Make your own free website on Tripod.com
PhÆt Hc Ph° Thông

Hòa ThÜ®ng Thích Thin Hoa

Tøng Kinh, Trì Chú, Nim PhÆt

NgÜ©i PhÆt-tº, nu chÌ th©, låy và cúng PhÆt thì cÛng chÜa có th ÇÜ®c gi là thuÀn-thành.NgÜ©i PhÆt Tº thuÀn-thành còn phäi tøng kinh, trì-chú và nim PhÆt.Vä låi, nu bÕ qua ba cái phÀn sau này, thì ba phÀn trܧc là th©, låy và cúng khó có th viên-dung cä S¿ và L ÇÜ®c.Vì phÀn l là phÀn cao-siêu khó th¿c-hành, mà nu chúng ta không tøng kinh, nim PhÆt Ç cho tâm-hÒn ÇÜ®c sáng-suÓt, tÕ ng¶ các l lë sâu-xa huyn-diu trong kinh-Çin, thì chúng ta không làm th nào Ç Çåt ÇÜ®c 4 phép låy thu¶c v l là:Phát trí thanh-tÎnh lÍ, biên nhÆp pháp-gi§i lÍ, chánh-quán lÍ, thÆt-tܧng bình Ç£ng lÍ, và næm món diu-hÜÖng Ç cúng PhÆt là: gi§i-hÜÖng, ÇÎnh-hÜÖng, hu-hÜÖng, giäi-thoát hÜÖng, giäi-thoát tri-kin hÜÖng. Và nu không th¿c hành ÇÜ®c 4 phép låy v l và cúng-dÜ©ng ÇÜ®c 5 món diu-hÜÖng, thì s¿ låy và cúng chÌ còn có phÀn "S¿" là phÀn hình thÙc; và vì th, kÈ tín-ÇÒ khó có th tin ÇÜ®c trên ÇÜ©ng Çåo.Bªi vÆy, cùng m¶t lÀn v§i th©, låy, cúng PhÆt, chúng ta phäi tøng kinh, trì-chú và nim PhÆt.ñó là nh»ng Çim cæn-bän tÓi thiu mà m¶t PhÆt-tº thuÀn-thành không th bÕ qua ÇÜ®c.

I.ñÎnh Nghïa

1.Tøng Kinh:Tøng là Çc thành ting m¶t cách có âm-Çiu và thành kính.Tøng kinh là Çc m¶t cách thành-kính nh»ng l©i ÇÙc PhÆt Çã dåy trong kinh Çin, h®p v§i chân-l và cæn-cÖ cûa chúng sanh.

2.Trì-chú:Trì là n¡m gi» m¶t cách ch¡c ch¡n.Chú là l©i bí-mÆt cûa chÜ PhÆt mà chÌ có chÜ PhÆt m§i hiu ÇÜ®c, chÙ các hàng BÒ-tát cÛng không có th hiu thÃu.Các bài chú Çu có oai-thÀn và công ÇÙc không th nghï bàn, dÙt trØ Ç¿®c nghip-chܧng, tiêu-tai giäi nån và tæng trܪng phܧc hu nên cÛng gi là thÀn-chú.

3.Nim PhÆt:Nim là tܪng nh§.Nim PhÆt là tܪng nh§ danh hiu PhÆt, hình dung PhÆt và ÇÙc-hånh cûa PhÆt, Ç luôn luôn cÓ-g¡ng nÓi theo bܧc chân Ngài.

