Make your own free website on Tripod.com
 
Nghi ThÙc Tøng Gi§i

Nim HÜÖng

Nguyn Çem lòng thành kính
Gªi theo Çám mây hÜÖng
Phܪng phÃt kh¡p mÜ©i phÜÖng
Cúng dÜ©ng ngôi Tam Bäo
Th trn Ç©i gi» Çåo
Theo t¿ tánh làm lành
Cùng pháp gi§i chúng sanh
CÀu PhÆt tØ gia h
Tâm BÒ Ç kiên cÓ
Xa b kh° nguÒn mê
Chóng quay v b© giác.O

(Incense Offering
We wholeheartly send our respects via the fragrant cloud of incense floating throughout  the ten directions as an offering  to the Three Gems. We vow to maintain our faith for life. Following our True Nature, we shall only do wholesome actions. We pray to the loving Buddha so that he will vigorously proctect our Bodhi mind and help us to awake from the sea of suffering, overcome the root of forgetfulness and to return us to the shore of enlightenment.)

Kÿ Nguyn

Gi© này chúng con dâng ht lòng thành hܧng v Ba Ngôi Báu, phát nguyn th trì pháp bäo. Nguyn cho chánh pháp ÇÜ®c lan truyn kh¡p chÓn, kÈ mù ÇÜ®c thÃy, kÈ Çic ÇÜ®c nghe, ngÜ©i Çau kh° ÇÜ®c an vui tÎnh låc. Låi nguyn ngÜ©i ngÜ©i tØ bÕ tham giÆn, si mê; tܧi tÄm tØ bi, hånh phúc; làm lành lánh d», thÜÖng yêu Çùm bc lÅn nhau; th gi§i dÙt nghip binh Çao; muôn loài an vui giäi thoát. Chúng con nguyn Ç©i Ç©i, kip kip thÜ©ng làm bà con PhÆt pháp, quyn thuc tØ bi, h trì Tam Bäo ª mãi th gian, sÓng Ç©i an vui, t¿ tåi. TØ nay, såch ht não phin, thoát vòng mê mui; Nguyn cùng pháp gi§i chúng sanh Çu trª nên tÌnh thÙc. O

   (Great Vow
Now, we are respectfully present before the Three Gems promising to keep the precepts.
May the right Dharma spread everywhere so that the blind may see, the deaf may hear and the suffering beings be happy and blissful. Furthermore, may every one replace anger and ignorance with loving kindness and compassion by doing wholesome acts, avoiding unwholesome acts, loving and protecting each others. Through this, wars everywhere in the world will cease and all beings will be happy and liberated.  We vow, life after life, eon after eon, to be friends with the Dharma, with Buddhist relatives, to protect the Three Gems in this world, and to keep them alive  forever. Henceforth, we shall liberate all sufferings and fortgetfulness from our minds. May all beings fully awake.)

Tán PhÆt

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng
Ba cõi ch£ng ai b¢ng
ThÀy dåy kh¡p tr©i ngÜ©i
Cha lành chung bÓn loài
Quy y tròn m¶t nim
DÙt såch nghip ba kÿ
XÜng dÜÖng cùng tán thán
­c kip không cùng tÆn. O

(Praise the Buddha
The immeasurable medicine king,
Incomparable in the three realms
The teacher of gods and human beings,
The benevolent  father of four type of beings
In just one instance of taking refuge,
We rid ourselves of all karmas acquired in the three tenses
We give praise and honor the Budha for all eternity.)

Quán Tܪng

PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng rng l¥ng
ñåo cäm thông không th nghï bàn
Lܧi Ç châu ví Çåo tràng
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo, hào quang sáng ng©i
Trܧc bäo ta thân con änh hin
Cúi ÇÀu xin th nguyn quy y. O

(Contemplation
Buddha's and human beings' natures are completely purified
These natures  understand the Dharma without having any thoughts arise
The whole universe is the Buddha's shrine
The aura of the Buddha shines brilliantly in the ten directions
Appearing now before the Buddha's shrine, we bow down to take refuge.)

