Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

Th© PhÆt, Låy PhÆt, Cúng PhÆt

Lòng tri-ân là m¶t ÇÙc tính qu báu mà nh»ng ngÜ©i có chút công-b¢ng không th thiu ÇÜ®c. M¶t xã-h¶i gÒm nh»ng phÀn tº phi-ân b¶i-nghïa, æn cháo Çá bát, không th tÒn tåi ÇÜ®c lâu dài, vì nó làm chán nän nh»ng kÈ có lòng, và làm khô cån nguÒn hi-sinh. Vä låi, nu con ngÜ©i thÃy Çiu tÓt, ngÜ©i hin mà ch£ng hæm-m¶, thÃy Çiu xÃu, ngÜ©i ác mà không bài xích, tránh xa, thì con ngÜ©i Ãy là ngÜ©i thiu cæn bän Çåo-ÇÙc, thiu mÀm thin, khó có th tin b¶.

Vì nh»ng l do trên, ta thÃy trên th-gi§i bÃt luÆn ª phÜÖng tr©i nào, dân t¶c nào, th©i Çåi nào, hÍ có kÈ có công v§i làng xóm thì ÇÜ®c làng xóm tôn th©, kÈ có công v§i quÓc gia, dân t¶c tôn th©, kÈ có công l§n v§i nhân-loåi thì ÇÜ®c nhân-loåi sùng thÜ®ng.

S¿ th© cúng trong các tôn-giáo cÛng không ra ngoài nh»ng l-do Çã k trên. NhÜng ª các tôn-giáo th© cúng có tính cách thÜ©ng tr¿c và thit-tha hÖn, vì các vÎ giáo-chû là nh»ng bÆc có công Ön l§n ÇÓi v§i nhân-loåi và nh»ng gÜÖng sáng mà tín ÇÒ cÀn Ç¥t luôn luôn ª trܧc m¡t Ç soi sáng Ç©i mình.

I.Th© PhÆt:

1.PhÆt là bÆc Çáng tôn th©: PhÆt là nh»ng bÆc Çã dày công tu-luyn phܧc-ÇÙc và trí-hu, cho nên Çã hoàn-toàn sáng-suÓt và có ÇÀy Çû ÇÙc-hånh cao-qu. Các Ngài Çã dùng cái ÇÙc và cái trí Ãy Ç dÅn-d¡t chúng sanh ra ngoài bin kh° sanh tº luân-hÒi và ÇÜa Çn ÇÎa-vÎ sáng-suÓt an-vui. Trong công vic Ƕ sanh Ãy, các Ngài låi không bao gi© thÓi-chuyn ngã lòng m¥c dù g¥p trª l¿c khó-khæn. Các Ngài Çã nguyn Ƕ cho toàn th chúng sanh cho Çn khi nào không còn m¶t chúng sanh nào Ç Ç¶ n»a m§i thôi. ThÆt Çúng v§i câu: "T¿ giác, giác tha, giác hånh viên-mãn".

2.Phäi th© PhÆt nhÜ th nào m§i Çúng nghïa: Chúng ta th© PhÆt là Ç tÕ lòng tri-ân cûa chúng ta ÇÓi v§i m¶t vÎ Çã có ân ÇÙc v§i nhân-loåi. Chúng ta th© PhÆt là Ç có luôn luôn ª trܧc m¥t m¶t gÜÖng-mÅu sáng-suÓt trn lành Ç khuôn rÆp tÜ-tܪng, l©i nói hành-Ƕng cûa chúng ta ÇÜ®c chân, thin, mÏ nhÜ PhÆt vÆy. NgÜ©i ta thÜ©ng nói: "GÀn m¿c thì Çen, gÀn Çèn thì sáng". Chúng ta th© PhÆt là muÓn luôn luôn ÇÜ®c có bên mình cái ngn Çèn trí-hu cûa Ngài, cái hÜÖng tØ-bi cûa Ngài Ç ÇÜ®c sáng lây, thÖm lây, chÙ không phäi chúng ta có møc-Çích cÀu cånh Ngài Ç Ngài ban phܧc, trØ hoå, Ç Ngài cho chúng ta mua may bán Ç¡t m¶t cách bÃt lÜÖng, hay Ç chúng ta d¿a vào th l¿c cûa Ngài tha hÒ làm nh»ng Çiu bÃt chính. Nu chúng ta th© Ngài v§i møc Çích sai låc, thì không nh»ng chúng ta Çã phÌ-báng ÇÙc PhÆt, mà còn t¿ tåo tÜ-tܪng không tÓt cho chúng ta n»a.