II.L Do Phäi Tøng Kinh, Trì Chú và Nim PhÆt

1.Vì sao phäi tøng kinh? Chúng ta sÓng trong cõi døc, cho nên lòng døc-vng cûa chúng ta không bao gi© ngØng nghÌ, cho Çn trong giÃc ngû, cÛng còn chiêm-bao cãi lÅy, cÜ©i khóc, vui buÒn nhÜ lúc thÙc.Trong cänh mê m© ÇÀy døc-vng Ãy, may thay, ÇÙc PhÆt Çã vì thÜÖng-xót chúng sanh mà truyn dåy nh»ng l©i vàng ngc có th phá tan màn mây u-ám cûa vô minh và t¶i-li.NhÜng nh»ng l©i lë cao-siêu Ãy chúng ta nghe qua m¶t lÀn, hai lÀn cÛng không th hiu thÃu và nh§ ht ÇÜ®c.Cho nên chúng ta cÀn phäi Çc Çi Çc låi mãi mãi Ç cho l nghïa thâm-huyn ÇÜ®c tÕa ra, và ghi kh¡c trong thân tâm chúng ta, không bao gi© quên ÇÜ®c.ñó là l do khin chúng ta phäi tøng kinh.

2.Vì sao phäi trì-chú? Chú có công-næng phi thÜ©ng, nu ngÜ©i thành tâm trí-chú, thì ÇÜ®c nhiu hiu-l¿c không th tܪng-tÜ®ng.Ch£ng hån, thÀn chú "Båt nhÙt th nghip chܧng cæn -bän Ç¡c sanh tÎnh-Ƕ Çà-la-ni" có hiu l¿c tiêu trØ ht gÓc rÍ nghip chܧng làm cho ngÜ©i ÇÜ®c vãng sanh v TÎnh-ñ¶.ThÀn chú:"Tiêu tai kit tÜ©ng" có hiu l¿c làm cho tiêu trØ các hoån nån, tai chܧng, ÇÜ®c g¥p nh»ng Çiu lành.ThÀn chú: "Læng Nghiêm" thì phá trØ ÇÜ®c nh»ng ma chܧng và nghip báo n¥ng-n.ThÀn chú: "ChuÄn ñ" trØ tà, dit qu.ThÀn chú: "ThÃt PhÆt dit t¶i" có công næng tiêu-trØ t¶i chܧng cûa chúng ta tØ nhiu Ç©i kip v.v...Vì th nên chúng ta phäi trì-chú.

3.Vì sao phäi nim PhÆt? Tâm chúng ta bÎ vô-minh làm m© Çøc, ch£ng khác gì bÎ bùn nhÖ làm ngÀu Çøc.MuÓn cho nܧc Çøc kia hóa ra trong, không có phÜÖng-pháp nào hay hÖn là gia m¶t chút phèn vào, thì các chÃt dÖ bÄn ngÀu Çøc kia dÀn dÀn lóng xuÓng, bÃy gi© nܧc Çøc trª nên trong såch.

PhÜÖng pháp nim PhÆt cÛng vÆy, có công næng phá trØ các vng nim Çen tÓi ª n¶i tâm cûa chúng ta, làm cho tâm mê mu¶i, m© ám trª nên sáng-suÓt ch£ng khác gì chÃt phèn làm cho nܧc Çøc trª nên trong.

Vì sao nim PhÆt låi làm cho tâm mê mu¶i trª nên trong sáng?Tâm cûa chúng ta rÃt Çiên-Çäo không bao gi© dØng nghÌ.Kinh thÜ©ng nói: "Tâm viên, mã"nghïa là tâm læng-xæng nhÜ con vÜ®n nhäy tØ cành này sang cành khác, và nhÜ con ng¿a chåy lung- tung luôn ngày suÓt bu°i.Làm sao cho tâm chúng ta ÇØng nghï x¢ng bÆy?ChÌ có m¶t cách là b¡t nó nh§ nghï nh»ng Çiu tÓt lành, hay ÇËp.Nim PhÆt chính là nh§ nghï Çn nh»ng vÎ hoàn toàn tÓt ÇËp, nh»ng hành Ƕng trong sáng, nh»ng ÇÙc tánh thuÀn lÜÖng.Càng nim PhÆt nhiu chØng nào, thì ít nim Ma chØng Ãy.Ma ª Çây là tÃt cä nh»ng gì xÃu xa Çen tÓi, làm håi mình håi ngÜ©i.Vì th chúng ta luôn luôn nim PhÆt.