ñänh LÍ
(Prostration)

Chí tâm Çänh lÍ : Nam mô tÆn hÜ không, bin pháp gi§i, quá hin, vÎ lai thÆp phÜÖng chÜ PhÆt, tôn Pháp. Hin Thánh Tæng thÜ©ng trú Tam Bäo. (1 låy)O
(With determination, we humbly prostrate to the Buddhas, the Dharma, and the Shangha of the past, present, and the future throughout  the ten directions of the universe. (1 bow))

Chí tâm Çänh lÍ : Nam mô Ta Bà Giáo chû ñiu ng¿ B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai hå sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ-tát, ñåi Hånh Ph° hin BÒ-tát, H¶ Pháp chÜ tôn BÒ Tát, Linh SÖn Hi ThÜ®ng PhÆt BÒ-tát. (1 låy) O
(With determination, we humbly prostrate to the Shakyamuni Buddha; to the succeeding Maitreya Buddha; to the Great Mind Mansjuri Bodhisattva; to the great strength Mahasthammaprapta Maha Bodhisattva; to the honorable Dharma Protector Bodhisattvas; to the great assembly of Buddha and Boddhisattvas at the Vulture Peak's.

Chí tâm Çänh lÍ : Nam mô Tây PhÜÖng C¿c Låc Th Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, ñåi Bi Quan Th Âm BÒ Tát, ñåi Th Chí BÒ Tát, ñåi nguyn ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi chúng BÒ Tát. (1 låy) OO
(With determination, we humbly prostrate to the West Blissful Pureland Amitabha Buddha; to the Great Compassionate Avalokitesvara Maha Boddhisattva; to the Great Strength Mahasthammaprapta Maha Bodhisattva; to the king of great vows Ksitigarbha Maha Bodhisattva; and to  the Pure Tranquil Ocean Assembly of Bodhisattvas. (1 bow))

Tán HÜÖng

Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn
TÕa xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i phÜÖng
Hin thành mây báo kit tÜ©ng
ChÜ PhÆt rõ bit ngn hÜÖng chí thin
Pháp thân toàn th hin tin
ChÙng minh hÜÖng nguyn, phܧc lin ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ-tát. (3 lÀn) O

Nam Mô Bát Nhã Hi ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát (3 lÀn) O

Incense Praise

As the Incense Holder is fired with incense, its fragrance penetrates the Shrines of the Ten Directions.  It becomes a cloud of Peace and Joy, the Buddhas recognize the cloud as the incense of dedicated meditation.  The Dharma Body appearing in the Present gives approval to the Incense Prayer to ensure Good Merit.

Give praise to the Fragrant Cloud Covered Bodhisattvas! (3 Times)

Give praise to the Wise Assembly of Buddhas and Bodhisattvas!  (3 Times)
 

Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt ña
Tâm Kinh

Quán T¿ Tåi BÒ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mÆt Ça, th©i chiu kin ngÛ uÄn giai không, Ç nhÙt thit kh° ách. Xá L®i Tº, s¡c bÃt dÎ không, không bÃt dÎ s¡c, s¡c tÙc thÎ không, không tÙc thÎ s¡c, th tܪng hành thÙc dic phøc nhÜ thÎ.
Xá L®i Tº, thÎ chÜ pháp không tܧng, bÃt sanh bÃt dit, bÃt cÃu bÃt tÎnh, bÃt tæng bÃt giäm.
ThÎ cÓ không trung vô s¡c, vô th tܪng hành thÙc.
Vô nhãn nhï t thit thân , vô s¡c thanh hÜÖng vÎ xúc pháp, vô nhãn gi§i nãi chí vô thÙc gi§i.
Vô vô minh, dic vô vô minh tÆn, nãi chí vô lão tº, dic vô lão tº tÆn.
Vô kh°, tÆp, dit, Çåo.
Vô trí dic vô Ç¡c, dï vô sª Ç¡c cÓ.
BÒ Ç tát Çõa y Bát nhã Ba la mÆt Ça cÓ, tâm vô quái ngåi, vô quái ngåi cÓ, vô h»u khûng bÓ, viÍn ly Çiên Çäo mng tܪng, cÙu cánh Nit bàn.
Tam th chÜ PhÆt, y Bát nhã Ba la mÆt Ça cÓ, Ç¡c A nÆu Ça la Tam miu Tam bÒ Ç.
CÓ tri Bát nhã Ba la mÆt Ça, thÎ Çåi thÀn chú, thÎ Çåi minh chú, thÎ vô thÜ®ng chú, thÎ vô Ç£ng Ç£ng chú, næng trØ nhÃt thit kh°, chân thÆt bÃt hÜ. CÓ thuyt Bát nhã Ba la mÆt Ça chú, tÙc thuyt chú vit:
Yt Ç yt Ç, ba la yt Ç, ba la tæng yt Ç, bÒ Ç tát bà ha (3 lÀn).

