Make your own free website on Tripod.com
  GIÁO H¶I phÆt GIÁO vit NAM THNG NHT
vin tæng thÓng


PhÆt lÎch 2544                                                                                                      SÓ 01/VTT/XLTV
 
 

Thông Çip xuân di l¥c
tân t - 2001

Nam Mô B°n sÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt

Nam Mô ñÜÖng Lai ñåi TØ Di L¥c Tôn PhÆt

ñÀu næm Tân T, 2001, thay m¥t H¶i ÇÒng LÜ«ng Vin, Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt, tôi thân ái gºi Çn chÜ lit vÎ Hòa thÜ®ng, ThÜ®ng ta, ñåi ÇÙc Tæng, Ni, nam n» CÜ sï PhÆt tº và ñÒng bào trong và ngoài nܧc l©i cÀu chúc m¶t næm m§i tÓt lành nhÜ sª nguyn. Nhân dÎp næm m§i và trong hoàn cänh hin nay cûa ÇÃt nܧc, tôi thit tha kêu gi tÃt cä hãy cùng tôi nhÃt tâm cÀu nguyn cho An Låc, T¿ Do, No m s§m Çn v§i dân t¶c chúng ta.

Trong nh»ng ngày ÇÀu næm, tôi muÓn ÇÜ®c cùng chÜ lit vÎ quán tܪng Çn nn giáo l cao cä cûa ñÙc Th Tôn hÀu chuÄn bÎ cu¶c ho¢ng pháp trong tinh thÀn không khip s® ª thiên niên k thÙ ba cûa Tây lÎch. ñåo PhÆt không phäi là tri thÙc suông, không phäi là tܪng suông, mà là s¿ dÛng mãnh phát khªi tâm BÒ tát và th¿c thi tâm BÒ tát. CÛng nhÜ vÆy, ngÜ©i con PhÆt cÀu nguyn là phát khªi và th¿c thi tâm BÒ tát Ãy. Xin chÜ lit vÎ hãy cùng tôi nghe låi l©i ñÙc Di L¥c nói v§i Thin Tài ÇÒng tº : "Lành thay, lành thay, thin nam tº ! NgÜ©i Çã phát tâm vô thÜ®ng bÒ Ç, Ç làm l®i ích nhân th, Ç mang hånh phúc Çn cho nhân th, Ç ch»a trÎ nh»ng kh° não cho ht thäy chúng sinh, và Ç tìm cÀu Chánh Pháp". ChÜ Tæng, Ni và nam n» CÜ sï Çang sÓng dܧi ánh hào quang cûa ñÙc PhÆt nh© Çã tích tø træm nghìn thin cæn qua bao sÓ kip. Cho nên trܧc hoàn cänh ÇÀy ngoåi chܧng và trª l¿c cho s¿ ho¢ng dÜÖng Çåo PhÆt ngày nay, chúng ta không th tìm cÀu giác ng¶ cho riêng mình, mà s¿ giác ng¶ cûa mi chúng ta có liên h Çn s¿ sinh tÒn và an låc cûa nhân dân và ÇÃt nܧc. Bªi vÆy, hÍ chúng ta giác ng¶ là dân t¶c và nhân loåi ÇÜ®c giäi phóng khÕi vô minh, døc vng và cuÒng tín.

Làm con PhÆt là vÜ®t khÕi ÇÎa vÎ phàm phu, phát bÒ Ç tâm mà bܧc vào ngôi vÎ BÒ Tát. LÃy tâm ñåi Bi bäo bc chúng sanh, lÃy tâm ñåi TØ làm l®i ích cho chúng sanh, lÃy tâm Vô Ngåi dËp tan các chܧng duyên và áp bÙc Çang Çè n¥ng nhân th và muôn loài. BÒ Ç tâm ª Çâu, BÒ tát ª Çó ; BÒ tát ª Çâu, PhÆt Çåo ª Çó ; PhÆt Çåo ª Çâu, An låc và T¿ do ª Çó. BÒ Ç tâm ÇÜ®c phát khªi, thì mi kh° Çau m§i chÃm dÙt; dù Çó là Çau kh° vì vô minh hay vì tham luyn, Çau kh° cûa bÀn cùng hay Çau kh° vì áp bÙc. Công næng này chÙa s¤n trong mi ngÜ©i con PhÆt, chÌ cÀn chí thành Üu tÜ, ܧc vng an lành cho ht thäy chúng sanh là BÒ Ç tâm hoåt døng và bin hóa khôn lÜ©ng.

