i loåi nghip lành và mÜ©i loåi nghip d». Nh»ng loåi nghip này do ba ch phát khªi sau Çây: Thân (vic làm), KhÄu (l©i nói), Ý ( nghï).

a.Nh»ng Nghip D»:

Nh»ng nghip d» chia ra nhÜ sau:

1.Nh»ng nghip d» v thân có ba là: Sát sanh, tr¶m cܧp, dâm dÆt.

2.Nh»ng nghip d» v khÄu có bÓn là: Nói dÓi, nói theo dt, nói lÜ«i hai chiu, nói l©i hung ác.

3.Nh»ng nghip d» v có ba là: Tham lam, giÆn h©n, si mê.

C¶ng tÃt cä Thân, KhÄu, Ý thì có mÜ©i nghip d».

b.Nh»ng Nghip Lành:

Nu con ngÜ©i làm ngÜ®c låi v§i 10 nghip d» trên này thì së có ÇÜ®c 10 nghip lành. MÜ©i nghip lành chia ra nhÜ sau:

1.V Thân có ba:Không sát sanh, không tr¶m c¡p, không dâm dÆt

2.V KhÄu có bÓn:Không nói dÓi, không nói thêu dt, không nói lÜ«i hai chiu, không nói l©i hung ác.

3.V Ý có ba: Không tham lam, không giÆn h©n, không si mê

III.Ý Nghïa và giá trÎ cûa mÜ©i nghip lành

a.Không Sát Sinh

Không có s¿ vui-mØng nào hÖn s¿ vui mØng khÕi bÎ git. CÛng ch£ng có ân-hu nào hÖn ân-hu không håi mång.

Khi m¶t con chim s¡p bÎ c¡t c° nh° lông, m¶t con cá s¡p bÎ nh¥t kÿ, Çánh väy, th mà ÇÜ®c thä ra, thì hãy tܪng tÜ®ng ni vui sܧng cûa chúng, l§n lao là bao nhiêu! chim së nhäy nhót, tung bay, kêu hót gi»a khoäng tr©i r¶ng; cá së vùng vÅy, bÖi l¶i, gi»a khoäng nܧc sâu. Th m§i rõ, thoát nån git håi, chúng sanh nào không khÃp khªi vui mØng? Cho nên không sát sanh mà låi phóng sanh là nghip lành ÇÙng ÇÀu trong ThÆp-Thin-Nghip.

Không sát sanh cÛng nhÜ không æn thÎt chúng sanh thì khÕi phåm hai t¶i l§n sau Çây:

1.Git håi các bÆc vÎ lai PhÆt. Vì PhÆt nói: " TÃt cä chúng sanh Çu chÜ PhÆt vÎ lai"

2.Git l¶n bà con nhiu Ç©i, æn lÀm bà con nhiu kip. Trong kinh BÒ Tát gi§i có nói: "TÃt cä løc Çåo chúng sinh Çu là h hàng ta, cha mË Çã cht Çi rÒi sanh låi trong nhiu Ç©i, nhiu kip".

NgÜ©i h¢ng ngày không sát sanh thì trong Ç©i sÓng hin tåi së mª thêm lòng tØ bi, là m¶t nhân chánh Ç tu hành thành PhÆt, và ÇÜ®c mÜ©i pháp lành, nhÜ kinh ThÆp-Thin-Nghip Çåo Çã nói, dܧi Çây:

1.TÃt cä chúng sanh Çu kính mn

2.Lòng tØ bi mª r¶ng ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh

3.TrØ såch thói quen giÆn h©n

4.Thân th thÜ©ng ÇÜ®c khÕe-månh 

5.Tu°i th ÇÜ®c lâu dài

6.ThÜ©ng ÇÜ®c Thin thÀn h° tr®.

7.Ngû ngon giÃc và không chiêm bao gi»

8.TrØ ht các mÓi oán thù.

9.KhÕi bÎ sa-Çoå vào ba ÇÜ©ng ác.

10.Sau khi cht, ÇÜ®c sanh lên cõi Tr©i.

b.Không tr¶m cܧp.

Không tr¶m cܧp là không lÃy nh»ng vÆt gì không thu¶c quyn sª h»u cûa mình và ngÜ©i ta không cho mình.

