Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

TÎnh ñ¶

A.Mª Ç:

Trong vÛ trø có vô lÜ®ng th gi§i.

NhÜ ÇÙc PhÆt ngày xÜa Çã dåy và các nhà khoa hc ngày nay Çã xác nhÆn, trong vÛ trø này có h¢ng hà sa-sÓ th gi§i. Mi Çêm chúng ta ngܧc m¡t nhìn lên vòm tr©i, bao nhiêu ngôi sao lÃp lánh hay lu m© xa tít, hin ra trܧc m¡t ta ÇÃy là bÃy nhiêu th gi§i. Ngay m¶t dãy ngân hà v§i nh»ng Çám tr¡ng l©-m© nhÜ mây båc Çó, cÛng chÙa Ç¿ng tØng triu th gi§i rÒi. HuÓng chi trong vÛ trø Çâu phäi chÌ có m¶t dãy ngân hà mà có hàng ngàn dãy nhÜ th.

Trong kinh thÜ©ng dåy: phÜÖng ñông có vô sÓ th gi§i nhÜ cát sông H¢ng, mà phÜÖng Tây, phÜÖng Nam, phÜÖng B¡c cÛng vÆy. (kinh Di-ñà)

NhÜng chÌ có th gi§i C¿c-låc (TÎnh Ƕ) là vui hÖn cä.

Trong bao nhieu th gi§i Ãy, có th gi§i ô-u, có th gi§i thanh tÎnh, có th gi§i Çau kh°, có th gi§i an vui, có th gi§i m§i thành hình, có th gi§i s¡p tiêu dit, có th gi§i thiên v vÆt chÃt, có th gi§i trng v tinh thÀn.

Theo l©i ÇÙc PhÆt Thích Ca dåy, thì trong vô lÜ®ng th gi§i Ãy, chÌ có th gi§i C¿c-låc hay TÎnh Ƕ cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà là vui hÖn cä.

B.Chánh ñ:

I.Danh hiu và cänh trí cõi c¿c låc hay TÎnh-Ƕ.

M¶t hôm nhìn thÃy ÇÙc PhÆt Thích Ca dung måo khác lå, vô cùng hoan h, Ngài A-Nan m§i hÕi PhÆt:

- Hôm nay tåi sao dung måo cûa PhÆt låi khác hÖn ngày thÜ©ng?

PhÆt dåy r¢ng:

- Ta cäm nh§ ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, muÓn nh¡c Çn nhân ÇÎa cûa Ngài, Ç chÌ dåy cho chúng sanh pháp môn tu TÎnh-Ƕ.

Ngài dåy r¢ng: tØ cõi ta-bà nÀy hܧng v phía Tây, hÖn ngàn muôn Ùc cõi, có m¶t th gi§i gi là C¿c låc hay TÎnh-Ƕ. ª Çó có ÇÙc PhÆt hiu là A-Di-ñà, Ngài thÜ©ng thuyt pháp.

Cänh gi§i ª nܧc thanh-tÎnh Ãy, vô cùng ÇËp-Çë, sáng-lång, vui tÜÖi. Phong cänh cä toàn cõi nhÜ là m¶t vÜ©n hoa vï-Çåi v§i nh»ng hàng cây ngay-ng¡n, nh»ng tÜ©ng hoa, nh»ng dây leo rÛ xuÓng nhÜ màu gÃm, nhÜ løa là; có nh»ng hÒ nܧc chÙa ÇÀy nh»ng thÙ nܧc có tám công ÇÙc. ñáy hÒ lát b¢ng cát vàng; trong hÒ có nh»ng hoa sen l§n b¢ng bánh xe, Çû màu s¡c, hÜÖng tÕa thÖm ngát, và có hào quang ÇËp-Çë: hÍ hoa màu xanh, thì phát ra hào quang xanh; hoa màu tr¡ng, thì phát ra hào quang tr¡ng; hoa màu hÒng, thì phát ra hào quang hÒng... ñÜ©ng sá cÀu cÓng, Çn Çài, Çin các ª cõi TÎnh-Ƕ Çu làm b¢ng ngc vàng châu báu, vô cùng qu giá. 