III.Phäi thÜ©ng tøng nh»ng b¶ kinh nào, trì chú gì và nim danh hiu PhÆt nào?

1.Các kinh thÜ©ng tøng. -Phàm là Kinh PhÆt thì b¶ nào tøng cÛng ÇÜ®c cä, vì kinh nào cÛng có công næng thù th¡ng là phá trØ mê m©, khai mª tâm trí sáng suÓt cho chúng sanh, nu chúng ta chí thành Çc tøng.

NhÜng vì cæn cÖ cûa chúng sanh không Çu, nên chúng ta phäi l¿a nh»ng b¶ kinh nào thích h®p v§i cæn cÖ và sª nguyn cûa chúng ta mà tøng Çc.

Thông thÜ©ng, các PhÆt tº Vit Nam, tØ xuÃt gia cho Çn tåi gia Çu trì tøng nh»ng kinh nhÜ:Di-ñà, HÒng-Danh, Vu-Lan, Ph°-Môn, DÜ®c-SÜ, ñÎa-Tång, Kim-Cang, Læng-Nghiêm, Pháp Hoa, v.v...NhÜ lúc:

a)CÀu Siêu thì tøng kinh Di-ñà, ñÎa-Tång, Vu-Lan.

b)CÀu An thì tøng kinh Ph°-Môn, DÜ®c-SÜ.

c)CÀu tiêu tai giäi bnh thì tøng kinh Kim-Cang, Læng-Nghiêm.

d)CÀu Sám HÓi thì tøng kinh HÒng-Danh.

Cái quan nim chn nhÜ th cÛng có phÀn hay là làm cho tâm chuyên nhÃt, së ÇÜ®c hiu nghim hÖn.NhÜng chúng ta không nên quên r¢ng, v m¥t giáo l cÛng nhÜ v m¥t công ÇÙc, bÃt luÆn m¶t b¶ kinh nào, nu chí tâm trì tøng thì kt quä cÛng Çu mÏ mãn nhÜ nhau cä.

2.Các chú thÜ©ng trì.- ª chùa chÜ Tæng hàng ngày, trong th©i khóa tøng khuya, trì chú Læng Nghiêm, ñåi Bi, ThÆp Chú ho¥c NgÛ B¶ Chú, v.v...Còn ª nhà, phÀn nhiu cÜ sï chÌ trì chú ñåi Bi và ThÆp Chú bªi hai lë:M¶t là th©i gi© ít Õi vì còn phäi lo sinh sÓng cho gia Çình; hai là chú Læng Nghiêm Çã dài, låi thêm ch» âm-vÆn tr¡c-trª khó Çc, khó thu¶c.NhÜng nu cÜ sï nào có th hc ht các thÀn chú, trì tøng ÇÜ®c nhÜ chÜ Tæng thì càng tÓt.

3.Các hiu PhÆt thÜ©ng nim. -ñÙc PhÆt nào cÛng Çû cä mÜ©i hiu, ÇÒng m¶t tâm toàn giác, tØ bi vô lÜ®ng, phܧc trí vô biên, thÜÖng chúng sanh vô cùng tÆn, nên chÌ nim danh hiu m¶t ÇÙc PhÆt nào cÛng Çu ÇÜ®c cäm Ùng Çn tÃt cä chÜ PhÆt, công ÇÙc cÛng Çu ÇÜ®c vô lÜ®ng vô biên.