Quyn tÜ-h»u là m¶t quyn quan-trng. ñã Çành, mång sÓng là qu trng, nhÜng nu có mång sÓng mà không có Çû vÆt th¿c, áo quÀn, nhà cºa, nh»ng thÙ cÀn thit Ç cung-cÃp cho thân mång, thì ngÜ©i ta không th sÓng ÇÜ®c. Vì th, mi ngÜ©i Çu thÃy mình cÀn phäi n-l¿c làm vic, Ç có tài-sän Çû bäo-Çäm cho Ç©i sÓng hin tåi và tÜÖng lai cûa mình và cûa con cháu. NgÜ©i Ç©i qu trng tài-sän là vì th. Nu vì m¶t l do bÃt chánh, ngÜ©i ta bÎ tܧc Çoåt mÃt tài-sän, thì ngÜ©i ta cÛng Çau kh°, cÛng buÒn phin nhÜ chính bÎ mÃt m¶t phÀn thân mång. Tin là huyt måch, cho nên khi bÎ tr¶m c¡p ht cûa cäi, nhiu ngÜ©i Çã thÃt vng, buÒn phin Çn sinh Çau Óm, có khi Çn quyên sinh. NhÜ vÆy, ai n« lòng nào tr¶m c¡p cho Çành.

Vä låi, theo lë công bình, mình không muÓn ai lÃy cûa mình, thì mình cÛng ÇØng lÃy cûa ai. Vic gì mình không muÓn ngÜ©i làm Çau kh° cho mình, thì mình cÛng ÇØng làm Çau kh° cho ngÜ©i. Xã-h¶i chÌ tÒn tåi ÇÜ®c khi mi ngÜ©i tôn-trng lë công-b¢ng.

NgÜ©i không tr¶m c¡p, bao gi© lòng då cÛng ÇÜ®c thänh-thÖi, không s® luÆt-pháp truy-tÀm, ch£ng lo ai thù oán. M¶t xã-h¶i không có tr¶m c¡p thì nhà nhà khÕi Çóng cºa, cûa Çánh rÖi không mÃt, cänh tÜ®ng dành gi¿t không diÍn ra, xã h¶i ÇÜ®c thái bình an-låc.

Nu không gian tham tr¶m c¡p, mà låi làm hånh bÓ thí thì theo kinh ThÆp Thin Nghip, ÇÜ®c nh»ng phép lành nhÜ sau:

1.a) Tin cûa có dÜ không bÎ nån gi¥c giä cܧp mÃt, chánh quyn tÎch thu, không bÎ nån løt trôi, lºa cháy, con cái phá tán.

2.ñÜ®c nhiu ngÜ©i tin cÆy.

3.Không bÎ lØa dÓi, gåt gÅm.

4.Xa gÀn Çu khen ng®i lòng ngay th£ng cûa mình.

5.Ç) Lòng ÇÜ®c an °n, không lo s® v s¿ t°n håi gì cä.

6.Khi cht rÒi ÇÜ®c sanh lên cõi Tr©i.

c.Không tà døc. 

Dâm dÆt là cái nhân sanh tº luân hÒi. Nó là ma chܧng làm ngæn trª bܧc ÇÜ©ng tu giäi thoát. Bªi vÆy, ngÜ©i xuÃt gia muÓn chÙng quä, thành Çåo, phäi Çoån trØ dâm dÆt ª thân cÛng nhÜ ª tâm. Kinh Læng Nghiêm nói:

"Lòng dâm không trØ thì không th ra khÕi trÀn lao".

Con ngÜ©i tåi gia, PhÆt chÌ ngæn tà dâm, nghïa là v® chÒng có cܧi hÕi chánh thÙc m§i ÇÜ®c æn ª, nhÜng phäi có tit Ƕ, không lang chå, ngoåi tình.

Trong gia Çình, chÒng không tà dâm, v® không lang chå, thì cu¶c sÓng chung ÇÜ®c ÇÀm Ãm, an-vui. Do Çó, gia Çình ÇÜ®c hånh-phúc, s¿ làm æn tÃn phát, s¿ nghip v»ng bn, bà con Çôi bên vui vÈ, dòng h hai phía thÖm lây, xóm ging vØa lòng, làng nܧc qu chu¶ng.

Kinh ThÆp Thiên Nghip Çåo nói: Không tà døc và gi» tÎnh hånh së ÇÜ®c bÓn Çiu l®i:

1.Sáu cæn (m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân, ) Çu ÇÜ®c vËn toàn.