Chim chóc ª Çây là nh»ng thÙ chim báu, nhÜ båch-håc kh°ng-tܧc, anh-vÕ, xá-l®i, ca-læng, t¢ng già v.v... nh»ng thÙ chim này, ngày Çêm sáu th©i, hót ra nh»ng thÙ ting pháp vi-diu, hoà lÅn trong nh»ng Çiu nhåc thiêng, làm cho ai nghe Çn, cÛng phäi lin phát tâm hoan-h nim PhÆt. Các loài chim do ÇÙc PhÆt A-Di-ñà bin hóa ra Ç thuyt pháp cho chúng-sinh nghe. Ch£ng nh»ng chim bit nói pháp, mà cho Çn nܧc chäy, gió th°i cây reo Çu là nh»ng l©i thuyt- pháp vi-diu, ai nghe cÛng Çu phát tâm nim PhÆt, nim Pháp, nim Tæng. ª ÇÃy, không bao gi© có bóng tÓi, vì nh© hào quang cûa chÜ PhÆt phát ra, sáng chói luôn luôn. Cänh gi§i trang-nghiêm, huy-hoàng, xinh ÇËp nhÜ th là do sÙc Çåi nguyn cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, các bÆc BÒ tát và Thánh chúng, toàn là bÆc ThÜ®ng-thiên gây nên.

Trong hoàn cänh thuÆn tin, vui tÜÖi nhÜ th, nên tÃt cä mi ngÜ©i ª ÇÃy, ai cÛng tinh tÃn tu-hành và dÍ ÇÜ®c thành Çåo-nghip.

II.Nh»ng Çiu kin vãng sanh v cõi TÎnh Ƕ

MuÓn ÇÜ®c sanh v cõi TÎnh-Ƕ, trܧc tiên cÀn phäi Çû ba Çiu kin sau Çây:

1.ñÙc tin ch¡c ch¡n:(Tín)

Trong kinh Hoa-Nghiêm có nói: "Tin là mË các công ÇÙc". Tin có th thành-t¿u quä BÒ-Ç. Lòng tin có ba khía cånh:

a)Tin PhÆt là ÇÃng sáng-suÓt tØ-bi cÙu kh° mi loài. Vì muÓn cÙu Ƕ chúng-sanh mau ht kh° sanh-tº, nên Ngài m§i chÌ bày cänh TÎnh-Ƕ cûa PhÆt A-Di-ñà là m¶t cänh có thÆt.

b)Tin giáo pháp cûa PhÆt nói ra là Çúng Ç¡n chân thÆt, dåy chúng ta phäi nhÃt tâm nim PhÆt, cÀu vãng-sanh v cänh gi§i cûa PhÆt A-Di-ñà. Chúng ta tin ch¡c theo giáo pháp cûa Ngài mà tu hành thì së ÇÜ®c thành công.

c)Tin ª nÖi sÙc månh cûa mình. Nu ta thÆt tâm tin ch¡c: ta là PhÆt së thành, nhÃt tâm trì nim danh hiu PhÆt, quyt ch¡c së ÇÜ®c vãng-sanh cõi TÎnh-Ƕ.

2.LÆp nguyn v»ng-vàng (Nguyn)

Nguyn là muÓn tÓt-ÇËp. LÆp nguyn v»ng vàng nghïa là thit tha mong muÓn, lÆp chí nguyn không thÓi chuyn, quyt sinh v C¿c-låc, dù có g¥p bao trª ngåi gian-lao, kh° sª. Phäi có tÃm lòng thit tha, không gi© phút nào xao-lãng muÓn ÇÜ®c v gÀn PhÆt A-Di-Çà, nhÜ con Çi xa thit-tha ÇÜ®c v g¥p mË.

