Make your own free website on Tripod.com
 
Tu Hc

 
 
Nghi ThÙc Tøng Gi§i
Tài Liu
Kinh A Di ñà
Nghi ThÙc Quá ñÜ©ng
Nghi ThÙc Tu Bát Quan Trai Gi§i Tåi Gia
Nh»ng Ç tài Çã ÇÜ®c thuyt giäng trong các khóa tu Bát Quan Trai