2.ñoån trØ ht nh»ng s¿ phin não, quÃy nhiÍu.

3.Không ai dám xâm phåm v® chÒng con cái.

4.ñÜ®c ting tÓt, ngÜ©i Ç©i khen ng®i.

d.Không nói dÓi:

Không nói dÓi là nghï th nào nói th Ãy, trong lòng và l©i nói không trái nhau, vic phäi thì nói phäi, vic quÃy thì nói quÃy; vic có thì nói có, chuyn không thì nói không.

Có ngÜ©i cho r¢ng nói dÓi Ç lØa phÌnh chÖi, thì không håi gì. ThÆt ra, s¿ nói dÓi Ãy vÅn có håi, vì nó làm cho ta quen v§i thói xÃu Ãy, và làm cho ngÜ©i chung quanh không tin ª l©i nói cûa ta n»a, dù Çôi khi ta nói thÆt.

Nói dÓi vì s® hãi, khip nhÜ®c, låi càng nên tránh, vì nó làm cho ta quen tánh che dÃu t¶i li, và không chÎu sºa ch»a.

Nói dÓi Ç thu l®i hay khoe khoang, låi càng n¥ng t¶i. Nhà buôn nói dÓi thì rÃt dÍ hàng. KÈ hc ñåo, nu nói dÓi r¢ng mình Çã chÙng quä Thánh, hay Ç¡c Çåo Ç cho ngÜ©i khác kính phøc, sùng bái mình thì së m¡c t¶i Çåi vng ng», bÎ Çoå vào ba ÇÜ©ng ác.

Nói dÓi chÌ trong trÜ©ng h®p Ç cÙu kh° Ƕ nguy cho ngÜ©i và vÆt m§i không phåm t¶i.

Theo Kinh ThÆp Thin Nghip Çåo, ngÜ©i không nói dÓi mà låi nói l©i ngay thÆt, thì ÇÜ®c nh»ng Çiu l®i ích sau:

1.Ming thÜ©ng thÖm såch.

2.Th gian và nhân thiên Çu kính yêu.

3.L©i nói không lÀm l¶n và vui vÈ.

4.Trí tu thù th¡ng không ai hÖn.

5.ñÜ®c hܪng låc thú nhÜ nguyn và ba nghip Çu trong såch.

e.Không nói thêu dt.

Không nói thêu dt nghïa là không trau chuÓt l©i nói, không thêu hoa, dt gÃm, không ngt ngào ÇÜ©ng mÆt, Ç lung-låc lòng då cûa ngÜ©i, Ç quyn rÛ làm nh»ng Çiu sái quÃy. Nh»ng kÈ nói l©i thêu dt là nh»ng kÈ có lòng då bÃt chính, l®i døng lòng dÍ tin cûa ngÜ©i Ç trøc l®i. Nh»ng ngÜ©i này thÜ©ng bÎ ngÜ©i Ç©i chê cÜ©i, khinh rë và tránh xa, Ç khÕi bÎ t°n håi tài sän, danh giá và tính mång n»a.

Theo kinh ThÆp Thin Nghip Çåo, ngÜ©i không nói thêu dt së ÇÜ®c ba Çiu l®i ích:

1.ñÜ®c ngÜ©i trí thÙc yêu mn.

2.Hay Çáp ÇÜ®c nh»ng câu hÕi khó khæn.

3.ñÜ®c làm ngÜ©i có uy ÇÙc, cao qu trong cõi nhân thiên.

f.Không nói lÜ«i hai chiu.

Không nói lÜ«i hai chiu, hay nói hai lÜ«i, nghïa là không Çn bên này nói xÃu bên kia, không Çn bên kia nói xÃu bên này; không Çem chuyn ngÜ©i này ra dèm pha, mà cÛng không khÖi chuyn ngÜ©i n ra nhåo báng; không làm cho Çôi bên sân hÆn ÇÃu tranh, cÛng không ÇÙng trung gian gây ác cäm cho hai Ç¢ng thù oán. NgÜ©i không nói hai lÜ«i là ngÜ©i không có ác tâm, không dùng l©i trái ngÜ®c Ç làm cho nh»ng kÈ thân thành thù, gÀn thành xa.