Trong bÙc Thông Çip Hòa bình xuân K DÆu, PhÆt lÎch 2513, ñÙc ñ NhÃt Tæng ThÓng, CÓ ñåi lão Hòa thÜ®ng Thích TÎnh Khit vit : "Hòa bình chÌ có nghïa Çích th¿c khi bäo Çäm ÇÜ®c quyn t¿ chû quÓc gia và nh»ng quyn t¿ do dân chû cæn bän cûa dân chúng, trong sinh hoåt c¶ng ÇÒng th gi§i". NhÜng tØ bÃy Çn nay, dân t¶c chúng ta chÜa h ÇÜ®c hܪng các Çiu kin tÓi thiu nhÜ tåi các quÓc gia væn minh trên th gi§i. Träi qua 35 næm chin tranh, rÒi 25 næm không có nhân quyn và t¿ do tôn giáo. Hàng giáo phÄm và PhÆt giáo ÇÒ sÓng trong tình trång bÃt an, ngÜ®c Çãi, tù Çày, quän thúc. Giáo h¶i bÎ lÛng Çoån, cÃm cän hoåt Ƕng, không nh»ng trong sinh hoåt tôn giáo mà cä trong các lïnh v¿c væn hóa, giáo døc, tØ thin và xã h¶i.

Trong bÙc Thông Çip nói trên, ñÙc ñ NhÃt Tæng ThÓng Thích TÎnh Khit còn khuyn thÌnh PhÆt giáo ÇÒ r¢ng : "Chúng ta phäi hin din nhÜ m¶t th¿c th tiêu biu Çích th¿c cho nguyn ܧc Hòa bình cûa dân t¶c Ç nói lên ting nói phát xuÃt tØ thâm tâm con ngÜ©i và tim l¿c dân t¶c. Chúng ta không có quyn trao vÆn mnh dân t¶c này cho nh»ng ngÜ©i phi dân t¶c, ngøy dân t¶c, phän dân t¶c. (...) ChÌ có chúng ta, nh»ng ngÜ©i Vit Çang sÓng trên Çe dܧi búa, Çang bÎ tܧc Çoåt quyn sÓng và bÎ phá hoåi m§i có Çû tÜ cách Ç t¿ bin minh trong mi quyt ÇÎnh vÆn mnh chung cho m¶t th ch quÓc gia dân t¶c do chính chúng ta t¿ quyt mà thôi".

"Hin din nhÜ m¶t th¿c th tiêu biu" nói Çây, là s¿ hin din cûa chÜ BÒ tát hóa thân và cûa PhÆt giáo ÇÒ mang hånh nguyn BÒ tát, hoåt døng qua TØ, Bi, Trí, L¿c. M¶t s¿ hin din không v¡ng m¥t trong tÜ th cûa Chánh Pháp. Khác xa s¿ hin din nhÜng v¡ng m¥t cûa nh»ng kÈ tha hóa và các th l¿c båo tàn làm kh° løy Çåo pháp và nhân sinh.

Trong tinh thÀn Çó, tôi kêu gi toàn th các cÃp Giáo h¶i và nam n» CÜ sï PhÆt tº quán nim BÒ Ç tâm trong Ba Ngày Tt Nguyên Çán, hân hoan Çón rܧc ñÙc ñÜÖng Lai ñåi TØ Di L¥c giáng vào tâm khäm cûa mi chúng ta. Xin Ngài phân thân xuÃt hin vào th©i Çåi nhiÍu nhÜÖng này, và t¿ mình xin ÇÜ®c làm nÖi chuyn vÆn phân thân BÒ tát Ãy Ç giäi trØ mi ñåi nån kh° ách cûa quê hÜÖng và con ngÜ©i Vit.

P.L. 2544 - Quäng Ngãi, Xuân Tân T, 2001
Thay m¥t H¶i ÇÒng LÜ«ng Vin,
Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng NhÃt
Xº l ThÜ©ng vø Vin Tæng ThÓng
(k tên)
Tÿ kheo TH´CH HUYN QUANG