3.Phäi th© ÇÙc PhÆt nào. ñÙc PhÆt nào cÛng có nghïa Vô-lÜ®ng-quang, vô-lÜ®ng-th bao-la cùng kh¡p và công ÇÙc tu-hành phܧc trí vô-lÜ®ng vô-biên cä; nên hÍ th© m¶t ÇÙc PhÆt, tÙc là th© tÃt cä các ÇÙc PhÆt.

NhÜng chúng ta cÛng nên tuÿ theo th©i kÿ giáo-hoá cûa mi ÇÙc PhÆt và pháp môn tu-hành mà th© cho xÙng l, h®p cÖ. Thí dø nhÜ hin nay, chúng ta ª vào th©i kÿ giáo-hoá cûa ÇÙc PhÆt Thích-Ca Mâu-Ni, thì lë cÓ-nhiên chúng ta phäi th© Ngài trܧc ht.

Nu tín-ÇÒ nào tu v TÎnh-Ƕ tông, chuyên v pháp môn "trì danh nim PhÆt" Ç cÀu vãng-sanh, thì tín ÇÒ Ãy phäi th© ÇÙc PhÆt A-Di-ñà. Ho¥c giä, nu PhÆt tº muÓn th© Çû tÃt cä các ÇÙc PhÆt trong ba Ç©i, thì nên th© ÇÙc Thích-Ca, ÇÙc A-Di-ñà và ÇÙc Di-L¥c, gi là th© "Tam th PhÆt".

4.Cách thÙc th© PhÆt: NhÜ vÆy trong nhà tín-ÇÒ, nu muÓn th© t¿®ng PhÆt thì nhiu nhÃt là ba vÎ, và nên nh§ r¢ng, trong khi th© Tam th PhÆt, phäi s¡p-Ç¥t chung m¶t bàn. Nu tÜ®ng lÒng king thì nên treo ngay th£ng, không ÇÜ®c cái cao, cái thÃp, cÛng không ÇÜ®c cái to cái nhÕ; còn nhÜ tÜ®ng g, tÜ®ng ÇÒng, tÜ®ng sành thì Ç ngang hàng ÇÒng b¿c, không nên Ç tØng trên cÃp dܧi. Bàn th© PhÆt phäi Ç¥t chính gi»a nhà, bàn th© ông bà thì nên th© m¶t bên. Nu nhà lÀu thì th© PhÆt ª tÀng trên. Tåi bàn th© PhÆt không nên Ç tåp vÆt nào khác, ngoài bình bông, lÜ hÜÖng, chân Çèn và dïa quä. Nh»ng vÆt này, mi ngày Çu sæn-sóc lau quét såch-së luôn. 

LÀn ÇÀu tiên thÌnh tÜ®ng PhÆt th©, tín ÇÒ phäi làm lÍ thÜ®ng tÜ®ng, cÛng gi là lÍ an-vÎ PhÆt. LÍ này không b¡t bu¶c phäi t° chÙc linh-Çình, chÌ nên làm m¶t cách ÇÖn giän, nhÜng không kém vÈ trang-nghiêm và tinh-khit. MuÓn ÇÜ®c hai Ç¥c Çim Ãy, chû nhà phäi dn mình såch-së, æn chay, gi» gi§i và m©i thêm thin h»u tri-thÙc Çn h¶ nim m¶t th©i kinh. Và b¡t ÇÀu tØ ngày lÍ an-vÎ PhÆt trª Çi, tÃt cä mi ngÜ©i trong nhà, mi ngày vô ra trông thÃy tÜ®ng PhÆt, nên nh§ nghï Çn ÇÙc hånh cao cä cûa Ngài mà chÌnh-ÇÓn låi thân-tâm mình. Mi ngày Çu lo cäi thin låi s¿ cÜ xº v§i nhau, ÇÓi n¶i cÛng nhÜ ÇÓi ngoåi, phäi luôn thÃm nhuÀn tinh-thÀn tØ-bi, bác-ái và bình-Ç£ng. NhÜ th m§i xÙng Çáng v§i danh nghïa cûa m¶t gia-Çình có th© PhÆt.

Th© phøng lâu næm, tÜ®ng PhÆt bÎ hÜ rách, không th sÖn pht hay s»a-ch»a låi ÇÜ®c, thì nên thay Ç°i tÜ®ng m§i. Khi có tÜ®ng m§i rÒi thì tÜ®ng cÛ phäi dâng vào chùa Ç ch© dÎp nhÆp tháp, chÙ không nên bå Çâu bÕ Çó, mà mang t¶i.

