Make your own free website on Tripod.com
 
Sau Çây là các Ç tài Çã ÇÜ®c thuyt giäng trong các khóa tu Bát Quan Trai
Bài thÙ:
       1. ñåo PhÆt
       2. Quy Y Tam Bäo
       3. NgÛ gi§i
       4. Sám HÓi
       5. Th© PhÆt, Låy PhÆt, Cúng PhÆt
       6. Tøng Kinh, Trì Chú, Nim PhÆt
       7. n Chay
       8. Bát Quan Trai Gi§i
       9. Vô ThÜ©ng
       10. Thiu døc và tri túc
       11. Nhân quä
       12. Luân HÒi
       13. ThÆp thin nghip
       14. TÙ nhip pháp
       15. Løc Hòa
       16. TÎnh ñ¶
       17. TÙ Diu ñ
       18. NgÛ ñình Tâm Quán
       19. Løc ñ¶
       20. LÍ Nghi trong PhÆt Giáo