NgÜ©i không nói hai lÜ«i, không khi nào có chuyn lôi thôi v§i bà con, và cÛng không có vic phin mu¶n v§i hàng xóm, nên ÇÜ®c thân b¢ng quyn thu¶c, kÈ xa ngÜ©i gÀn qu mn. NgÜ©i không nói hai lÜ«i mà còn nói l©i hoà thuÆn, làm cho bån bè thêm kính trng nhau, bà con thêm tin yêu nhau, khin cho ai ai cÛng vui vÈ b¢ng lòng nhau. Nh»ng ngÜ©i Ãy Çi Çn Çâu cÛng ÇÜ®c tip Çãi tº t, g¥p vic gì khó cÛng dàn xp ÇÜ®c dÍ dàng.

Theo kinh ThÆp Thin Nghip Çåo, ngÜ©i không nói hai lÜ«i së ÇÜ®c nh»ng Çiu l®i:

1.Bà con dòng h luôn luôn sum hp.

2.Tình b¢ng h»u cûa thin tri thÙc ÇÜ®c v»ng bn bÃt hoåi.

3.ñÙc tin bÃt hoåi.

4.Pháp hånh bÃt hoåi.

g.Không nói l©i hung ác.

Không nói l©i hung ác là không nói nh»ng l©i hung d», Ƕc ác, c¶c c¢n, thô tøc làm cho ngÜ©i nghe khó chÎu; không m¡ng nhic làm cho ngÜ©i nghe h° thËn, tûi Çau ...

NgÜ©i không nói l©i hung ác, ch£ng h bÜÖi móc vic không hay cûa ai, mà trái låi, Üa bày nh»ng Çiu tÓt ÇËp cûa kÈ khác. L©i lë h thÓt ra dÎu dàng, thanh nhã, hin hÆu, toàn là l©i Çåo ÇÙc, tØ bi, l®i låc cho tÃt cä chúng sanh, ai nghe cÛng hân hoan kính trng.

NgÜ©i không nói l©i hung ác mà nói l©i ôn hoà ÇÜ®c nh»ng công ÇÙc sau:

1.Nói l©i nào cÛng khôn khéo Çúng l và l®i ích.

2.  Nói Çiu gì ai cÛng nghe theo và tin cÆy.

3.Nói ra l©i nào không ai chÌ trích mà còn ÇÜ®c mn yêu.

h.Không tham muÓn.

Ç©i có 5 món døc-låc, mà ngÜ©i ta thÜ©ng tham muÓn nhÃt là: tin cûa, s¡c ÇËp, danh vng, æn uÓng, ngû nghÌ. NgÛ trÀn døc-låc Ãy, thÆt ra, vui ít mà kh° nhiu. NhÜ tham tin cûa phäi Çày Ça thân sÓng, Çôi khi còn dùng nh»ng phÜÖng tin bÃt chính, Ç thâu tóm v mình, và khi mÃt thì låi vô cùng Çau kh°. Tham s¡c thì tÓn tin nhiu, låi mÃt sÙc khÕe và hao t°n tinh thÀn; nhiu khi låi tìm nh»ng mÜu chܧc tÒi-t Ç thÕa lòng ܧc muÓn; nu không ÇÜ®c, låi Çâm ra ghen tÜÖng, thù hÆn, git chóc. Tham danh vng, quyn tܧc thì phäi vào lòn ra cúi, lao tâm kh° trí, mÃt æn bÕ ngû, Çôi khi låi còn làm trò cÜ©i cho ngÜ©i chung quanh. Tham æn uÓng cao lÜÖng mÏ vÎ, thì bÎ nhiu bÎnh khó trÎ, thân th mt nhc, mång sÓng không th. Tham ngû nghÌ, ngû s§m dÆy trÜa, thì trí não hóa ÇÀn-Ƕn, tÓi tæm.

NgÛ døc låc chính là nh»ng nguyên nhân chính ràng bu¶c kip ngÜ©i vào vòng sanh tº luân-hÒi, sa-Ça.

NgÜ©i không tham muÓn nh»ng thÙ Ãy, là ngÜ©i bit tu hành thiu-døc và tri-túc. Thiu-døc là muÓn ít; Tri-túc là bit Çû. NgÜ©i thiu-døc, tri-túc thì có m¶t Ç©i sÓng giän dÎ, thanh-cao và an-nhàn.