II.Låy PhÆt:

1.Ý nghïa låy PhÆt: Ngày xÜa, khi ÇÙc PhÆt còn tåi th, các Ç tº tØ vua quan cho Çn dân chúng, mi lÀn ÇÜ®c may-m¡n g¥p ÇÙc PhÆt Thích Ca, Çu cúi xuÓng ôm chân PhÆt và Ç¥t trán mình lên chân Ngài Ç tÕ lòng ngÜ«ng-m¶, tôn th© m¶t bÆc TÓi-thÜ®ng: Bi, Trí siêu-phàm. Cº chÌ Ãy là m¶t cº chÌ vô cùng khiêm-tÓn, nhu thuÆn và hoàn toàn tin cÆy ÇÓi v§i ÇÙc PhÆt.

Sau khi PhÆt nhÆp-dit, toàn th tín-ÇÒ vÅn xem Ngài nhÜ còn tåi th, và cái cº chÌ cúi xuÓng ôm chân PhÆt vÅn còn tip nÓi tÒn-tåi cho Çn ngày nay và muôn ngàn næm sau. Cái cº chÌ Ãy có công døng làm cho tín-ÇÒ bao gi© cÛng hình dung nhÜ ÇÙc PhÆt còn ngÒi trܧc m¥t mình Ç chÙng giám cho lòng thành-kính tha-thit cûa mình.

2.Phäi låy nhÜ th nào m§i Çúng nghïa: ñ cho Çúng v§i nghïa trên, khi låy PhÆt phäi quÿ xuÓng, ng»a hai bàn tay ra nhÜ Çang nâng hai chân PhÆt và cúi lÜng xuÓng Ç¥t trán mình lên trên hai lòng bàn tay.

Trܧc khi låy PhÆt phäi dn mình cho såch-së; rºa m¥t, súc ming, lau tay chân, thay y-phøc và m¥c áo tràng. Xong xuôi, m§i ÇÓt hÜÖng ra trܧc Çin PhÆt, ÇÙng ngay th£ng, tay ch¡p Ç trܧc ng¿c, m¡t nhìn tÜ®ng PhÆt, tâm tܪng Çn các tܧng tÓt và nh»ng ÇÙc hånh cao cä cûa Ngài, và tÕ bày nguyn-vng chân-chánh cûa mình, xá rÒi c¡m hÜÖng vào lÜ, Çánh ting chuông và låy PhÆt 3 låy.

LÍ PhÆt nhÜ th m§i Çúng phép; trong kinh gi là "thân-tâm cung kính lÍ", nghïa là thân thì hæng-hái t-chÌnh, nghiêm-trang, tâm thì h§n-hª vui-mØng và ht lòng thành-kính nhÜ ÇÜ®c g¥p PhÆt còn tåi th.

Trái låi, nu chúng ta lÍ PhÆt v§i lòng ngã-mån (trong kinh gi là ngã-mån lÍ), hay v§i tâm cÀu danh (trong kinh gi là danh lÍ), thì Çã không có kt quä gì, mà còn mang thêm t¶i.

Ngã-mån lÍ là khi låy PhÆt mà trong tâm còn ngåo-nghÍ, kiêu cæng, næm vóc (ÇÀu, hai tay, hai chân) không sát ÇÃt, ÇÙng lên cúi xuÓng m¶t cách cÄu thä, qua loa cho có chuyn.

CÀu danh lÍ là khi thÃy có Çông ngÜ©i thì ming lin to ting dài hÖi xÜng danh hiu PhÆt, thân låi siêng-næng låy không ngØng nghÌ, có Ç ÇÜ®c mi ngÜ©i khen ng®i. Trái låi, khi không có ngÜ©i thì thân låi bing-nhác, tâm låi giäi-Çãi, không muÓn lÍ bái gì cä.

Hai cách lÍ bái trên này rÃt giä-dÓi, vÆy nh»ng ai muÓn tin trên ÇÜ©ng Çåo, phäi nên tránh ngay.