(Avalokiteshvara Bodhisattva when meditating in a deep level of wisdom, clearly perceived that all five elements are empty, which saves from all anguish and troubles.
Sariputra! Form does not differ from emptiness and emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness and emptiness itself is form. Sensation, perception, action, consciousness are also like this. Sariputra, these matters are marked by emptiness. Neither being born nor perishing; being not stained nor pure; Neither increasing nor decreasing. For these reasons, there is in emptiness, no form nor is there sensation, perception, action or consciousness; No eye, ear, nose, tongue, body, mind. No form, sound, smell, taste, touch, dharma; No visible world, no mental world; There is no ignorance or destruction of ignorance. There is no old age and death, no destruction of old age and death; No anguish or its formation or its suppression or the way thereto; No wisdom and no attainment, since there is nothing to attain. The Boddhisattva by depending on the perfect wisdom has thought free of entrapment or obstacles, since there is no entrapments or obstacles; having thus nothing to fear. He separates himself from all perverse imaginings and dream like notions achieving complete and final perfect happiness and tranquility . The Buddhas from past, present, and future by relying on perfect wisdom have had the supreme enlightenment.
Therefore know that Perfect Wisdom is the great sacred mantra, the great vivid mantra, the unsurpassed mantra, the supreme mantra, which completely removes all anguish. That is real, not vain.
Therefore set forth the Perfect Wisdom mantra, set forth this mantra and proclaim:
"Oh, you have done! You have done! You have completely crossed the margin. This is Enlightenment (Satori)! Congratulations!" (In Sanscrit: Gate gate paragate parasam gate)

Tác Pháp

Xin Çåi chúng l¡ng nghe: Hôm nay ngày ..... tháng .... næm ......., ngày ÇÜ®c chn Ç thuyt tøng gi§i luÆt, qu PhÆt tº Çã tÆp hp Çúng gi© giÃc và s¤n sàng nghe thuyt Çc gi§i luÆt trong tinh thÀn hòa h®p, nhÜ vÆy, vic tøng gi§i là h®p pháp.  O

(Precept announcement)

Members, please pay attention: Today is ...., month of ....year....., the chosen day to recite the Five Precepts. Buddhists has arrived on time and are ready to listen to the precept recitation in the spirit of harmony; therefore, the recitation of the precepts is valid.

Khai thÎ

ñây là lúc chúng ta tuyên thuyt næm gi§i Ðu bà t¡c và Ðu bà di. Xin qu vÎ l¡ng nghe. Næm gi§i là cæn bän cûa ngÜ©i PhÆt tº tåi gia. Các vÎ hãy l¡ng nghe tØng gi§i m¶t v§i tâm thanh tÎnh, lÃy gi§i luÆt làm tÃm gÜÖng trong v¡t Ç soi chiu ni tâm mình, và xin im l¥ng trä l©i "có" mi khi thÃy trong tháng qua có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i luÆt ÇÜ®c tuyên Çc. Xin các vÎ s¤n sàng. ñây tôi xin tuyên Çc ni dung cûa næm gi§i: O

(Opening Remarks

 (Now is the time for us to proclaim the Five Precepts of the Lay Buddhist Man [Upasaka] and Woman [Upasika]. Please pay attention. The Five Precepts are the foundation for all Lay Buddhists. Listen to each Precept with a purified mind.  Use the Precepts as a clear mirror  to reflect your inner mind.  Reply silently with a "yes" to each of the Precepts you kept during the last month using Right Effort. Please be ready. At this time, I proclaim the contents of the Five Precepts) (Bell)
 