Xã-h¶i nu chÌ gÒm nh»ng hång ngÜ©i Ãy, thì nh»ng thäm trång: kÈ månh hip ngÜ©i yu, kÈ giàu Çàn áp ngÜ©i nghèo, ngÜ©i nghèo oán hÆn kÈ giàu, không còn tip diÍn, và cõi Ç©i cÛng ÇÜ®c sÓng trong cänh thanh-bình an-låc.

Theo kinh ThÆp-thin-nghip Çåo, ngÜ©i không tham-muÓn thì ÇÜ®c thành-t¿u nh»ng Çiu tÓt ÇËp sau Çây:

1.Ba nghip (thân, khÄu, ) ÇÜ®c t¿-tåi, vì nhân các cæn Çu ÇÀy Çû

2.Cûa cäi không mÃt-mát, hay bÎ cܧp-gi¿t

3.Phúc ÇÙc t¿-tåi

4.Nh»ng s¿ tÓt ÇËp së Çn v§i mình, m¥c dù mình không mong ܧc.

i.Không giÆn h©n

Không giÆn h©n là vÅn gi» s¿ bình-tÌnh, Çim-Çåm, nhu hòa trܧc cänh trái , nghÎch lòng.

GiÆn h©n là m¶t tánh xÃu rÃt tai håi, nó nhÜ m¶t ngn lºa d», ÇÓt cháy cä mình lÅn ngÜ©i chung quanh. Kinh PhÆt có câu:

" M¶t nim giÆn h©n n°i lên, thì træm nghìn cºa nghip chܧng Çu mª. Lºa tÙc giÆn m¶t phen phát ra, lin ÇÓt tÃt cä rØng công ÇÙc".

Kh°ng-giáo cÛng có nói:

" D¢n tâm giÆn xuÓng m¶t lúc thì khÕi lo s® træm ngày. Nên chi vic Çáng nhÎn thì nhÎn, chuyn Çáng ræn thì ræn. Nu ch£ng nhÎn ch£ng ræn, thì vic nhÕ hóa ra to. Bao nhiêu Çiu phin não, Çu do ch¤ng nhÎn mà ra".

Theo kinh ThÆp-thin-nghip-Çåo, ngÜ©i nào không giÆn tÙc, thì ÇÜ®c tám món tàm pháp, vui mØng nhÜ sau:

1.Không tâm kh° não

2.Không tâm giÆn h©n

3.Không tâm tranh giành

4.Tâm nhu hoà ngay th£ng

5.Tâm tØ-bi nhÜ PhÆt

6.ThÜ©ng làm l®i-ích yên °n cho các chúng-sanh

7.Thân tܧng trang nghiêm, chúng sinh Çu tôn kính

8.Có ÇÙc nhÅn-nhøc, ÇÜ®c mau sanh lên cõi Phåm-Thiên.

j.Không si-mê

Không si-mê là bit phán-Çoán rành rë, nhÆn ÇÎnh rõ ràng, Çúng Ç¡n, không cÓ chÃp theo s¿ hiu bit riêng cûa mình, không tin nh»ng thuyt không h®p chÖn l, nhÃt là không mê-tín dÎ-Çoan.

NgÜ©i không si-mê, tÙc là ngÜ©i có trí-tu, giän-tråch, tin có nhân-quä luân hÒi, nên không tåo t¶i mà cÙ làm phܧc, thÜ©ng tu hånh Bát-nhã, dÙt trØ vô minh, Ç tin mãi trên con ÇÜ©ng giäi-thoát.

Theo kinh ThÆp-thin-nghip Çåo, ngÜ©i không si-mê, thì thành-t¿u ÇÜ®c 10 pháp công-ÇÙc sau Çây:

1.ñÜ®c vui chÖn thin và bån chÖn thin

2.Tin sâu nhân quä, thà bÕ thân mång ch§ không làm ác

3.ChÌ quy-y PhÆt, chÙ không quy-y thiên thÀn và ngoåi Çåo

4.Tâm ÇÜ®c ngay th£ng, chánh-kin

5.Sanh lên cõi tr©i, khÕi bÎ Ça vào ba ÇÜ©ng ác

6.Phúc hu không lÜ©ng, thÜ©ng tæng lên mãi

7.DÙt h£n ÇÜ©ng tà, chæm tu Çåo chánh

8.Không lòng chÃp ngã, bÕ ht ác nghip

9.Yên ª nÖi chánh kin

10.KhÕi bÎ nån d».