Trong mi công vic l§n lao, chí nguyn là quan trng. Không có chí nguyn, thì không th thành t¿u ÇÜ®c cä. M¶t nhà væn Çã vit rÃt Çúng: " ñÜ©ng Çi khó, không khó vì ngæn sông cách núi, mà khó vì lòng ngÜ©i ngåi núi e sông". NgÜ©i có chí nguyn, nhÜ thuyn có lái, nhÜ ng¿a có cÜÖng. TØ vic Ç©i cho Çn vic Çåo, muÓn thành công, Çu cÀn yu là lÆp chí-nguyn cho v»ng-vàng.

3.Th¿c hành theo Çúng chí nguyn:(Hånh)

ñã có chí nguyn rÒi, phäi th¿c hành theo Çúng chí nguyn. Th¿c hành ª Çây là luôn luôn trì nim danh hiu PhÆt A-Di-Çà, không có gì khó khæn, cÛng không có gì bó bu¶c l¡m, mà trái låi, bÃt luÆn ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thÙc hay thiu hc Çu có th có ÇÜ®c. ñó là: có ÇÙc tin månh më, lÆp nguyn v»ng vàng, th¿c hành theo Çúng chí nguyn. Có Çû ba yu tÓ Tín, Hånh, Nguyn, là có th bܧc lên ÇÜ©ng Çi Çn cõi C¿c-låc. Cu¶c-hành trình Ãy có th chÆm có th mau, có th khó khæn có th dÍ dàng, nhÜng ai Çã có Çû ba Çiu kin Ãy, thì th nào cÛng dính, ñÙc PhÆt A-Di-ñà lúc nào cÛng s¤n sàng ch© Ç®i Ç Çón tip chúng ta, nhÜ mË ch© con Çi xa v. NhÜng nu mË ch© con mà con không nh§ mË, không muÓn quay v, thì m¥c dù có gÀn nhau Çi n»a, cÛng ch£ng khác gì hai ngÜ©i xây lÜng låi v§i nhau mà Çi, m¶t ngÜ©i Çi v phÜÖng Nam, m¶t ngÜ©i Çi v phÜÖng B¡c, càng Çi càng xa, không th g¥p nhau ÇÜ®c n»a. Trái låi, nu con nh§ mË, m¶t lòng muÓn g¥p mË, trong lúc mË cÛng Çang nh§ và ch© Ç®i con thì, cÛng nhÜ hai ngÜ©i hܧng v nhau mà Çi, m¶t ngÜ©i ª phÜÖng Tây Çi v phÜÖng ñông, m¶t ngÜ©i ª ñông Çi v phÜÖng tây, m¥c dù có cách xa muôn trùng, th nào cÛng së g¥p nhau. 

Ta tin có PhÆt A-Di-ñà, ta quyt tâm th¿c hin chí nguyn Ãy, thì m¥c dù cõi C¿c-låc cách xa mÜ©i muôn Ùc cõi, khi lâm chung, ta cÛng së ÇÜ®c ÇÙc PhÆt A-Di-ñà và Thánh-chúng hin ra Ç tip Ƕ ta v cõi Ãy.

III.Pháp tu v C¿c låc (TÎnh Ƕ)

PhÜÖng-pháp tu v C¿c-låc có nhiu lÓi, nhÜng không ngoài các pháp nim PhÆt. ñây lÜ®c k bÓn pháp nim PhÆt:

1.Trì-danh nim PhÆt:

Trì danh nim PhÆt tÙc là gi» m¶t lòng nh§ nghï danh hiu PhÆt, là nim "Nam-mô A-Di-ñà PhÆt". Khi Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, æn, uÓng, cÛng nim. Nim tØ bu°i mai khi m§i thÙc dÆy cho Çn bu°i tÓi, trܧc khi Çi ngû. Nim suÓt cä ngày không xen hª. Khi gÀn Çi ngû, ngÒi xp bàng bán-già hay kit-già, ch¡p tay mà nguyn r¢ng:

"Con tin l©i cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, gi» m¶t lòng nim danh hiu Ngài, nguyn Ç©i này, bao nhiêu t¶i chܧng thäy Çu tiêu såch, Çn khi lâm-chung ÇÜ®c PhÆt và các vÎ BÒ-tát, Çn tip dÅn chúng con v c¿c-låc".