3.BÓn phép låy(thu¶c v l)- V phÜÖng din L, thì có 4 phép lÍ.

a)Phát trí thanh tÎnh lÍ. - Trong phép này, ngÜ©i hành lÍ phäi thÃu suÓt r¢ng cänh-gi§i cûa chÜ PhÆt, Çu tùy tâm hin-bày, nên låy m¶t ÇÙc PhÆt, tÙc là tÃt cä chÜ PhÆt, låy m¶t låy tÙc là låy tÃt cä Pháp-gi§i, vì Pháp-thân cûa PhÆt dung-thông.

b)Bin nhÆp pháp-gi§i lÍ.-Trong phép này, ngÜ©i hành-lÍ phäi t¿ quán thân, tâm cùng tÃt cä các pháp, tØ hÒi nào Çn gi© Çu không r©i pháp-gi§i.

c)Chánh quán lÍ. -trong phép này ngÜ©i hành-lÍ låy ÇÙc PhÆt ngay nÖi t¿ tâm cûa mình, chÙ không duyên v§i ÇÙc PhÆtnào khác, vì tÃt cä chúng sanh tØ xÜa Çn nay, Çu s¤n có PhÆt-tánh viên-mãn, bình Ǥng và chân-giác.

d)ThÆt-tܧng bình-Ç£ng lÍ. -Trong phép lÍ này, ngÜ©i hành lÍ không thÃy có t¿, có tha; ngÜ©i và mình là m¶t, phàm và thánh nhÙt nhÜ; th và døng không hai.Do Çó, Ngài Væn-Thù SÜ L®i BÒ-Tát có nói:"Næng lÍ, sª lÍ tánh không tÎch", nghïa là ngÜ©i låy và ÇÃng mình låy, th-tánh Çu v¡ng-l¥ng.NhÜ th m§i thÃu-Çáo và h®p l Bát-nhã.

BÓn cách lÍ này, l cao khó nghïa bàn, nu ch£ng phäi là b¿c thÜ®ng-cæn thÜ®ng-trí, thì không thÃu n°i và khó làm theo ÇÜ®c.

III.Cúng PhÆt:

Cúng PhÆt là nói t¡t, nói cho Çû cúng-dÜ©ng Tam-bäo:PhÆt, Pháp, Tæng.Cúng-dÜ©ng có nghïa là cung cÃp và nuôi-dÜ«ng.

1.Ý-nghïa v cúng PhÆt. -Có ngÜ©i së hÕi tåi sao ÇÙc PhÆt Çã là bÃt sanh, bÃt dit mà låi còn phäi cung-cÃp, nuôi-dÜ«ng gì n»a?

ThÆt ra, ÇÙc PhÆt Çã thoát ra ngoài vòng sanh, dit thì Çâu còn hån cu¶c trong s¿ æn uÓng.NhÜng, Çây chÌ là m¶t hình-thÙc Ç ngø r¢ng, m¥c dù PhÆt Çã nhÆp dit lâu rÒi, nhÜng ÇÓi v§i chúng ta, bao gi© cÛng xem nhÜ Ngài còn tåi th.XÜa, các Ç-tº, các Çàn-na thí-chû Çã cúng dÜ©ng Ngài nhÜ th nào nay chúng ta vÅn tip-tøc cái cº-chÌ Ãy.S¿ cúng-dÜ©ng này làm chúng ta gÀn v§i PhÆt, có cäm tܪng nhÜ bao gi© cÛng ª bên cånh PhÆt.CÛng nhÖn s¿ th©-phøng, lÍ bái, lÍ bái, cúng-dÜ©ng này mà chúng ta ÇÜ®c kt duyên lành v§i PhÆt, hình-dung rõ-rt ÇÜ®c cu¶c Ç©i cûa Ngài Ç quyt noi theo bܧc chân cûa Ngài.

2.Phäi cúng PhÆt v§i nh»ng gì (v S¿) -VÅn bit r¢ng chúng ta nên cúng-dÜ©ng PhÆt Ç hình-dung nhÜ Ngài còn tåi th, nhÜng nu chúng ta, mi khi cúng PhÆt, låi bày-bin Çû mi thÙc æn uÓng, nào yn-tic c-bàn linh Çình thì thÆt là phí cûa, phí công mà låicòn làm sai-låc -nghïa sâu-xa cûa s¿ cúng PhÆt.

VÆy, muÓn cúng PhÆt Çúng -nghïa thì chÌ nên dùng hÜÖng thÖm, Çèn sáng, hoa tÜÖitrái tÓt , nܧc trong và Çôi khi thêm cÖm tr¡ng là Çû.