NhÜng ÇÙng v phÜÖng-din trình Ƕ và hoàn cänh mà luÆn, thì hin nay, chúng ta là ngÜ©i ª th gi§i Ta-Bà, nh¢m quÓc Ƕ cûa ñÙc PhÆt Thích-Ca Mâu-Ni giáo hóa, lë cÓ nhiên chúng ta phäi nim danh hiu cûa ngài.Nu tín ÇÒ nào tu theo pháp môn TÎnh-Ƕ, thì thÜ©ng ngày phäi nim danh hiu ñÙc PhÆt A-Di-ñà.Pháp môn này thành lÆp do l©i dåy sau Çây cûa ñÙc PhÆt Thích-Ca: " ª cõi th gi§i Ta-Bà này, Çn th©i kÿ mãn pháp, cách PhÆt lâu xa chÌ có pháp trì danh nim PhÆt, cÀu vãng-sanh v Tây PhÜÖng C¿c- Låc là quÓc Ƕ cûa ñÙc PhÆt A-Di-ñà thì dÍ tu dÍ chÙng hÖn ht".

Ngoài ra, cÛng có ngÜ©i nim hiu ñÙc PhÆt Di L¥c Ç cÀu sanh v cõi tr©i ñâu SuÃt; ho¥c nim danh hiu ñÙc PhÆt DÜ®c-SÜ Ç cÀu cho khÕi tÆt bnh.

IV.L®i ích cûa s¿ tøng kinh, trì chú và nim PhÆt

1.L®i ích cûa s¿ tøng kinh: Nh»ng l©i giáo hóa trong ba tång kinh Çin cûa PhÆt Çu là nh»ng l©i hin lành sáng suÓt do lòng TØ Bi và trí tu siêu phàm cûa PhÆt nói ra.Nu chúng ta chí tâm trì tøng, ch¡c ch¡n së ÇÜ®c nhiu l®i ích cho mình, cho gia Çình và cho nh»ng ngÜ©i chung quanh:

a)Cho mình:Lúc tøng nim chúng ta Çem ht tâm trí chí thành Ç¥t vào væn kinh Ç khÕi sÖ xuÃt, nên sáu cæn:Tai, m¡t, mÛi, lÜ«i, thân, Çu thâu nhip låi m¶t ch.Chæm lo tøng kinh nên ba nghip cûa thân, khÄu, không còn móng khªi lên mÜ©i Çiu ác n»a, mà chÌ ghi nh§ nhuÛng l©i hay lë phäi.

b)Cho gia Çình:Trong gia Çình nh© th ÇÜ®c thanh-tÎnh, trang-nghiêm hoà thuÆn.

c)Cho ngÜ©i chung quanh:L©i tøng kinh trÀm bng theo v§i ting mõ nhÎp Çu, ting chuông ngân nga, có th Çánh thÙc ngÜ©i Ç©i ra khÕi giÃc mê, ÇÜa lt vào tai kÈ låc-lÓi nh»ng nghïa thâm huyn, nh»ng l©i khuyên ÇÀy b° ích, chÙa Ç¿ng trong kinh Çin mà chúng ta Çang tøng.

Ngoài ra, tøng kinh còn có nh»ng Çiu l®i ích, linh nghim lå thÜ©ng không th giäi thích ÇÜ®c, ai tøng së t¿ chÙng nghim mà thôi.

2.L®i ích cûa s¿ trì chú. -Các thÀn chú tuy không th giäi nghïa ra ÇÜ®c, nhÜng ngÜ©i chí tâm th trì, së ÇÜ®c công hiu thÆt là kÿ diu, khó có th nghï bàn nhÜ ngÜ©i uÓng nܧc Ãm, lånh thì t¿ bit lÃy.

Có th nói: m¶t câu thÀn chú, thâu gÒm ht m¶t b¶ kinh, vì vÆy, hiu l¿c cûa càc thÀn chú rÃt phi thÜ©ng.Khi g¥p tai nån, nu th¿c tâm trì chú thì mau ÇÜ®c giäi nguy.NhÜ thuª xÜa, Ngài A-Nan m¡c nån, ñÙc PhÆt lin nói thÀn chú Læng Nghiêm, sai Ngài Væn-Thù SÜ-L®i Çn cÙu, thì Ngài A-Nan lin ÇÜ®c thoát nguy.Ngày nay cÛng có nhiu trÜ©ng h®p mà ngÜ©i thành tâm nim chú thÃy ÇÜ®c hiu-nghim rõ-ràng.