2.Tham-cÙu nim PhÆt:

Pháp nim-PhÆt tÜ®ng-t® pháp trì-danh, nhÜng mà có khác, nghïa là môi ming không Ƕng, nim không ra ting, mà trong tÜ tܪng có nim PhÆt:

Khi nim có ting thì xét ting Ãy tØ Çâu mà sanh ra. ñn khi ht nim không nghe n»a, thì xét ting Ãy coi nó Çi vào ch nào. Xét cho bit ch sinh ra, ch trª v là ÇÜ®c m¶t phÀn công phu khá cao rÒi, cÙ gi» nhÜ th mà nim, ÇØng cho tán loån, thì ch¡c có ngày minh tâm kin tánh.

3.Quán tܪng nim PhÆt:

Là quán tܪng hình dung ÇÙc PhÆt A-Di-ñà ª trܧc m¡t ta, mình cao m¶t trÜ®ng sáu thܧc, ÇÙng trên hoa sen, mà quán tܪng thân ta cÛng ngÒi trên hoa sen, ch¡p tay hÀu PhÆt. PhÆt thÃy ta, ta thÃt PhÆt. Quán nhÜ th lâu ngày, Çi, ÇÙng, n¢m,ngÒi, nh¡m m¡t, mª m¡t Çu thÃy PhÆt, tÙc là pháp quán Çã thuÀn-thøc.

4.ThÆt-tܧng nim PhÆt:

ThÆt-tܧng nim PhÆt mà nim PhÆt h®p v§i chân-tâm. Vì tÃt cä các pháp Çu do tâm bin hin, bªi tâm bin hin, nên tܧng nó Çu là hÜ vng (phàm sª tܧng, giai thÎ hÜ-vng), duy có chân-tâm là chân-thÆt, không sinh, không dit; không khÙ, không lai, xÜa nay thanh-tÎnh bình Ç£ng nhÜ nhÜ, không hÜ vng, không bin dit, cho nên m§i gi là thÆt-tܧng.

Ba pháp nim PhÆt trܧc thu¶c v S¿, có tánh-cách tim tu và tim quán. ñn pháp thÙ tÜ này, là thu¶c là L-tánh, cao siêu hÖn cä. Nim PhÆt Çn Çây, m§i hoàn toàn rÓt-ráo, m§i ng¶ tánh mình là PhÆt A-Di-ñà, tâm mình là cänh TÎnh-Ƕ.

NhÜng chúng ta phäi luôn luôn nh§ r¢ng: nh© có S¿ m§i hin ra L. Trܧc ht cÛng do Trì-danh nim PhÆt, Quán tܪng nim PhÆt v.v... nh© lÓi døng công tu ba pháp trܧc, Çn lúc thuÀn thøc không còn thÃy có mình là ngÜ©i nim PhÆt và PhÆt là m¶t vÎ mình nim, chÌ còn m¶t chÖn tánh vØa yên l¥ng, vØa chiu soi không næng, không sª, không bÌ, không thº, không h»u, không vô. Ch này chính nhÜ trong kinh TÙ ThÆp NhÎ ChÜÖng, PhÆt nói: "Nim Çn ch vô nim"; hay trong kinh Di-ñà nói: "ñÜ®c nhÃt tâm bÃt loån".

IV.S¿ quan h cûa nim PhÆt trong lúc lâm chung.

Theo quan nim sai lÀm cûa phÀn Çông, thì khi ông bà cha mË cht, con cháu phäi khóc cho nhiu m§i có hiu. Nhiu gia Çình låi còn thuê ngÜ©i Çn "khóc mܧn" Ç cho "rÆm Çám". Theo Çåo PhÆt thì trái låi, lúc ông bà cha mË cht, mà con cháu khóc lóc nhiu, làm Òn, rÓi loån tâm thÀn ngÜ©i s¡p cht là con cháu bÃt hiu. ThÆt th, phút quan trng Ãy cÀn Ç cho ngÜ©i s¡p lâm chung ÇÜ®c yên tïnh, ÇØng làm cho h Ƕng tâm, cäm xúc quá mà khó lìa bÕ cõi Ç©i.