Gi§i thÙ nhÃt là bäo v sinh mång:

Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do s¿ sát håi gây ra, con xin hc theo hånh Çåi bi Ç bäo v s¿ sÓng cûa mi ngÜ©i và mi loài. Con nguyn không git håi sinh mång, không tán thành s¿ git chóc, và không Ç kÈ khác git håi, dù là trong tâm tܪng hay trong cách sÓng h¢ng ngày cûa con.
ñó là gi§i thÙ nhÃt cûa næm gi§i. Trong tháng qua qu vÎ có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i Ãy hay không? (ba hÖi thª, chuông) O

(The First Precept:  On Protecting Life
Aware of the suffering caused by the destruction of life, I vow to cultivate compassion and to learn the ways of protecting the lives of people, animals and plants. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to condone any act of killing in the world, in my thinking, and in my way of life.
This is the first precept. Have you tried your best to learn it  and practice it in the last month?)

Gi§i thÙ hai là tôn trng quyn tÜ h»u:

Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do lÜ©ng gåt, trm cܧp, và bÃt công xã hi gây ra, con xin hc theo hånh Çåi tØ Ç Çem nim vui sÓng và an låc cho mi ngÜ©i và mi loài, Ç chia xÈ thì gi©, næng l¿c, và tài vÆt cûa con v§i nh»ng kÈ Çang thÆt s¿ thiu thÓn. Con nguyn không lÃy làm tÜ h»u bÃt cÙ m¶t cûa cäi nào không phäi do mình tåo ra. Con nguyn tôn trng quyn tÜ h»u cûa kÈ khác, nhÜng cÛng nguyn ngæn ngØa kÈ khác không cho h tích tr» và làm giàu m¶t cách bÃt lÜÖng trên s¿ Çau kh° cûa con ngÜ©i và cûa muôn loài.
ñó là gi§i thÙ hai cûa næm gi§i. Trong tháng qua qu vÎ có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i Ãy hay không? (ba hÖi thª, chuông) O

(The Second Precept On Respecting What Belongs to Others
Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing and oppression, I vow to cultivate loving-kindness and learn ways to work for the well-being of people, animals and plants. I vow to practice generosity by sharing my time, energy, and material resources with those who are in real need. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others. I will respect the property of others, but I will do everything in my power to prevent others from profitting from human suffering or the suffering of other species.
This is the second precept. Have you tried your best to learn it  and practice it in the last month?)

Gi§i thÙ ba là bäo v tit hånh:

Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do thói tà dâm gây ra, con xin hc theo tinh thÀn trách nhim Ç giúp bäo v tit hånh và s¿ an toàn cûa mi ngÜ©i và mi gia Çình trong xã hi. Con nguyn không æn n¢m v§i nh»ng ngÜ©i không phäi là v® hay chÒng cûa con. Con thÙc ÇÜ®c r¢ng nh»ng hành Çng bÃt chánh së gây ra nh»ng kh° Çau cho kÈ khác và cho chính con. Con bit muÓn bäo v hånh phúc cûa mình và cûa kÈ khác thì phäi bit tôn trng nh»ng cam kt cûa mình và cûa kÈ khác. Con së làm mi cách có th, Ç bäo v trÈ em, không cho nån tà dâm tip tøc gây nên s¿ Ç° v« cûa các gia Çình và cûa Ç©i sÓng Çôi lÙa.
ñó là gi§i thÙ ba cûa næm gi§i. Trong tháng qua qu vÎ có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i Ãy hay không? (ba hÖi thª, chuông) O

(The third precept On Protecting Chastity
Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility and learn ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families and society. I am determined not to engage in sexual relations without love and long-term commitment. To preserve the happiness of myself and others, I am determined to respect my commitments and the commitments of others. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to protect families from being broken by sexual misconduct.
This is the third precept. Have you tried your best to learn it  and practice it in the last month?)