C.Kt LuÆn:

MÜ©i nghip lành, cÛng nhÜ mÜ©i nghip d», Çu do thân, khÄu, phát khªi ra. Nghip d» ví nhÜ cÕ, nghip lành ví nhÜ lúa, Çu mc chung trên m¶t Çám ru¶ng. CÕ thÜ©ng làm chܧng ngåi lúa, không cho sanh trܪng tÓt tÜÖi. Nu muÓn lúa tÓt Ç mãn mùa thu thÆp ÇÜ®c nhiu, thì phäi nh° såch cÕ. CÛng th, muÓn ÇÜ®c nghip lành, thì cÀn phäi dÙt h£n mÜ©i nghip d».

Hàng-phøc mÜ©i nghip d» rÒi, mi ngày cÙ phát-trin ngip lành mãi, thì së ÇÜ®c bÓn Çiu l®i ích sau này:

a.Cäi tåo thân tâm:Thân tâm con ngÜ©i thÜ©ng bÎ nghip-l¿c chi phÓi. S¿ th¿c-hành mÜ©i nghip lành, së hoán cäi thân tâm con ngÜ©i trª thành tÓt ÇËp. Dø nhÜ khôngsát sanh mà låi phóng sanh, thì lòng hung ác së Ç°i ra lòng tØ-bi, s¿ thù-oán së Ç°i ra thành ân nghïa.

b.Cäi tåo hoàn cänh:Hoàn cänh cÛng nhÜ tÃm gÜÖng l§n phän-änh tÃt cä nh»ng cº chÌ hành-Ƕng, Ç©i sÓng cûa mi ngÜ©i. Nu ta cÜ©i thì tÃm gÜÖng cÜ©i låi; nu ta khóc, tÃm gÜÖng cÛng khóc låi. CÛng th, nu ta làm các vic lành, giúp ích ÇÒng loåi, cÙu v§t chúng-sanh, thì hoàn-cänh ÇÓi v§i ta, së trª thành cänh-gi§i tÓt ÇËp. Ch£ng hån, khi ta không giÆn h©n, låi tu hånh nhÅn-nhøc, thì hoàn-cänh không có s¿ ÇÃu tranh git håi, mà chÌ là s¿ tÜÖng thân tÜÖng ái.

c.Chánh nhân thiên gi§i:Tu ThÆp-thin-nghip là gieo nhân tÓt Ç Ç©i sau g¥t kt quä ÇËp-Çë là sanh lên cõi Tr©i, hܪng phܧc låc ÇÀy-Çû

d.Cæn bän PhÆt quä:MÜ©i phÜÖng ba Ç©i, các vÎ hin thánh thoát khÕi sanh-tº, chÙng quä vô-thÜ®ng, Çu lÃy mÜ©i nghip thin làm cæn bän; vì mÜ©i nghip lành này, có công-næng ngân ngØa các hành vi Ƕc ác, làm cho ba nghip (Thân, KhÄu, Ý) ÇÜ®c thanh tÎnh, nh© Çó, con ngÜ©i m§i thoát ly sanh tº, chÙng quä Nit-bàn. Nu Çem mÜ©i nghip lành này, hÒi-hܧng cho toàn th chúng sanh, thì së ÇÜ®c PhÆt-quä.

Tóm låi, tu ThÆp-thin-nghip thì trong Ç©i hin-tåi, thân tâm ta ÇÜ®c cäi thin ÇËp-Çë, hoàn cänh ta sÓng ÇÜ®c sáng-sûa tÜÖi vui, và trong tÜÖng-lai tránh khÕi Ça-låc chÓn tam-ÇÒ, låi ÇÜ®c hܪng phܧc báo cõi Nhân, Thiên và Nit-bàn.

VÆy ܧc mong tÃt cä mi ngÜ©i , nên tu ThÆp-thin-nghip Ç tåo hånh phúc cho mình và cho tÃt cä chúng sanh. Có nhÜ th m§i là b¿c trí hu, bit làm theo lë phäi. Vì m¶t phen ÇÜ®c thân ngÜ©i mà không tu Ç tin-hóa lên, thì khi mÃt nhân thân rÒi, muôn kip khó trª låi ÇÜ®c. 

Ho¢ng Pháp