3.Næm món diu hÜÖng Ç cúng dÜ©ng. -ñoån trên là nói v S¿, v hình tܧng bên ngoài khi cúng PhÆt.Còn v phÜÖng-din L, thì phäi dùng næm món diu hÜÖng Ç cúng PhÆt nhÜ sau:

·Gi§i hÜÖng. - Pháp thân cûa PhÆt rÃt thanh-tÎnh, nu v m¥t S¿, chúng ta Çã dùng hÜÖng trÀm ÇÓt cúng, thì v m¥t L, chúng ta cÛng phäi trì gi§i cho trang nghiêm, Ç lÍ cúng-dÜ©ng ÇÜ®c thanh-tÎnh v Çû cä S¿ và L.

·ñÎnh-hÜÖng.-Thân tâm chúng ta bÎ mê-nhiÍm và thÜ©ng loån Ƕng trong mi hoàn-cänh.Nu Ç buông trôi mãi trong tình-trång Ãy, thì chúng ta ch£ng tu hành gì ÇÜ®c.VÆy h¢ng ngày, h¢ng gi©, h¢ng phút, h¢ng giây, h¢ng sát-na chúng ta phäi cÓ-g¡ng tÆp ÇÎnh tïnh tâm-hÒn, ÇØng Ç cho nh»ng nghï, hành Ƕng xÃu-xa xâm chim tâm hÒn và làm cho chúng ta phäi loån Ƕng.Làm cho tâm-tÜ l¡ng xuÓng, nhÜ th gi là ÇÎnh hÜÖng cúng PhÆt.

·Hu hÜÖng. -Hu hÜÖng cúng PhÆt là lúc nào cÛng phäi lÜu tâm vào ba món sáng tÕ.Væn hu là l¡ng nghe nh»ng l©i giáo hoá qu báu cûa chÜ PhÆt và Thánh-hin tæng; TÜ hu là Çem nh»ng l©i giáo hoá qu báu nói trên ra suy xét, nghin ngÅm, bit th nào là phäi, th nào là quÃy, cái nào là chân thÆt, cái nào là luÓng dÓi Ç khÕi lÀm låc vào ÇÜ©ng tà; Tu hu là quyt tâm th¿c-hành nh»ng Çiu mình cho là phäi, trØ bÕ nh»ng Çiu mình cho là trái, th¿c hin Çúng-Ç¡n giáo l sáng-suÓt cûa ÇÙc PhÆt.

·Giäi thoát hÜÖng. -Giäi thoát hÜÖng cúng PhÆt là quyt tâm phá trØ ngã chÃp, nguÒn gÓc cûa bao s¿ Çau kh° luân-hÒi.Chúng ta phäi luôn luôn quán vô-ngã, không nhÆn chic thân tÙ Çåi này là mình, cÛng không nhìn cái nghip thÙc phân bit là mình Ç ÇÜ®c thoát-ly ra ngoài vòng sanh tº luân-hÒi.

·Ç)Giäi thoát tri kin hÜÖng.-Chúng ta Çã bit quán vô-ngã Ç phá trØ ngã chÃp thì ÇÜ®c giä thoát, song cÅn còn "Pháp chÃp" ràng bu¶c, nên chÜa Çn ÇÜ®c cänh gi§i t¿ tåi, vô ngåi nhÜ PhÆt.Còn Pháp chÃp nghïa là còn thÃy các pháp nhÜ: ÇÃt, nܧc, gió, lºa là có thÆt; còn thÃy vui, buÒn, sܧng, kh° là có thÆt.Khi nào chúng ta th nhÆn ÇÜ®c r¢ng tÙ Çåi sª dï nhÜ có thÆt là vì chúng ta còn ª trong nghip ngÜ©i, chÙ ÇÓi v§i các loài khác, nhÜ cá ch£ng hån, thì nܧc Çâu phäi là nܧc nhÜ chúng ta quan nim, mà chính là lâu Çài nhà cºa; ÇÓi v§i loài mt, thì g là thÙc æn và nhà ª; cho Çn vui, buÒn, sܧng, kh° Çu là ÇÓi-Çãi v§i nhau mà sinh ra.VÆy thì Pháp cÛng nhÜ Ngã, Çu là giä dÓi, không có thÆt, mà chÌ là nh»ng danh tØ suông mà thôi.Luôn luôn quán nhÜ th Ç ÇÜ®c giäi thoát ra khÕi s¿ chÃp Pháp, nhÜ th gi là "Giäi thoát tri kin hÜÖng" cúng PhÆt.