Gi§i thÙ tÜ là th¿c tÆp chánh ng» và l¡ng nghe:

Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do l©i nói thiu chánh nim gây ra, con xin hc theo hånh ái ng» và l¡ng nghe Ç dâng t¥ng nim vui cho ngÜ©i và làm vÖi b§t kh° Çau cûa ngÜ©i. Bit r¢ng l©i nói có th Çem låi hånh phúc ho¥c kh° Çau cho ngÜ©i, con nguyn chÌ nói nh»ng l©i gây thêm nim t¿ tin, an vui, và hy vng, nh»ng l©i chân thÆt có giá trÎ xây d¿ng s¿ hiu bit và hòa giäi. Con nguyn không nói nh»ng l©i sai v§i s¿ thÆt, không nói nh»ng l©i gây chia rë và cæm thù. Con nguyn không loan truyn nh»ng tin mà con không bit ch¡c là có thÆt, không phê bình và lên án nh»ng Çiu con không bit ch¡c. Con nguyn không nói nh»ng Çiu có th tåo nên s¿ bÃt hòa trong gia Çình và Çoàn th, nh»ng Çiu có th làm tan v« gia Çình và Çoàn th.
ñó là gi§i thÙ tÜ cûa næm gi§i. Trong tháng qua qu vÎ có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i Ãy hay không? (ba hÖi thª, chuông) O

(The Fourth Precept On Mindful Speech and Deep Listening
Aware of suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to the suffering of others, I vow to cultivate loving speech and deep listening in order to bring joy and happiness to others and relieve others of their suffering. Knowing that words can create happiness or bring suffering, I vow to learn to speak truthfully, with words that can inspire self confidence, joy and hope. I am determined not to spread news that I do not know to be certain, and not to criticize or condemn things I am not sure of . I will refrain from uttering words that can cause division or discord, or that can cause the family or the community to break. I will make every effort to reconcile and resolve all conflicts, even small.
This is the fourth precept. Have you tried your best to learn it  and practice it in the last month?)

Gi§i thÙ næm là bäo v và nuôi dÜ«ng thân tâm, không xº døng rÜ®u, các chÃt ma túy và tiêu thø nh»ng sän phÄm có Çc tÓ:

Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do s¿ sº døng ma túy và Çc tÓ gây ra, con xin hc cách chuyn hóa thân tâm, xây d¿ng sÙc khÕe thân th và tâm hÒn b¢ng cách th¿c tÆp chánh nim trong cách æn uÓng và tiêu thø. Con nguyn chÌ tiêu thø nh»ng gì có th Çem låi an låc cho thân tâm con, và cho thân tâm gia Çình và xã hi con. Con nguyn không uÓng rÜ®u, không sº døng các chÃt ma túy, không æn uÓng ho¥c tiêu thø nh»ng sän phÄm có Çc tÓ, trong Çó có m¶t sÓ sän phÄm truyn thanh, truyn hình, sách báo, phim änh, và chuyn trò. Con bit r¢ng tàn hoåi thân tâm b¢ng rÜ®u và các Çc tÓ Ãy là phän bi t° tiên, cha mË, và cÛng là phän bi các th h tÜÖng lai. Con nguyn chuyn hóa båo Çng, cæm thù, s® hãi, và buÒn giÆn b¢ng cách th¿c tÆp phép kiêng c» cho con, cho gia Çình con, và cho xã hi. Con bit phép kiêng khem này rÃt thit yu Ç chuyn hóa t¿ thân, tâm thÙc cng ÇÒng và xã hi.
ñó là gi§i thÙ næm cûa næm gi§i. Trong tháng qua qu vÎ có cÓ g¡ng hc hÕi và hành trì gi§i Ãy hay không? (ba hÖi thª, chuông) O

(The Fifth Precept On Protecting and Nourishing Body and Mind _ Not Consuming Alcohol, drugs, or Other Items that Contain Toxins:
Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I vow to cultivate good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I vow to ingest only items that preserve peace, well-being and joy in my body, in my consciousness, and in the collective body and consciousness of my family and society. I am determined not to use alcohol or any other intoxicants, or to ingest foods or other items that contain toxins, such as certain T.V. programs, magazines, books, films and conversations. I am aware that to damage my body and my consciousness with these poisons is to betray my ancestors, my parents, my society, and future generations. I will work to transform violence, fear, anger, and confusion by practicing a diet for myself and for society. I understand that a proper diet is crucial for self-transformation, and for the transformation of society.
This is the fifth precept. Have you tried your best to learn it  and practice it in the last month?)

