Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

TÙ Nhip Pháp

I.ñÎnh nghïa: 

BÓn nhip pháp là bÓn phÜÖng pháp nhip hóa chúng sanh. ñây là bÓn phÜÖng tin mà ngÜ©i PhÆt tº có th Ùng døng trong mi trÜ©ng h®p và hoàn cänh nh¢m nhip phøc và cäm hóa chúng sanh.

II.Hành tܧng bÓn nhip pháp.

BÓn nhip pháp là: BÓ thí, ái ng», l®i hành và ÇÒng s¿.

1.BÓ thí nhip:

a.Tài thí: ñem cûa cäi giúp Ç« Ç©i sÓng thit th¿c cho chúng sanh.

·N¶i tài: Cûa cäi ngay trên thân nhÜ: bÓ thí thân mång, bÓ thí sÙc l¿c, l©i nói, kin...

·Ngoåi tài: Cûa cäi ngoài thân nhÜ: tin båc, áo cÖm, nhà cºa, thuÓc thang ...

b.Pháp thí: ñem giáo pháp chân chính bÓ thí.

·Thuyt giäng chánh pháp: hܧng dÅn và làm cho chúng sanh hiÍu ÇÜ®c chánh pháp.

·Cúng dÜ©ng chánh pháp: th¿c hành, kính lÍ, tøng kinh, Çc pháp Ç hÒi hܧng công ÇÙc cho tÃt cä chúng sanh.

c.Vô u thí: dùng tÃt cä phÜÖng tin bÓ thí Ç chúng sanh an tâm trܧc s¿ nguy him và bin cÓ.

·G¥p khi Çói kém: Ta Çem cûa cäi, áo cÖm bÓ thí.

·Không làm ác, gây håi chúng sanh.

·G¥p tai nån khûng khip.

·S® kh° sanh tº luân hÒi ta cÀn phäi khuyn tu Ç cÀu giäi thoát.

2.Ái ng» nhip:

Dùng l©i nói tØ hoà thân mÆt và thành thÆt Ç nhip hoá.

a.L©i nói sáng suÓt rõ ràng h®p chánh l Ç cäm hoá hܧng dÅn ngÜ©i.

b.L©i nói hoà nhã, hin dÎu Ç cäm hoá khuyn khích và an ûi.

c.L©i nói thành thÆt, ngay th£ng không xäo quyt, Ç cäm hoá, tæng trܪng lòng kính tin PhÆt, Pháp, Tæng.

3.L®i hành nhip:

Nhip hoá b¢ng tÃt cä hành Ƕng có l®i ích.

a.L®i hành trong công vic. Th¿c hành hånh tài thí Ç tÜ tr® Ç©i sÓng vÆt chÃt cho mi ngÜ©i, th¿c hành hånh pháp thí Ç giáo hoá mi ngÜ©i và hånh vô u Ç dung hoà nh»ng tÜ tܪng khip nhÜ®c cûa chúng sanh.

b.- L®i hành trong s¿ tÃn tu: Gi» gi§i thanh tÎnh, siêng tu thin quán, trØ tham døc , Çào thäi si mê....

4.ñÒng s¿ nhip.

Cùng sÓng v§i chúng sanh trong mi công vic (hc tÆp, chÙc vø, thÜÖng mãi...), mi hoàn cänh (giàu, nghèo, sang, hèn..), mi ÇÎa vÎ (chÙc tܧc, quyn vÎ..), mi tÜ tܪng (cao, thÃp..) Ç cäm hoá và nhip phøc.

III.L®i ích:

1.BÓ thí:

a.Giäi thoát cänh kh° bÀn cùng

b.Giäi thoát t¶i chܧng vô minh trong Ç©i nay và nhiu Ç©i.

c.Giäi thoát mi ni lo s®.

2.Ái ng»:

a.TÃt cä giáo Çin vi diu së ÇÜ®c t¿ tåi thÃu nhÆp.

b.TÃt cä phin não sÀu kh° së ÇÜ®c t¿ tåi an vui.

c.TÃt cä công ÇÙc thù th¡ng së ÇÜ®c t¿ tåi tæng trܪng.

3.L®i hành:

a.Tæng tin phܧc thin trong tÃt cä hành vi.

b.Tæng tin ÇÙc Ƕ trong tÃt cä nim.

4.ñÒng s¿:

a.Cäi thin tÃt cä hånh nghip bÃt chánh Ç hoàn toàn thành t¿u hånh nghip chân chánh.

b.Cäi thin tÃt cä nim và tÆp quán bÃt chính Ç hoàn toàn thành t¿u nim tÆp quán thin mÏ.

IV.Kt luÆn:

BÓn nhip pháp là m¶t pháp môn rÃt cø th hoàn bÎ l®i sanh.