M¶t Çiu quan trng n»a là, khi gÀn lâm chung, bit r¢ng không th sÓng ÇÜ®c, các trÀn duyên nên buông bÕ, ÇØng mn tic cûa cäi, nhà cºa ÇËp, con cháu ngoan. Lòng quyn luyn Ãy làm cho ngÜ©i s¡p tØ trÀn khó vãng sanh. Trong sách có ví dø: nhÜ con cò bÎ con ngao kËp ming låi m¥c dù có Çû cánh hoåt månh, mà không th bay lên ÇÜ®c.

Nên nh§ r¢ng trong các nghip nhân, cÆn tº nghip (nghip trܧc khi lâm chung) là có m¶t mãnh l¿c rÃt l§n trong s¿ ÇÀu thai. Nu còn tâm nim tham lam luyn tic, thì bÎ luân hÒi trª låi, Ç gi» gìn cûa cäi, và kt duyên tình nghïa ái ân n»a, mäy may sanh tº luân hÒi không dÙt.

VÆy trong lúc lâm chung, ngÜ©i ÇÜÖng s¿ cÀn có tâm hÒn thanh thoát, không luyn tic Çau kh°, mà trái låi, phäi thit tha cÀu sanh tÎnh-Ƕ. Còn nh»ng ngÜ©i thân thu¶c thì phäi tránh s¿ khóc lóc, níu kéo ngÜ©i s¡p tØ trÀn và phäi h¶ nim ht sÙc thành tâm, Ç vong linh ngÜ©i lâm chung ÇÜ®c nhË nhàng siêu thoát.

V.Pháp môn nim PhÆt dÍ tu và ch¡c ch¡n có kt quä.

ñåo PhÆt có muôn ngàn pháp môn, t¿u trung có pháp môn nim PhÆt là dÍ tu hÖn cä. Các pháp môn khác nhÜ con mt Çøc Óng tre tØng m¡t mà lên, còn pháp môn nim PhÆt nhÜ con mt Çøc ngay mình tre mà ra. Hai phÜÖng pháp Çu ÇÜa con mt ra khÕi Óng tre cä, phÜÖng pháp sau có kt quä mau chóng hÖn phÜÖng pháp trܧc.

C° nhÖn dåy: "NgÜ©i tu Thin mà không tu TÎnh Ƕ (nim PhÆt) thì mÜ©i ngÜ©i lÀm ht chín. NgÜ©i tu TÎnh Ƕ mà không Tham Thin, muôn ngÜ©i tu muôn ngÜ©i ÇÜ®c vãng sanh (nu nhÃt tâm). Nim PhÆt có cä Tham Thin nhÜ cp Çã có sÙc månh låi còn mc thêm sØng." Nghïa là, lÓi tu nim PhÆt Çã ch¡c ch¡n rÒi, mà còn Tham Thin, låi càng ch¡c ch¡n hÖn n»a. Còn ngÜ©i không tu Thin, mà cÛng không tu TÎnh Ƕ thì nhÜ n¢m giÜ©ng s¡t nóng và ôm trø ÇÒng; nghïa là không tu môn nào, cÙ tåo Çiu ác, thì phäi Çoå vào ÇÎa ngøc, chÎu hình phåt kh° sª. M¶t phen Çã mÃt thân ngÜ©i rÒi, khó mà trª låi làm ngÜ©i ÇÜ®c.

VI.DÅn chÙng.

Pháp môn nim PhÆt, ch¡c ch¡n ÇÜ®c kt quä mÏ mãn nhÜ muÓn. Kinh Di ñà, kinh ThÆp-løc-quán, kinh Hoa-nghiêm, kinh PhÜÖng-Ç£ng v.v... Çu tán thán pháp môn nim PhÆt.