Khai thÎ

Các PhÆt tº! ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i, ÇÜ®c g¥p PhÆt, Pháp và ÇÜ®c th næm gi§i là m¶t may m¡n cho chính bän thân, cho gia Çình và cho giòng h. Thì gi© thÃm thoát nhÜ tên bay, qu vÎ phäi chuyên cÀn tu hc, ÇØng bÕ phí th©i gi©. Nghe chuông, xin qu vÎ ÇÙng lên hܧng v bäo Çin låy xuÓng ba låy Ç tÕ lòng tôn kính Tam Bäo. OOO

   Closing Remarks

Lay Buddhists! born as human beings, meeting the Buddha, the Dharma and taking the five precepts is a fortunate opportunity for you, for families and for relatives. Time goes by as quickly fast as an arrow flying, so you need to strive to practice digently and do not waste any valuable time.
Listening to the bell, please stand facing the shrine and bow three times to show your respect to the three gems.
 

Nim PhÆt
(Reciting Buddha Names)
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt (3 lÀn)O
(Nammo Shakya Muni Buddha (3 times - Bell))
Nam Mô ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát (3 lÀn)O
(Nammo Manjushri Bodhisattva (3 times - Bell))
Nam Mô ñåi Hånh Ph° Hin BÒ Tát (3 lÀn)O
(Nammo Samantabhadra Bodhisattva (3 times - Bell))
Nam Mô ñåi Bi Quán Th Âm BÒ Tát (3 lÀn)  O
(Nammo Avalokiteshvara Bodhisattva (3 times - Bell))
Nam Mô ñåi Nguyn ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát (3 lÀn)O
(Nammo Kshitigarbha Bodhisattva (3 times - Bell))
Nam Mô Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát (3 lÀn)O
(Nammo Pure Tranquil Ocean Assembly of  Bodhisattvas (3 times - Bell))
Nam Mô ñåo Tràng Hi ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát (3 lÀn)O
(Nammo Great Assemblies and Shrines of  the Buddhas and Bodhisattvas (3 times - Bell))

Ba Quy Y

T¿ quy y PhÆt, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, th theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy) O
(I take refuge in the Buddha. May all sentient beings follow the way with immeasurable hearts. (1 bow - Bell))

T¿ quy y Pháp, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÃu rõ kinh tång, trí hu nhÜ bin. (1 låy) O
(I take refuge in the Dharma. May all sentient beings understand scriptures with wisdom as vast as oceans. (1 bow - Bell))

T¿ quy y Tæng, ÇÜÖng nguyn chúng sanh, thÓng l Çåi chúng, ht thäy không ngåi. (1 låy) OOO
(I take refuge in the Shangha, the community that lives in harmony and awareness. (1 bow - Bell))

HÒi Hܧng

Tøng gi§i pháp thâm diu
Tåo công ÇÙc vô biên
ñ tº xin hÒi hܧng
Cho chúng sanh mi min.  O

Pháp môn xin nguyn hc
Ân nghïa xin nguyn Çn
Phin não xin nguyn Çoån
Quä PhÆt xin nguyn thành  O

Nguyn sinh v TÎnh ñ
Sen nª thÃy vô sinh
ChÜ PhÆt và BÒ Tát
Là nh»ng bån ÇÒng hành  O

Nguyn Çem công ÇÙc này
Hܧng v kh¡p tÃt cä
ñ tº và chúng sanh
ñu trn thành PhÆt Çåo  OOO

   The Great Vows
Infinite sentient beings, I vow to take to the other shore
Immeasurable afflictions, I vow to eliminate
Innumerable Dharma Methods, I vow to master
The Ultimate Enlightenment of Buddhahood, I vow to attain.

I vow to gain rebirth in the Western Pureland,
With  the nine levels of the  Lotus Flower    as my parents.
Blossoming to see the Buddha, and to attain Enlightenment,
With infinite Boddhisattvas as my friends.

Vowing to transfer all of these merits to everyone,
I and along with all sentient beings
Will achieve the Buddha's way.

[Trª v trang chính]