Make your own free website on Tripod.com
 
Kt Quä cûa Cu¶c X° SÓ

ñúng nhÜ chÜÖng trình Ãn ÇÎnh, cu¶c X° SÓ Xuân Tân T, gây QuÏ Trä N® Tin Làm Ch ñÆu Xe, Çã diÍn ra vào lúc 2 gi© 15 phút ngày Chû NhÆt 28 tháng 1 næm 2001 và chÃm dÙt lúc 4 gi© chiu cùng ngày, tåi ñoàn Quán Gia ñình PhÆt Tº Viên Giác, sÓ 5101 NE 36th, thành phÓ Ohlahoma City, Oklahoma 73121, dܧi s¿ chÙng minh cûa Hòa ThÜ®ng Thích Trí  Hòa, Vin chû cùng Çông Çäo PhÆt tº tham d¿. 

Sau Çây là kt quä cûa Cu¶c X° SÓ nói trên:
1. Lô an ûi trÎ giá 50 mÏ kim các vé có ba (3) sÓ tÆn cùng:      338
2. Lô hång nhì trúng m¶t VCR trÎ giá 200 mÏ kim, vé mang sÓ:   2686
3. Lô hång nhÃt trúng m¶t Camcorder trÎ giá 500 mÏ kim, vé mang sÓ:  3977
4. Lô ñ¶c ñ¡c trúng m¶t TV màu 32 inches trÎ giá 1000 mÏ kim, vé mang sÓ: 0111

Qu PhÆt tº nào ÇÜ®c may m¡n trúng các lô trên, xin liên låc v§i Ban ThÜ K Chùa mi ngày Chû NhÆt tØ 11 gi© sáng Ç nhÆn lãnh. Qu vÎ ª xa có th gi Çin thoåi v Chùa, sÓ 405-424-0264, vào nh»ng gi© trên ho¥c Çin thoåi Çåo h»u T°ng ThÜ K Diu TÎnh Minh Hà Kasenurm, sÓ 405-957-6111 trong gi© làm vic Ç xác nhÆn và Chùa së gªi các lô trúng Çn qu vÎ.  

Ban H¶ Trì Tam Bäo Chùa Viên Giác