4.Cúng dÜ©ng Pháp bäo. - Pháp bäo là các pháp cûa PhÆt Çã giäng dåy, Ç cho chúng sanh y theo Çó mà tu hành.MuÓn cúng dÜ©ng Pháp bäo, trܧc ht chúng ta phäi hc kinh, luÆt, luÆn và nghiên cÙu giáo l Ç nhÆn ÇÎnh th nào là Pháp bäo, là chánh giáo.Nu chúng ta có hc thÙc r¶ng thì phäi nghï Çn vic phiên dÎch các kinh Çin ngoåi ng» ra Vit-ng» Ç hoàn thành m¶t b¶ Tam-tång Vit Nam, chúng ta có th giúp vào vic ho¢ng-pháp l®i sanh b¢ng s¿ diÍn giäng hay sáng tác nh»ng vÃn Ç có liên quan Çn PhÆt Pháp.Nu chúng ta có tài chánh nên xuÃt tin ra Ãn tÓng hay xuÃt bän kinh Çin Ç ph° thông Pháp bäo.Nh»ng vic làm nhÜ trên Çu là cúng dÜ©ng Pháp bäo cä.

5.Cúng dÜ©ng Tæng bäo. - Nu chúng ta Çã thành tâm th© cúng PhÆt, thì tÃt nhiên chúng ta cÛng phäi kính trng Tæng.ChÜ Tæng Çã thay PhÆt mà truyn giáo l cûa Ngài låi cho chúng ta, lë nào chúng ta låi làm ngÖ không bit Çn.Chúng ta không nên phân bit Tæng ª xÙ nào, chùa nào hay phái nào.VÎ Tæng nào có Çû gi§i ÇÙc, chúng ta cÛng s¤n lòng cung-phøng cä, nhÜ th gi là cúng dÜ©ng Tæng bäo.

IV.L®i ích cûa s¿ th©, låy và cúng PhÆt.

S¿ th©, låy, và cúng PhÆt, nu th¿c hành m¶t cách thành tâm, thin chí và Çúng nghïa thì së Çem låi cho ngÜ©i th¿c hành rÃt nhiu l®i ích trong hin tåi và vÎ lai:

1)Trong hin tåi, mi chúng ta v§i gia Çình chúng ta bao gi© cÛng nhÜ sÓng trong bÀu không-khí sáng-lån, trong änh hܪng tÓt lành, Çåo vÎ cûa chÜ PhÆt.Chúng ta luôn luôn sÓng trong nghiêm chÌnh, trong lÍ nghi, trên thuÆn dܧi hòa, vì mi nghï, mi cº chÌ, mi l©i nói cûa chúng ta Çu ÇÜ®c Çôi m¡t sáng-suÓt cûa ÇÙc PhÆt soi xuÓng.Chúng ta không dám sÓng bØa bãi, làm x¢ng, nghï quÃy khi ÇÙc PhÆt Çang ng¿ trÎ trong gia Çình và trong lòng mi chúng ta.ChÌ nh»ng tâm hÒn trÓng rng, không tin-tܪng, không tôn th© m¶t vÎ thiêng-liêng cao cä nào m§i dÍ sa-ngã, trøy-låc.

2)Khi lâm chung, nghip lành mà chúng Çã huân tÆp trong h¢ng ngày së cäm Ùng Çn lòng tØ-bi vô hån cûa chÜ PhÆt và BÒ-Tát.Do " luÆt ÇÒng thanh tÜÖng Ùng, ÇÒng khí tÜÖng cÀu", chÜ PhÆt và BÒ-Tát së phóng quang Çn tip dÅn giác-linh chúng ta v cõi TÎnh-ñ¶ an vui, t¿ tåi.

V.Kt LuÆn:

TÃt cä chúng sanh Çu có PhÆt tánh sáng-suÓt, nu chí tâm tu-tÆp theo PhÆt Pháp thì ch¡c ch¡n së thành PhÆt.L nhân quä không h sai chåy, nu tåo nhân lành thì hܪng quä tÓt.Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù-th¡ng hÖn là nhân " th© PhÆt, låy PhÆt và cúng dÜ©ng Tam-bäo", Çû S¿ và L.Tuy là khó, nhÜng chung quanh chúng ta có vô-lÜ®ng vô-biên Kim-cang BÒ-Tát và H¶-Pháp thÀn vÜÖng ÇÒng phát tâm giúp-Ç«, h¶-nim cho tÃt cä ngÜ©i phát tâm chánh-tín th© cúng PhÆt, thì lo gì công cûa chúng ta không tròn, quä cûa chúng ta không mãn.

Ho¢ng Pháp