Các vÎ BÒ Tát cÛng Çu tu pháp môn nim PhÆt. NhÜ Ngài VænThù BÒ Tát, trong bài k phát nguyn, có nói: "Nguyn ngã lâm døc mång chung th©i, tÆn trØ nhÙt th chÜ chܧng ngåi, din kin bÌ PhÆt A-Di-ñà, tÙc Ç¡c vãng sanh An-låc quÓc" (nghïa là: Nguyn khi tôi lâm chung dÙt trØ các Çiu ngæn ngåi, thÃy ÇÙc A-Di-ñà trܧc m¡t, lin ÇÜ®c vãng sanh v cõi An-låc).

Ngài Ph°-Hin, Ngài Mã-Minh, Ngài Long-Th, Ngài Vô Trܧc, Ngài Thiên Thân bên Tܧng Tôn, Ngài Trí Giä ñåi SÜ bên Thiên Thai tôn, Ngài Hin Thû bên Hin Thû tôn và còn nhiu vÎ T°-sÜ khác cÛng chuyên nim PhÆt cÀu vãng sanh C¿c låc.

Pháp môn nim PhÆt có s¿ linh nghim rõ ràng. NhÜ ª Trung Hoa, Ngài Hu ViÍn lÆp h¶i Liên-xã, chuyên tu pháp môn nim PhÆt, ba lÀn thÃy PhÆt. Còn nhiu Ngài khác, tu pháp môn nim PhÆt, khi lâm chung, bit trܧc ngày gi© vãng sanh. Tåi Vit Nam, Ngài NhÃt-ñÎnh chùa TØ Hiu, Ngài TÜ©ng Vân (ª Hu), Ngài Hoà ThÜ®ng T-Xuyên (ª Hà Nam) Çu bit trܧc ba ngày thÎ tÎch. Ch£ng nh»ng các Ngài xuÃt gia, mà bên hàng cÜ sï nhÜ ông chû Th©i (Gia-ÇÎnh), ông Phó Kinh ª Nam ÇÎnh (B¡c Vit) cÛng bit trܧc ba ngày së lâm chung.

Pháp nim PhÆt còn có nhiu linh nghim lå thÜ©ng khác n»a, không th k xit ÇÜ®c.

VII.L®i ích cûa pháp nim PhÆt trong Ç©i sÓng hin tin.

Nim PhÆt có nhiu l®i ích, không nh»ng Ç©i sau ÇÜ®c vãng sanh v cõi PhÆt mà hin tåi cÛng có nhiu l®i ích thit th¿c.

1.Nim PhÆt së trØ ÇÜ®c nim chúng sanh:

Nim chúng sanh tÙc là nh§ nghï nh»ng Çiu xÃu xa nhÜ tham, giÆn, kiêu cæng... Do nh»ng Çiu nh§ nghï Ãy mà l©i nói hay vic làm Çu vÜÖng mang t¶i li. Nu ta nim PhÆt, thì tâm trí không còn nh§ nghï Çn nh»ng Çiu xÃu xa, ming và thân không tåo ra ác nghip, nghïa là ta Çã dit ÇÜ®c nim chúng sanh. M¶t gi© nim PhÆt là m¶t gi© b§t nim chúng sanh, m¶t ngày, m¶t tháng, m¶t næm, m¶t Ç©i chuyên nim PhÆt là m¶t ngày, m¶t tháng, m¶t næm, m¶t Ç©i tránh ÇÜ®c nim chúng sanh, tránh ÇÜ®c Çiu ác và làm ÇÜ®c vic lành.

2.Nim PhÆt së trØ ÇÜ®c tâm buÒn phin.

Trong nh»ng lúc buÒn phin Çau kh°, nhÜ g¥p cänh con cái bit ly, v® chÒng xa cách, nhà cºa tiêu tan... nu ta nim PhÆt thì buÒn phin Çau kh° së tiêu tan. Vì sao vÆy? Vì m¶t khi ta nh§ nghï Çn ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, Çn cänh gi§i cûa Ngài, thì không còn bÆn tâm nghï Çn nh»ng ni nim riêng cûa ta n»a. Nim PhÆt Ç°i ÇÜ®c phin não là th.