3.L®i ích cûa s¿ nim PhÆt. -Nim PhÆt công ÇÙc låi còn to l§n hÖn n»a vì m¶t câu nim PhÆt có th gÒm thâu cä ba tång giáo Çin, ht thäy thÀn chú, cùng là pháp viên-ÇÓn, nhÜ tham thin, quán tܪng, v.v...

ñÙc PhÆt Thích-Ca Mâu-Ni có dåy r¢ng:"Sau khi PhÆt nhÆp-dit Çã lâu, v th©i kÿ måt-pháp, Çn kip hoåi, các kinh së bÎ tiêu dit ht chÌ còn kinh Di-ñà lÜu-truyn låi m¶t th©i gian rÒi cÛng dit luôn.Lúc bÃy gi© chÌ còn m¶t câu nim PhÆt gÒm sáu ch» "Nam Mô A-Di-ñà-PhÆt", mà Çû næng l¿c ÇÜa chúng sanh v cõi C¿c Låc."

L©i PhÆt nói không sai, b¢ng chÙng là có nhiu nhân vÆt chuyên trì m¶t câu nim PhÆt này mà bit ÇÜ®c ngày gi© và thÃy Çim lành trܧc khi vãng sanh.

V.Kt LuÆn.

Tøng kinh, trì chú, nim PhÆt là ba phÜÖng-pháp tu hành gÒm Çû cä S¿ và L.Dù tåi gia hay xuÃt gia, tiu thØa hay Çåi thØa, tiêu c¿c hay tích c¿c, không ai có th r©i ba phÜÖng pháp này ÇÜ®c.Bªi th PhÆt Tº cÀn phäi hc tøng kinh, nim PhÆt, và trì chú cho l©i nói và vic làm phù h®p m§i có ÇÜ®c kt quä tÓt ÇËp.Ba pháp môn tøng kinh, trì chú và nim PhÆt tuy không ÇÒng mà kt quä Çu thù-th¡ng.PhÆt Tº có th tùy theo trình Ƕ, hoàn cänh cûa mình mà tu m¶t, hai, hay cä ba pháp Ãy.Thí dø nhÜ ngÜ©i bit ch» và månh khÕe, công æn vic làm h¢ng ngày không bÆn r¶n l¡m thì nên tøng kinh, trì chú, nim PhÆt Çû cä ba pháp môn.Còn ngÜ©i tu°i già sÙc yu, m¡t l©, ræng røng, ming lÜ«i phu phào, thân th mõi mt, nu tøng kinh trì chú không ni, thì phäi chuyên tâm nim PhÆt Çi ÇÙng n¢m ngÒi lúc nào cÛng Çu nim PhÆt.

ñiu các PhÆt Tº nên nh§, khi tøng kinh, trì chú, nim PhÆt, tay gõ mõ, Çánh chuông, lÀn chui, thì tâm trí phäi g¶i r»a ht bao nhiêu nghï bÃt chính, nh»ng ham muÓn Çê hèn, và Ç¥t vào ÇÃy hình änh cûa ÇÃng TØ-Bi.RÒi phäi noi gÜÖng Ngài, mª lòng thÜÖng r¶ng l§n, nghï Çn ni thÓng kh° cûa muôn loài và phát nguyn Çem sÙc mình ra, ban vui cÙu kh° cho tÃt cä.ñn khi thôi tøng nim, trª låi tip xúc v§i vic Ç©i thì phäi làm th nào cho nh»ng hành Ƕng cûa mình cÛng ÇÜ®c tØ-bi nhÜ tÜ tܪng và l©i nói cûa mình vÆy.Làm Çúng nhÜ th, ch¡c ch¡n së ÇÜ®c quä Thánh không sai.

   Ho¢ng Pháp