VIII.Quyt nghi.

1. Có ngÜ©i hÕi r¢ng:

·PhÆt có vô sÓ, vì sao chÌ nim PhÆt A-Di-ñà?

·TÃt cä chÜ PhÆt Çu ÇÒng m¶t th tánh chÖn nhÜ bình Ç£ng. Nim PhÆt A-Di-ñà tÙc là nim tÃt cä chÜ PhÆt.

2. Låi có ngÜ©i hÕi:

·PhÆt Çã có kh¡p nÖi, thì cänh PhÆt cÛng có kh¡p nÖi. Tåi sao không nim PhÆt v ñông PhÜÖng PhÆt, Nam phÜÖng PhÆt mà chÌ cÀu v Tây phÜÖng C¿c-låc?

·ñúng là cõi PhÆt ª Çâu cÛng có, muÓn cÀu v cõi nào cÛng ÇÜ®c, nhÜng chúng ta chÌ cÀu v Tây phÜÖng vì hai l do:

a.Cänh C¿c låc Tây phÜÖng là cänh nh© ÇÙc PhÆt Thích Ca gi§i thiu, chúng ta bit rõ hÖn cä. ñn m¶t cänh gi§i mà ta Çã có nim bao gi© cÛng hÖn là Çn m¶t nÖi ta còn xa lå, không rõ bit gì cä.

b.Ta chuyên tܪng nim m¶t cänh gi§i nhÃt ÇÎnh thì tâm së ÇÜ®c duy nhÃt. Nu hôm nay nim cänh gi§i này, hôm sau nim cänh gi§i khác thì tâm së tán loån, nim không ÇÜ®c tÆp trung. CÛng nhÜ nhiu ngã thì dÍ låc. Tu pháp môn nim PhÆt cÓt nhÃt là ÇÜ®c "nhÃt tâm bÃt loån".

C. Kt luÆn:

Pháp môn nim PhÆt là m¶t pháp môn dÍ tu hành hÖn cä. Nim PhÆt klhông phäi hao công, nhc sÙc, khó khæn. NgÜ©i trí thÙc, kÈ Çi buôn, ngÜ©i làm ru¶ng, kÈ th® thuyn, bÃt luÆn ª Çâu và lúc nào Çu có th nim ÇÜ®c cä. Pháp môn nim PhÆt Çã dÍ tu mà låi có kt quä ch¡c thÆt, viên mãn là vãng sanh v Tây phÜÖng C¿c låc.

Song muÓn có kt quä, Çiu kin tiên quyt là phäi có: Tín, Hånh, Nguyn ÇÀy Çû; phäi có s¿, l viên dung, không nên chÃp s¿ mà bÕ l hay chÃp l mà bÕ s¿. CÓt yu là phäi nim Çn nhÃt tâm bÃt loån, cÀu sanh v C¿c låc, không còn kh°: sanh, già, bnh, cht n»a.

Chúng ta Çã trót sanh ra ª cõi Ç©i này, ai låi không bit có thân là kh°, dù có vui Çi n»a, cÛng chÌ vui trong chÓc lát, mà cái kh° låi Çeo Çu°i theo luôn, nhÜ hai bánh xe læn theo chân con bò. VÆy chúng ta nên chuyên cÀn nim PhÆt Ç s§m ÇÜ®c giäi thoát. Sách có câu:

"Måc Çãi lão lai phÜÖng nim PhÆt.

Cô phÀn Ça thÎ thiu niên nhÖn".

Nghïa là: ch§ Ç®i Çn già m§i nim PhÆt; trong nghïa ÇÎa, thiu chi mÒ cûa hång thiu niên. Vì vÆy, trong gi© phút còn månh khoÈ chúng ta phäi chuyên cÀn nim PhÆt. Bit vô thÜ©ng còn kiên tâm ch© Ç®i chúng ta cho Çn ngày mai chæng?

Ho¢ng Pháp